วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

ลด…จุดตรวจ บนถนน เพิ่ม.. สายตรวจฯ ตามตรอก ซอกซอย หมู่บ้าน

30 เม.ย. 2020
507

 

“หัวหน้า ศปม.”สั่ง ศปม.ตำรวจ-3เหล่าทัพ ปรับการจุดตรวจโควิดฯ-จุดตรวจเคอร์ฟิว ไปเพิ่ม ชุดจนท.สายตรวจ และสายตรวจร่วม. เพื่อปฏิบัติเชิงรุกต่อพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่เพ่งเล็ง

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง(ศปม.) สั่งการให้หน่วยขึ้นตรง ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ดำเนินการสนับสนุนมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างสอดคล้อง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หลังจากที้ คณะรัฐมนตรี มีมติขยายเวลาการประกาศใช้ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ต่อไปอีก ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2563 โดยมีการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามความเหมาะสม

พันเอกหญิง ฉัตรรพี พูนศรี โฆษกกองทัพไทย กล่าวว่า หัวหน้า ศปม. ได้ให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปม.ตร.) เป็นหลักในการประสานการปฏิบัติกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงเหล่าทัพ และส่วนราชการอื่นๆ ในการปรับการจัดตั้งจุดตรวจฯ โควิด – 19 และจุดตรวจฯ เคอร์ฟิว

โดยเพิ่มการปฏิบัติเชิงรุกต่อพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่เพ่งเล็ง ในลักษณะชุดสายตรวจ ศปม.ตร. หรือชุดสายตรวจร่วม ศปม.ตร./เหล่าทัพ/ส่วนราชการอื่น

และให้ นขต.ศปม. เตรียมการสนับสนุนการใช้กำลังในการจัดชุดเฉพาะกิจร่วมเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเชิงรุก ในพื้นที่เสี่ยงเฉพาะตามที่ได้รับการร้องขอจากส่วนราชการอื่นๆ อีกด้วย

ทั้งนี้ การดำเนินมาตรการดังกล่าวเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนในการดำเนินชีวิตและลดความเสี่ยง ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ต่อไป

error: Content is protected !!