วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

“เสธ.ทบ.” ประชุมหน่วยขึ้นตรงกอ.รมน.

12 พ.ค. 2020
189

“โฆษก กอ.รมน”ยัน ไม่มีเรื่องทำ โพลล์”พรก.ฉุกเฉิน”
เผย ผลงาน “ศูนย์ดิจิตัลเพื่อความมั่นคง” เดินหน้า สร้างการรับรู้ 3 มิติ ทั้งการเทิดทูนสถาบัน-การช่วยเหลือประชาชน -ด้านความมั่นคง
เผย สายด่วนเพื่อความมั่นคง 1374 มีเรื่องร้องเรียน ยาเสพติด-จัดระเบียบสังคม 84 เรื่อง
เผย ปรับแผน งบฯปี63 รองรับ ประกอบอาชีพ ในยุคCoViD19

.
.
พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสนาธิการทหารบก/เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม หน่วยขึ้นตรง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา

โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) และผู้แทนของ กอ.รมน.ภาค 1-4 เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบ VTC ที่ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.

พลตรี ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สร้างการตระหนักรู้/การรับรู้ความเข้าใจ ด้านความมั่นคงผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ในห้วงเดือน เมษายน 2563 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน โดยศูนย์ดิจิตัลเพื่อความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อการสร้างความตระหนักรู้/การรับรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กอ.รมน. ให้ประชาชนรับทราบผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบ ( ภาพ INFOGRAPHIC ) รวม 3 มิติ ได้แก่ มิติการเทิดทูนสถาบัน . มิติการช่วยเหลือประชาชน และ. มิติด้านความมั่นคง

นอกจากนี้ศูนย์ดิจิตัลเพื่อความมั่นคงฯ ได้ดำเนินการพัฒนาโปรแกรม ( Web Application ) เพื่อบริหารจัดการข้อมูลการแจ้งเบาะแสภัยคุกคาม ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ผ่านทาง1374 สายด่วนเพื่อความมั่นคง ซึ่งเปิดโอกาส ให้ประชาชนได้มีช่องทาง การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ทั้งในรูปแบบสื่อโทรศัพท์ และสื่อสังคมออนไลน์

ทั้งนี้เพื่อบูรณาการ และขับเคลื่อนการดำเนินการไปพร้อมกัน ทั้งผู้รับแจ้ง , ผู้ประสานงาน , ผู้ปฏิบัติ รวมทั้งผู้บังคับบัญชาสามารถติดตามความคืบหน้า ผลการดำเนินการได้ในเวลาเดียวกัน

สำหรับสถิติการรับแจ้งเบาะแสความมั่นคง 1374 ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในห้วงเดือน เมษายน 2563 จำนวน84 เรื่อง ได้แก่ ปัญหายาเสพติด จำนวน 18 เรื่อง และด้านจัดระเบียบสังคม 66เรื่อง

นอกจากนี้ กอ.รมน. ปรับแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2563
ตามที่ปัจจุบันประชาชนได้รับผลกระทบด้านการประกอบอาชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) อยู่นั้น

กอ.รมน. โดยศูนย์ประสานการปฎิบัติที่ 1(ศปป.1) ได้ดำเนินการปรับแผนงาน/โครงการให้เป็นการมุ่งเน้น การส่งเสริมการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ 4โครงการ ได้แก่

1.โครงการสร้างความเข้มแข็งระดับตำบลอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2
2.การสื่อมวลชนสัมพันธ์ (ผู้นำชุมชน)
3.กิจกรรม “บวร” ร่วมใจสร้างสรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง
4.การปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน (สานเสวนา)

สำหรับรูปแบบวิธีการดำเนินการปรับแผนงานข้างต้น กอ.รมน.จังหวัด ได้จัดกิจกรรมสร้างอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงในพื้นที่ โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ครั้งละ 30 คน

และมีการสนับสนุนปัจจัยการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้ บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

ทั้งนี้การดำเนินการปรับแผนงานฯ กอ.รมน. ได้มอบให้ กอ.รมน.ภาค 1-4 กำกับดูแลในภาพรวม ตลอดห้วงเวลาการฝึกอบรมฯ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้

ทั้งนี้ในการประชุม ไม่มีการพูดเรื่องการทำโพลสำรวจความคิดเห็นเรื่องพระราชกำหนดฉุกเฉิน แต่อย่างใด

error: Content is protected !!