วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

โครงการ ฟาร์มตัวอย่าง ใน”พระพันปีหลวง” ต้านCOVID -19 สวนผึ้ง ราชบุรี เตรียมรองรับ คนราชบุรี ตกงาน กลับบ้าน

02 พ.ค. 2020
1382

 

พลตรี ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 พร้อมด้วย พันเอก มนิต ศิริรัตนากูล
รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 1 และ พันเอก กิตติ คงหอม ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ เข้าสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัย Covid-19 ซึ่งจังหวัดราชบุรีมีโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่ที่บ้านบ่อหวี อำเภอสวนผึ้ง เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับ ผลกระทบ ไม่มีงานทำ และพากันเดินทางกลับบ้าน

สำหรับการเตรียมโครงการฯ ทางศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน ภาค 1 นี้ พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค1
มอบหมายให้ ศูนย์อำนวยการจิต
อาสพระราชทาน กองพลพัฒนาที่ ๅ
เข้ามารับผิดชอบในการวางแผนและประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยเหลือและขับเคลื่อนโครงการในรูปแบบจิตอาสา

โดยในระยะที่ 1 จะเป็นการปรับโครงสร้างด้วยการขุดบ่อน้ำและปรับพื้นที่เป็นแปลงเกษตร

รวมทั้งการสร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงสัตว์ จะต้องใช้เครื่องมือช่างเป็นจำนวนมาก

ซึ่งจากการประสานงานได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก เจ้ากรมการทหารช่าง, หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 แขวงการทางราชบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

ทางศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กองพลพัฒนาที่ 1 จะควบคุมและกำกับดูแลการเตรียมงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่ทางศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้กำหนดไว้อย่างเต็ม

กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ ได้ดำเนินการโครงการขุดบ่อกักเก็บน้ำภายในพื้นที่ โดยร่วมกับ กรมการทหารช่าง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่ 13 กรมทางหลวง และกรมชลประทาน ร่วมกันดำเนินการ โดยเข้าดำเนินการขุดบ่อกักเก็บน้ำ จำนวน 3แห่งโดยใช้รูปการดำเนินการ แบบโคก หนอง นาโมเดล (30-0-0 ไร่ )มาประยุกต์ใช้ในการขุดบ่อดังกล่าว

จะมีการขุดบ่อกักเก็บตามแบบที่กำหนด ฃขุดคลองไส้ไก่ ปรับปรุง
ภูมิทัศน์พื้นที่รอบบ่อ จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา เป็นแหล่งอาหารสำหรับประชาชนในพื้นที่

โดยมี นายสายชล จันทร์เพ็ญ
นายอำเภอสวนผึ้ง และ นายธนบดี อินทะมาด ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างบ้านบ่อหวี ร่วมด้วย

error: Content is protected !!