วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

เคย ได้ยินแต่ ถุงยังชีพ แต่ ทัพฟ้า เก๋! เรียก “ถุงบรรเทาทุกข์”

30 เม.ย. 2020
291

 

“ผบ.ทอ.” สั่ง มอบให้ พลทหาร ทุกคนที่ปลดประจำการกลับบ้าน
สภาพเศรษฐกิจ ยุค CoViD-19 แบบนี้
จะมีงานทำหรือเปล่า ไม่รู้
อย่างน้อย ก็มีข้าวสาร อาหารแห้ง ของ ทอ. ไว้ประทังชีวิต กันก่อน
แถมจัดรถส่งถึงภูมิลำเนา

“ผบ.ทอ.” ส่ง พลทหาร ปลดประจำการกลับบ้าน

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีส่งทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพอากาศ ที่ตั้งดอนเมือง ซึ่งได้รับราชการมาครบตามระยะเวลาที่กำหนดและต้องปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1ชั้นที่ 1 กลับภูมิลำเนา

โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ ร่วมพิธี ที่ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

โดยในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นี้ มีทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง ซึ่งรับราชการมาครบระยะเวลาที่กำหนด และต้องปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1ชั้นที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 1,241 คน

ในจำนวนนี้มีทหารที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 165 คน

กองทัพอากาศจึงจัดรถโดยสารจากกรมขนส่งทหารอากาศ รับ-ส่งทหารกองประจำการเหล่านี้กลับภูมิลำเนา โดยแบ่งเป็น 5เส้นทาง ได้แก่ 1) สระบุรี นครราชสีมา 2) ชัยภูมิ มหาสารคาม 3) สุรินทร์ ศรีสะเกษ 4) บุรีรัมย์ 5) สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี

นอกจากนี้ยังได้ จัดถุงบรรเทาทุกข์ ซึ่งประกอบด้วยสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น มอบให้แก่ทหารกองประจำการทุกคน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ด้วย

พล.อ.อ.มานัต กล่าวให้โอวาทแก่ทหารกองประจำการที่เข้าร่วมพิธีว่า “ตลอดระยะเวลาที่ทุกคนได้เข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจำการในกองทัพอากาศ จนครบวาระปลดประจำการ พ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการไปเป็นทหารกองหนุน

นับว่าเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองที่ได้เสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อมารับใช้ประเทศชาติ ซึ่งเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดี ที่ทุกคนได้รับการฝึกฝนความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความเข้มแข็ง และความสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง

ตลอดจนได้รับการฝึกวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ

รวมทั้งดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของสังคม ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรี พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติ

แม้ว่าทุกคนจะปลดประจำการไปแล้ว แต่ภาระหน้าที่ของทุกคนจะต้องเป็นทหารกองหนุน

โดยพร้อมที่จะกลับมารับใช้ประเทศชาติในยามที่ชาติบ้านเมืองอยู่ในภาวะคับขัน

และขอให้ทุกคนจงนำเอาสิ่งที่ดีที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว

อีกทั้งขอให้ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นพลเมืองที่มีคุณธรรมของประเทศชาติสืบไป”

error: Content is protected !!