วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

ผักงามมาก!!

26 เม.ย. 2020
312

 

โครงการ “ทหารพันธุ์ดี “
กองพลทหารราบที่ 9
ฝึกอาชีพ ให้ทหาร
แจก เมล็ดพันธ์ุ พระราชทาน ให้พลทหาร ที่ปลดประจำการ กลับไปทำสวนเกษตรอินทรีย์ ที่บ้าน

ได้ลงมาช่วย ทหาร เก็บผัก เพื่อนำไปขายราคาถูกให้ประชาชน…”ผบ.หลอด” พลตรีฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9 กาญจนบุรี ชื่นชม กำลังพล ที่ทำได้
เป็นอย่างดี พืชผัก งอกงามมากๆ

และได้เยี่ยมน้องๆ พลทหาร โครงการ ทหารพันธุ์ดี ด้วย น้องๆได้ฝึกอาชีพไปในตัว ทั้งการทำสวนผัก การเลี้ยงเป็ดไข่ เลี้ยงปลา ทั้งผักคะน้า ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว บวบเหลี่ยม ผักกวางตุ้ง ต้นหอม ผักชี เห็ดหูหนู เห็ดฟาง ไข่เป็ด

​โครงการ “ทหารพันธุ์ดี” เป็นโครงการตามพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะ ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน เพื่อสะสมสำรองไว้สำหรับเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้กับราษฎรที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย

อีกทั้งส่งเสริมให้ทหารได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ การเกษตรแบบปลอดภัย ปลอดสารพิษ

และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานที่หน่วยทหารสามารถผลิตได้จะพระราชทานให้กับ น้องๆ พลทหารที่ปลดประจำการ และมีความสนใจด้านการเกษตร ได้นำไปเพาะปลูกในพื้นที่ของตนเอง เพื่อเป็นการลดรายจ่าย ตลอดจนสามารถนำไปพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้อีกด้วย

โครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ของ กองพลทหารราบที่ 9 เริ่ม ตั้งแต่13กุมภาพันธ์ 2562

พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่รอบค่ายปลูกผัก และเลี้ยงปลา

การนำผักออกมาขาย ยังเป็นการลดความเสี่ยง และลดการโอกาสติดเชื้อไวรัสให้กับประชาชน ที่จะต้องไปซื้อสินค้าในพื้นที่ที่มีการชุมนุมของคนเป็นจำนวนมากอย่างตลาดสด ฃ ตลาดนัด เป็นต้น

และที่สำคัญก็คือการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประชาชน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงตั้งพระทัยไว้ สำหรับ โครงการ “ทหารพันธุ์ดี”ว่า
​​ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติโดยไม่คาดคิด ซึ่งส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรของราษฎรได้รับความเสียหาย ก็จะได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักมีมาตรฐานได้อย่างทันท่วงที

ซึ่งประชาชนก็จะสามารถนำไปเพาะปลูกในพื้นที่ครัวเรือน และนำมาใช้ประกอบอาหาร ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัตถุดิบโดยไม่จำเป็น

และ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการบริโภคผักแบบปลอดภัย ปลอดสารพิษ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ให้กับประชาชน นับเป็นการส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดีได้อีกทางหนึ่ง

​​และสามารถให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่มีการปลูกผักแบบปลอดภัย โดยจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายขึ้นอีกหนึ่งช่องทาง โดยให้เกษตรกรรมนำพืชผลทางเกษตร มาจำหน่ายให้กับ โรงคัดบรรจุสินค้าทางการเกษตร กองพลทหารราบที่ 9 โดยจะได้รับราคาพืชผลทางเกษตรที่เป็นธรรม

​​ทั้งยังสามารถเป็นศูนย์กลางการศึกษาเรียนรู้ในด้านการเกษตรอินทรีย์ให้กับประชาชน หน่วยงานราชการ หรือผู้ที่มีความสนใจได้เข้ามาเรียนรู้ และนำไปเป็นแนวทาง ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้

ลสำหรับในส่วนของกำลังพล และครอบครัว โดยเฉพาะน้องๆ ทหารกองประจำที่มีความสนใจในด้านการเกษตร จะได้มีโอกาสเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร มีความปลอดภัย ไม่พึ่งพาสารเคมี และสามารถนำความรู้ด้านการเกษตรในด้านต่างๆ เช่น การทำปุ๋ยอินทรีย์ การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน เทคนิคการปลูกพืชผักสวนครัว การเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด

error: Content is protected !!