วันศุกร์, 23 กรกฎาคม 2564

“New Norm”กองทัพอากาศ ทำงานจากที่บ้าน

 

“ผบ.ทอ.”สั่ง จัดระบบ Work From Home แม้หมด CoViD19
ทหารหน่วยกำลังรบ -เตรียมกำลังรบ-ฝ่ายปฏิบัติการ wfh ได้แค่20%
แต่ ทหารสำนักงาน ฝ่ายเสนาธิการ/ฝ่ายอำนวยการ, นักวิชาการ/งานคิดค้นวิจัยพัฒนา, เทคนิค ให้wfh ได้50-100% แม้แต่ ผู้บังคับบัญชา สั่งงานจากที่บ้าน ได้ เผยทำระบบQR ประเมินผลงาน และตรวจการทำงาน อู้งาน-หมกเม็ด ไม่ได้ ….เผยช่วงCoViD เป็นโอกาสดี ทำให้ พบว่า การคิดงาน ทำงานที่บ้าน มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ทำงานได้ดีขึ้น
แถมประหยัดค่าเดินทาง-งบฯในสำนักงาน และลดความแออัด

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. สั่งจัดระบบการทำงานที่บ้าน เป็น New Norm ของ ทอ. แม้หมดสถานการณ์CoViD19

มีรายงานว่า ผบ.ทอ. ได้สั่งการให้ การ
ทำงานที่บ้าน เป็น New Normal:Covid-19 ของ ทอ.
โดยทำระบบQR ของกองทัพอากาศ”
มาใช้ สร้าง…”บรรทัดฐานใหม่(New Norm)ให้กับกองทัพอากาศ”

ทั้งนี้ บรรทัดฐานใหม่(New Norm)ในการทำงานของกองทัพอากาศ จะแบ่งแยกตาม งาน และ ภารกิจหน้าที่ของกองทัพอากาศ

1.งานใช้กำลัง ที่ทำงานแบบ24 ชม./7วัน คือ -ปฏิบัติการยุทธศาสตร์-ยุทธการ-ยุทธวิธี , งานภารกิจพื้นฐาน/ป้องกันน่านฟ้า, งานมอบ/แก้ปัญหาภัยพิบัติ/ช่วยเหลือประชาชน และ งานจิตอาสา/อารยธรรม

2. งานเตรียมกำลัง 8 ชม.ต่อวัน, งานพื้นฐาน/job description สร้างขีดความสามารถ/ความพร้อมปฎิบัติการของกำลังทางอากาศ(Air-Cyber-Space)

รวมทั้ง งานพัฒนาสายวิทยาการ 41สายวิทยาการ(เทคนิค-สนับสนุน), งานการศึกษา/PME-Fundamental-Special , งานจัดซื้อจัดจ้าง(ต่างประเทศ-VTC), งานสวัสดิการ
และงานธุรการ

การทำงานช่วงCovid-19 ให้ทำงานในพื้นที่ร้อยละ80 ทำงานอยู่บ้านร้อยละ20 เช่น พื้นที่ปฎิบัติการ, ในศูนย์ปฎิบัติการ, ในLab หรือ Shop

ทำงานในสำนักงานร้อยละ50-100 ทำงานอยู่บ้าน ร้อยละ0-50
เช่น ผู้บังคับบัญชา, ฝ่ายเสนาธิการ/ฝ่ายอำนวยการ, นักวิชาการ/งานคิดค้นวิจัยพัฒนา, เจ้าหน้าที่เทคนิค, เจ้าหน้าที่บริหาร, พนักงานบริการ

การให้ข้าราชการทหารอากาศ ทำงานอยู่บ้านร้อยละ0-50”

ส่วนคำถาม ที่ว่า _การทำงานอยู่กับบ้านของข้าราชการกองทัพอากาศจะตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลได้อย่างไร นั้น ผบ.ทอ. ได้จัดทำ ระบบการประเมิน การทำงานบ้าน

หลักการ คือ ทำงานอยู่ที่ทำงานและ/หรือทำงานอยู่บ้านจะต้องเกิดประโยชน์ทางราชการเท่ากัน

ผลงานถูกต้อง-ครบถ้วน-รวดเร็ว-การประเมินพฤติกรรมการทำงานถูกกระทำอย่างเข้มข้น/ควบคุมผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน

วิธีการ คือ -มีเครื่องมือ/ระบบการทำงานอยู่พอเพียงที่บ้าน(ตรวจประเมินห้องทำงาน/สถานที่ทำงานที่บ้าน-สำรวจ หรือส่งภาพถ่ายที่ทำงานมาให้ คณะกรรมการฯ ทำการประเมินก็ได้

ให้กำหนดเวลาทำงาน ให้ครบชั่วโมงงาน 8 ชม/วัน. หรือ 24/7 แล้วแต่กรณี
-ที่ทำงานเป็นตำแหน่งที่ตั้งตามที่กำหนด

ส่วน เครื่องมืออุปกรณ์ตามตำแหน่งงาน ที่สามารถนำกลับไปทำงานที่บ้านได้/อุปกรณ์สำนักงานบางส่วน

-ระบบ(ซอฟต์แวร์-ฮาร์ดแวร์)/เครือข่าย-IP-Bandwidth /โทรศัพท์/Sensor..มือถือ ต้องมีครบถ้วน

-Databases ครบถ้วน/E-Admin (ฐานข้อมูลร่วม : คำสั่ง อนุมัติ ระเบียบ กฎหมาย สำเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ต …สำหรับใช้อ้างอิง/ใช้เป็นเอกสารแนบ)

-QR รายบุคคลตามJob Description สำใช้ในการตรวจสอบประเมินผล

ระบบประเมินล่าสุด ที่กองทัพอากาศคิดค้นขึ้นคือ QR

ทั้งนี้QR ถูกกำหนดขึ้นมาจากJob Description ตามการใช้กำลังในอัตราเพื่อพลางกับตามอัตราเฉพาะกิจในระบบเตรียมกำลัง

QR มี4 5กลุ่มงาน คือ
1- QRงานยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนายกระดับกำลังทางอากาศสู่ยุคอนาคต งานลักษณะนี้ใช้ปัญญามากและต้องการต้นทุนทางปัญญาสูงสุด(ความฉลาดสูงสุด)
2- QRงานพื้นฐาน/ภารกิจพื้นฐานที่เป็นการปฏิบัติการตามวงรอบ
3- งานพัฒนาสายวิทยาการเพื่อใช้เป็นต้นทุนสำหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กับขับเคลื่อนงานพื้นฐานดังที่กล่าวข้างต้น
4- QRงานมอบที่ได้รับมอบจากผู้บังคับบัญชาและ/หรือจากหน่วยเหนือ ทั้งนี้ จนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้น
5- QRงานอารยธรรม/จิตอาสา ที่บ่งถึงความเสียสละและการมีจิตวิญญาณ

ผลงานในQR
_งานฝ่ายเสนาธิการ/งานฝ่ายอำนวยการ(งานยุทธศาสตร์-งานพื้นฐาน)เกิดขึ้นได้อย่างเบ็ดเสร็จ

ทั้งนี้ พึงระลึกว่า ปัญญา คือ ต้นน้ำสำคัญที่สุด

-ข้อมูล/เอกสารมีพร้อมจากระบบE-Administration
-ระยะเวลาการทำงานตามมาตรฐานงาน/Man-Hour

การส่งผลงานผ่านระบบE-Administration โดยมีเครือข่ายพร้อมระบบ/System(Software-Hardware) ที่สามารถระบุ พารามิเตอร์ของงาน/ของผลผลิตได้ครบถ้วนสมบูรณ์

งานทุกงานมี Time-Stamp = DNA จะหมกเม็ดมิได้

งานริเริ่มสร้างสรรค์(สำหรับคนฉลาด: นักยุทธศาสตร์/นักการทหาร)มีเกิดขึ้นได้ดีมากกว่าการทำงานที่ทำงาน การใช้ปัญญาต้องใช้สมาธิสูง/ใช้ความฉลาดมาก/ใช้ความเพียรพยายามมาก/ใช้เครือข่ายสมาชิกที่เป็นคนฉลาดด้วยกันสูง /ใช้ความเป็นอิสระสูงมากในระหว่างการลงมือทำ

ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆนานาตามสภาพโลกาภิวัตน์ สามารถถูกพิสูจน์ทราบได้จากการรายงานในQR

เป็นโอกาสดีเลิศของกลุ่มใช้ปัญญาซึ่งไม่เคยปรากฏมีมาก่อน หากไม่ประสบปัญหาสงครามโรคระบาดCovid-19ครั้งนี้

นอกจากนี้ ยังมีงานพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ก็คือต้นน้ำสำคัญแห่งยุคเทคโนโลยีสารสนเทศฉลาด/ดิจิตอล
AI=Sensor-System:Big Data โดยนักซอฟต์แวร์ของกองทัพอากาศ มีรวมกว่า60คน

บางคนได้ใช้โอกาส(Covid-19)นี้ทำงานที่บ้านเร่งทำการคิดสร้างสรรค์วิจัยพัฒนาทดลองทดสอบผลิตสร้างรับรองการใช้งานบรรดาซอฟต์แวร์ฉลาดทางด้านAir -Cyber-Space

สำหรับใช้ในการพัฒนายกระดับกำลังทางอากาศ ทั้งระบบในทุกมิติให้เป็นแบบบูรณาการ โดยซอฟต์แวร์ฉลาดถือเป็นต้นน้ำสำคัญ ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศภายใต้การดำเนินโครงการPurchase & Development:P&D

นอกจากนั้นนักซอฟต์แวร์ของกองทัพอากาศ ยังได้ใช้โอกาส(Covid-19)นี้ลงมือทำการคิดค้นวิจัยพัฒนาทดลองทดสอบผลิตสร้างรับรองการใช้งานซอฟต์แวร์ สำหรับใช้ในกิจการสวัสดิการ(ตัดผม เล่นกีฬาออกกำลังกาย ซื้อสินค้า รับประทานอาหาร เดินทางโดยรถโดยสาร ประชุม …เรียนหนังสือ จัดซื้อจัดจ้างผ่านVTCกับนานาประเทศทั่วโลก)/สำหรับใช้ในการกำกับNew Normal ของข้าราชการกองทัพอากาศทั้งในส่วนดอนเมือง/บางซื่อและต่างจังหวัด

ที่สำคัญยังเป็นการ ประหยัดทรัพยากรทางราชการได้มาก

ทั้งค่าสาธารณูปโภค/ไฟฟ้า ประปา สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวในห้องทำงาน/ในห้องน้ำ/ห้องอาหาร/สิ่งของบริการพื้นฐาน, ค่าเดินทาง/เชื้อเพลิง(ยานพาหนะราชการ)

และลดความคับคั่งในการเดินทางและการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกน้อยลง

ทรัพยากร/ทรัพย์สินราชการถูกใช้งานน้อยลง ความสึกหรอน้อยลง อายุการใช้งานมากขึ้น ค่าใช้จ่ายโดยรวมน้อยลง

การทำงานรูปแบบใหม่(New Normal)คือทำงานที่บ้านของข้าราชการกองทัพอากาศโดยอาศัยการคิดค้นนวัตกรรมการทำงานใหม่บนวิถีชีวิตใหม่ที่ถือเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่(New Norm) อันเป็นผลพวงต่อเนื่องมาจากสงครามโรคระบาด/Covid-19ครั้งนี้นั้น

กองทัพอากาศได้อะไรมากกว่าที่คิด!

error: Content is protected !!