วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“หัวหน้า ศปม.” จัดตั้ง”คณะตรวจการประกอบกิจการและกิจกรรมฯ มาตรการผ่อนคลาย “รองเสธ.ทหาร”หัวหน้าทีม

07 พ.ค. 2020
229

เผย “ศปม.”ตรวจแล้ว 13,566 แห่ง
แต่ยังมีผู้ประกอบการ 487 แห่ง ร้อยละ 3.59 เข้าใจที่คลาดเคลื่อน
ได้ตักเตือนแล้ว
ให้ทำบันทึก เพื่อแก้ไข
ก่อนตรวจซ้ำ หากยังไม่แก้ไข
จะมีมาตรการเด็ดขาด

พลตรี ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของมาตรการ

ภายหลังจากที่มีการต่ออายุพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และรัฐบาลได้ประกาศให้ข้อกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินรวมทั้งมาตรการเคอร์ฟิวยังคงมีผลใช้บังคับ แต่ก็ได้มีมาตรการผ่อนคลายตามลำดับขั้นเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน และเพื่อให้สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามสมควร โดยมีผลตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวทางการปฏิบัติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) จึงดำรงความต่อเนื่องในการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่

จึงได้จัดตั้งคณะตรวจการประกอบกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)

โดยมี พลเอก สุพจน์ มาลานิยม รองเสนาธิการทหาร/รองเสนาธิการ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง เป็นหัวหน้าคณะ มีหน้าที่อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการ และกำกับดูแลการตรวจกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย ให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

โดยจัดการปฏิบัติเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

1. ชุดตรวจร่วมตามมาตรการผ่อนคลายประจำพื้นที่ โดยมี ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปม.ตร.) ดำเนินการร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง เหล่าทัพ (ศปม.ทบ.,ศปม.ทร.,ศปม.ทอ.) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สาธารณสุขในพื้นที่ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้รับผิดชอบ

โดยได้ดำเนินการตรวจกิจการทั่วประเทศ โดยในวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการตรวจจำนวนทั้งสิ้น 13,566 แห่ง พบว่าส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือและมีความเข้าใจในมาตรการที่รัฐบาลกำหนด และมีผู้ประกอบการ จำนวน 487 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.59 ที่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งในขั้นต้นได้มีการตักเตือนให้มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมโดยบันทึกไว้ให้ดำเนินการแก้ไขและจะทำการตรวจซ้ำ หากยังไม่แก้ไขก็จะดำเนินการตามมาตรการต่อไป

2. ชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลายส่วนกลาง โดยมี หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบ โดยจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศ ในการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมฯ ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้กิจการหรือกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรนนำมายึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป

ทั้งนี้ การจัดตั้งชุดตรวจฯ ดังกล่าว จะทำให้เกิดการบูรณาการและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติการเชิงรุกต่อพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เพ่งเล็งพิเศษ เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง นำไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติ

ทั้งยังเป็นการป้องกัน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ให้กลับมาระบาดรุนแรงขึ้นอีกครั้ง ซึ่งจะทำให้การผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ยังคงดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมสนับสนุนการพิจารณาปรับมาตรการของรัฐบาลในระยะต่อไป

error: Content is protected !!