วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ปลดแบบปลอดโควิตฯ

30 เม.ย. 2020
592

 

ทบ.แถม ใบผ่านการตรวจโรค CoViD-19 ให้ “พลทหาร” ปลดประจำการ พกติดตัว ใช้ผ่านด่านชุมชน กลับบ้าน

ทบ. ชี้ พลทหาร “ปลดแบบปลอดโควิต “ กลับบ้าน วันนี้ ทั่วประเทศ พร้อมมีความรู้วิชาชีพ ติดตัว แถมผ่านการฝึกหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ตามแนวทางพระราชทาน “พลทหารต้นแบบ” ขอให้ภาคภูมิใจ ที่ได้ทำหน้าที่ ส่วนพลทหาร อีก5,360 นาย สมัครใจ อยู่ต่อ !

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. กล่าวว่า ในวันนี้ทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2561 ซึ่งรับราชการในหน่วยทหารของกองทัพบกมาจนครบกำหนด 2 ปี จะครบปลดจากประจำการเป็นทหารกองหนุน

โดยหน่วยทหารทั่วประเทศได้จัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหารกองประจำการอย่างสมเกียรติ สอดคล้องกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19 มีการมอบเกียรติบัตร ของที่ระลึก และกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน

ทั้งนี้ ก่อนปลดประจำการ 1 เดือนได้มีการจัดอบรมวิชาชีพทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต

โดยในวันที่ 1-3 พ.ค.63 กองทัพบกกำหนดให้หน่วยทหารดำเนินการส่งทหารกองประจำการกลับภูมิลำเนา และให้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้ออย่างเคร่งครัด

โดยเจ้าหน้าที่เสนารักษ์หรือสาธารณสุข ทั้งการตรวจคัดกรอง ทหารทุกนายจะต้องไม่มีไข้ ไม่มีการติดเชื้อ ไม่เป็นกลุ่มเสี่ยง

รวมทั้งหน่วยทหารได้ออกหนังสือรับรองในการเดินทางจากหน่วยต้นสังกัดกลับภูมิลำเนา ว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพอนามัยโดยทั่วไปปกติ และกำลังจะเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคัดกรองและปฎิบัติตามมาตรการของแต่ละจังหวัด

นอกจากนี้อาจจะมีการจัดยานพาหนะเป็นส่วนรวมไปส่งในพื้นที่ต่างๆ ตามความเหมาะสม และการแจกชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล รวมถึงคู่มือทหารต้านภัย COVID-19 เพื่อนำไปใช้ดูแลครอบครัวและชุมชนต่อไปด้วย

กองทัพบก มีความภาคภูมิใจที่ทหารกองประจำการได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง และขอขอบคุณทุกนาย ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านความมั่นคงตลอดเวลาที่ประจำการในหน่วยทหาร

และได้แสดงให้เป็นที่ประจักษ์ว่าทหารกองประจำการเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศ
ในหลากหลายมิติ ทั้ง การช่วยเหลือภัยพิบัติ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ยาเสพติด บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการจิตอาสา

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้มีทหารที่ปลดประจำการแล้วจำนวนหนึ่ง
ที่ผ่านหลักสูตรส่งทางอากาศและได้สิทธิในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารราบ ในปีการศึกษา 2564

รวมทั้งในปีนี้มีทหารที่ปลดประจำการแล้วจำนวน 5,360 นาย ที่สมัครใจอยู่ประจำการต่ออีก 1 ปี ตามนโยบายของกองทัพบก

ทั้งนี้ จากการประเมินในเบื้องต้น เหตุผลที่ทหารสมัครใจอยู่ต่อมาจากหลายปัจจัย นโยบายของกองทัพบกที่มีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตทหาร ทั้งเรื่องสถานที่ โภชนาการ การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายตามหลักเวชศาสตร์การกีฬา หลักสูตรการฝึกทหารใหม่ตามแนวทางพระราชทาน “พลทหารต้นแบบ” การบ่มเพาะระเบียบวินัย ความแข็งแกร่งตามนโยบาย Smart Soldiers Strong Army การเพิ่มโอกาสให้ศึกษาและสมัครเป็นข้าราชการทหาร

รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ของผู้บังคับหน่วยตามมาตรฐานที่กองทัพบกกำหนด และเหตุผลสำคัญคือการยังคงประจำการในหน่วยทหารต่อจะทำให้เกิดความมั่นคงมีรายได้เพียงพอสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ….

error: Content is protected !!