วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙)

13 พ.ค. 2020
1564

“บิ๊กตู่” ตั้ง “เลขาฯสมช.”นั่ง ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจ พิจารณาการผ่อนคลาย การบังคับใช้มาตรการในการป้องกัน โควิดฯ
รับมือ การผ่อนปรน คลายล็อค ระยะ2
“รองผบ.ทบ.” นั่งรองประธาน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2563/E/112/T_0086.PDF

โดยให้ บิ๊กอั๋น พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน และ บิ๊กเล็ก
พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นรองประธานฯ และมี เสธ.ปู พลตรีชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เป็น กรรมการและเลขานุการ

error: Content is protected !!