วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

สั่ง ทหาร พร้อมรับมือ เศรษฐกิจ

01 พ.ค. 2020
325

 

“บิ๊กแดง” สั่ง พร้อมรับ ความผันผวนทั้งเศรษฐกิจ สังคม ผลกระทบ จากCOVID-19 แนะ ผบ.หน่วย-ทหาร ศึกษาและเตรียมรับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
/ชี้ ความสำคัญของทหาร ในMOOTH War ใช้ขีดความสามารถของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ใน ทุกภารกิจช่วยประชาชนด้วยศักยภาพของหน่วยทหาร

ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. เผยว่า ผบ.ทบ. ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ร่วมกันสนับสนุนรัฐบาลและปฏิบัติตามมาตรการของกองทัพบกในการแก้ไขสถานการณ์ไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด ทำให้สามารถควบคุมและป้องกันการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยขอให้ติดตามสถานการณ์และดำรงความเข้มงวดในมาตรการต่างๆต่อไป

โดยเฉพาะล่าสุดการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ควบคู่ไปกับการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ก็ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพของหน่วย

เช่น การจัดส่งอาหารและเครื่องใช้ให้ประชาชนที่บ้าน, รถครัวสนาม, ผลิตผลจากโครงการทหารพันธุ์ดี การเข้าซื้อพืชผลจากเกษตรกรมาประกอบเลี้ยง

การดูแลพื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) การนำกำลังพลร่วมบริจาคโลหิต การคัดกรองในพื้นที่ชายแดน

พลเอก อภิรัชต์ ได้อธิบายให้เห็นถึงความสำคัญในภารกิจที่กองทัพบกดำเนินการต่อส่วนรวมอยู่ในขณะนี้ ทั้งเรื่องการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน การช่วยภัยแล้ง แจกน้ำ ขุดบ่อบาดาล สกัดกั้นยาเสพติดและสินค้าเกษตรเลี่ยงภาษี การลักลอบเข้าเมือง การบริจาคโลหิต สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ การตั้งด่านตรวจในรอยต่อจังหวัด การสนับสนุนศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 การช่วยเหลือ
ในเรื่องการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน

สิ่งที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้เป็นการใช้ขีดความสามารถของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และหน่วยทหารใน “ปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม” ซึ่งถือเป็นภารกิจตามบทบาทหน้าที่ของกองทัพบก

จึงขอให้ทุกหน่วยได้เสียสละทุ่มเทดำเนินการต่อไป

โดยเฉพาะในห้วงต่อจากนี้ที่อาจเกิดความผันผวนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และมิติอื่นๆ จากผลกระทบของไวรัส COVID-19 จำเป็นที่ผู้บังคับหน่วยและกำลังพลจะต้องศึกษาและเตรียมรับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และต้องเคร่งครัดในมาตรการที่มีอยู่

โดยเฉพาะเรื่องการมีวินัย รวมทั้งการบริหารจัดการหน่วยดูแลกำลังพล ครอบครัวและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการบริหารภายในหน่วยทหารในช่วงนี้ให้เน้นเรื่องการดูแลยุทโธปกรณ์ ปรับปรุงหน่วยและสภาพแวดล้อมตามบริบทในปัจจุบัน จัดการเรียนการสอนภายในหน่วย การพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล ระบบสุขาภิบาล

นอกจากนี้ ให้หน่วยพิจารณาจัดโครงการนำทหารกองประจำการกลับไปเยี่ยมครอบครัว ณ ภูมิลำเนา ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการ COVID-19 รวมถึงการดูแลช่วยเหลือครอบครัวทหารกองประจำการตามความเดือดร้อน เพื่อเป็นกำลังใจ และแทนความห่วงใยจากกองทัพบก

error: Content is protected !!