วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

หน่วยทหารพัฒนา ปูพรม ระดมตรวจ ให้คำแนะนำ สถานประกอบการ หลัง ศบค.ไฟเขียว มาตรการผ่อนคลาย ตั้ง “ผบ.พื้นที่” ดูแล

08 พ.ค. 2020
480

 

บิ๊กหรั่ง พลเอก พีระพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ.สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงจัดกำลังสนับสนุนคณะตรวจการประกอบกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) 77 ชุดครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีหน้าที่ตรวจกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย ให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตามสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป โดยร่วมกับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมฯ ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้กิจการหรือกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรนนำมายึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป

ทั้งนี้ การจัดตั้งชุดตรวจฯ ดังกล่าวจะดำเนินการ โดย “ผบ.พื้นที่”เข้ารายงานตัวกับ ผู้ว่าราชการ จังหวัด ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดเพื่อประสานแผนและบูรณาการ งานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติการ เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง นำไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติ และรวบรวมผลการตรวจรายงานให้ ศปม.รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณากำหนดมาตราการฯต่อไป

ทั้งนี้ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) สั่งการให้ นทพ.ดำเนินการ

ภายหลังจากที่มีการต่ออายุพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และรัฐบาลได้ประกาศให้ข้อกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินรวมทั้งมาตรการเคอร์ฟิวยังคงมีผลใช้บังคับ
แต่มีมาตรการผ่อนคลายตามลำดับขั้นเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน และเพื่อให้สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามสมควรโดยมี พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม รองเสนาธิการทหาร รับผิดชอบ

error: Content is protected !!