วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“บิ๊กกบ” สั่ง ศปม.ตำรวจ ปรับแผน เพิ่มความเข้มข้น -ชุดตรวจร่วม รองรับมาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 2 ย้ำต้องเข้มงวดเด็ดขาด

15 พ.ค. 2020
361

 

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปม.ตร) เจ้าหน้าที่ทหารและหน่วยที่เกี่ยวข้อง ปรับแผนการปฏิบัติ เพื่อเตรียมรองรับการประกาศมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม ศบค. ซึ่งจะประกาศใช้ในระยะเวลาอันใกล้นี้

พลตรี ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า พลเอก พรพิพัฒน์ ได้เน้นย้ำให้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะตรวจการประกอบกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)

ได้แก่ ชุดตรวจร่วมตามมาตรการผ่อนคลายประจำพื้นที่ และชุดตรวจร่วมตามมาตรการผ่อนคลายส่วนกลาง ได้เพิ่มความถี่ในการชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการผ่อนคลายให้เปิดบริการ และประชาชนที่ใช้บริการ ขอให้ปฏิบัติตาม 5 มาตรการป้องกันหลักอย่างถูกต้อง

พร้อมทั้งใช้มาตรการเด็ดขาดในการบังคับใช้กฎหมายกับ ผู้ที่จงใจฝ่าฝืน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์ที่ดีมาก

รวมทั้ง ให้หน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ กำชับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรค และจุดตรวจควบคุมการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนด

ตลอดจนการจัดชุดสายตรวจออกตรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมเพื่อป้องกันอาชญากรรมและความไม่สงบ ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นส่วนรวม

ทั้งนี้ให้มีการประสานงานระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อลดสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจต่อไป

error: Content is protected !!