วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ขยี้ตา …แปร๊ป! “ผบ.พล” ….. แว้น!!มาเอง

16 พ.ค. 2020
232

 

“ผบ.พล.ร.9” ขี่มอร์เตอร์ไซค์ นำทีม Army Delivery ของ กองพลทหารราบที่ 9 -กองกำลังสุรสีห์ นำอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค แจกชาวบ้านชายแดน

ในวันหยุด….วันนี้ “บิ๊กหลอด”พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9(ผบ.พล.ร.9) และ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ ขี่จักรยานยนต์นำอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค ด้วยตนเอง เพื่อไปมอบให้ประชาชน ตามแนวชายแดนภาคตะวันตกที่เดือดร้อน ด้วยตนเอง

โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น 2 พื้นที่ โดย กองพลทหารราบที่ 9 จะรับผิดชอบในพื้นที่ 13 อําเภอของจังหวัดกาญจนบุรี และ 10 อำเภอของจังหวัด
สุพรรณบุรี

ส่วนของ กองกำลังสุรสีห์ รับผิดชอบพื้นที่ตลอดแนวชายแดนของ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังประจวบคีรีขันธ์
รวมความยาวตลอดแนวชายแดน 846 กิโลเมตร

โดยมีหน่วยขึ้นตรง ถึงระดับกองพัน และหน่วยเฉพาะกิจทั้ง 3หน่วย ฉก.ลาดหญ้า ฉก.ทัพพระยาเสือ จัดกําลังพล และยุทโธปกรณ์หมุนเวียนเข้าไปให้การช่วยเหลือ

ท้ังการนํารถครัวสนาม เข้าไปประกอบอาหารแจกให้กับประชาชนถึง ในพื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชน ที่สามารถเข้าถึงได้ และในพื้นที่ ที่หน่วยรับผิดชอบ ตํามบ้านเรือน ที่อยู่ห่างไกล สัญจรลำบาก

ทั้งแจกจ่ายอาหารสิ่งของที่จําเป็น การจัดชุดแพทย์ เข้าไปให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้น

และจัดกําลังพลที่มีความสามารถรถ ด้านการ ตัดผมเข้าไปให้บริการอีกด้วย

นอกจากนี้ในพื้นที่ตามแนว ชายแดนบางพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีความทุรกันดารโดยยานพาหนะไม่สามารถรถเข้าถึงได้ ก็ได้มีการนำสัตว์บรรทุกต่างเช่น ล่อ Delivery นำมาใช้แทนยานพาหนะอีกด้วย

error: Content is protected !!