วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

“บิ๊กแป๊ะ” พลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก อดีตปลัดกลาโหม เป็น 1ใน36 ผู้สมัคร “กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”….อดีตนักร้องดัง “ต้น สุชาติ ชวางกูร” ก็สมัคร ชิงเก้าอี้ด้วย

25 เม.ย. 2020
901

 

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัคร หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม 3 คน) ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.-23 เม.ย.2463

พบมีผู้สมัครรวมทั้งหมด 36 คน ในจำนวนนี้ มี บิ๊กแป๊ะ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก อดีตปลัดกลาโหม ร่วมสมัครด้วย

พล.อ.นิพัทธ์ เป็นนายทหารเสือราชินีฯ ที่เติบโต จาก ร.21รอ. เคยเป็นนายทหารที่ร่วมคลี่คลายสถานการณ์ กบฎเมษาฮาวาย และ เข้าดูแลบ้านสี่เสาเทเวศร์ ในเวลานั้น

เป็นเพื่อนสนิทร่วมรุ่น ตท.14 ของบิ๊กโด่ง พลเอก อุดมเดช สีตบุตร อดีต ผบ.ทบ. และ รมช.กลาโหม

เคยเป็นปลัดกลาโหม ในยุค รัฐบาล “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แต่ดำรงตำแหน่งได้8 เดือน รัฐบาลก็ถูกรัฐประหาร พลเอกนิพัทธ์ ถูกปลดทันใด จากนั้น ก็ลดบทบาท ไม่เกี่ยวข้องทางการเมือง และหันมา ทำงานด้านการเขียนหนังสือ

พลเอกนิพัทธ์ จบหลายหลักสูตรจากต่างประเทศ และ เคยมีบทบาทสำคัญ ในทีมไทยแลนด์ ในกระบวนการสันติภาพในอาเจะห์ และการเจรจา ความขัดแย้งในพื้นที่เขาพระวิหาร ทำให้รักษาดินแดนแผ่นดินไทย ไม่เสียเปรียบ

ปัจจุบัน เป็นคอลัมนิสต์ ในมติชนฯ และทำเพจ และ ทำรายการ”ภาพเก่า…เล่าตำนาน” โดย “ปู่แป๊ะ”ในมติชนทีวี. และ Youtubeใ้ห้ความรู้เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย และโลก

คนที่สมัคร 36 คนคือ ..
1.น.ส.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร อายุ 54 ปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2.นายสมนึก ตุ้มสุภาพ อายุ 51 ปี กรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 3.นายสมฤทธิ์ ไชยวงค์ อายุ 56 ปี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

4.ผศ.นิรันดร์ พันทรกิจ อายุ 62 ปี อดีตอาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 5.นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อายุ 62 ปี อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ได้รับการเสนอชื่อจากนายจุลพันธ์ โนนศรีชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)

6.ศ.เฉลียว ศาลากิจ อายุ 60 ปี อดีตรองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ 7.น.ส.นันสินี ศรีวังพล อายุ 61 ปี ผู้ดำเนินรายการข่าวจราจร สวพ.M91 สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ กรุงเทพฯ 8.นายกิตติ สุระคำแหง อายุ 61 ปี อดีตรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

9.น.ส.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ อายุ 63 ปี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 10.นายกมลินทร์ พินิจภูวดล อายุ 61 ปี อดีตผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

11.นางขันธ์ทอง อูนากูล อายุ 63 ปี อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี 12.นายสุชาติ ชวางกูร อายุ 60 ปี อดีตนักร้องดัง และอดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้รับการเสนอชื่อจากนายสุเทพ เทือกสุบรรณ

13.น.ส.ศยามล ไกยูรวงศ์ อายุ 54 ปี นิติกรทรงคุณวุฒิ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 14.พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก อายุ 64 ปี อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม 15.นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ อายุ 65 ปี อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

16.ผศ.วราวุธ ตีระนันทน์ อายุ 65 ปี อดีตที่ปรึกษาประจำกรรมการการเลือกตั้ง 17.นางชมพรรณ์ พงษ์เจริญ สุธีรชาติ อายุ 59 ปี ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมายสุธีรชาติ 18.นายวินัย ลู่วิโรจน์ อายุ 65 ปี อดีตรองปลัดกระทรวงแรงงาน

19.นายชินชัย ชี้เจริญ อายุ 62 ปี อดีตที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 20.นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อายุ 60 ปี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

21.นางเมรินี รัตรสาร อายุ 59 ปี รองผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 22.นายประหยัด พวงจำปา อายุ 57 ปี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้รับการเสนอชื่อจากนายวิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

23.นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ อายุ 63 ปี อดีตรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 24.นางสาวรัชดา ไชยคุปต์ อายุ 50 ปี นักวิจัย/อาจารย์ ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25.นายเชวง ไทยยิ่ง อายุ 58 ปี กรรมการร่างกฎหมายประจำ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

26.นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ อายุ 60 ปี ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 27.นางกฤษฎาภรณ์ รุจิธำรงกุล อายุ 61 ปี ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี 28.นางสาวอุษา เลิศศรีสันทัด อายุ 57 ปี ผู้อำนวยการโครงการมูลนิธิผู้หญิง

29.นายศิริพงษ์ เกี้ยวสกุล อายุ 66 ปี นายกสมาคมสมาพันธ์สภาองค์กรชุมชน 30.นายทัศไนย ไชยแขวง อายุ 51 ปี อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

31.นายพริษฐ์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์ อายุ 47 ปี ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 32.นายรัชพล สุวรรณโชติ อายุ 50 บี นายกสมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย 33. นางสาวอารีวรรณ จตุทอง อายุ 48 ปี อดีตกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

34.นายมานะ งามเนตร์ อายุ 59 ปี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 35.นายนิฟาริด ระเด่นอาหมัด อายุ 65 ปี อดีตรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ 36.นายสามารถ วราดิศัย อายุ 64 ปี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะส่งรายชื่อผู้สมัครไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรา 8 และมาตรา 9 และตรวจสอบลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 10 แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560

หลังจากนั้นจะเชิญผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามมาสัมภาษณ์หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไป

ทั้งนี้ ขอเชิญส่งข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้สมัครฯ มายังคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ที่ ตู้ปณ. 45 ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ 10305 และทางเว็บไซต์ www.senate.go.th ภายในวันที่ 18 พ.ค.2563

อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครทั้ง 36 คน เป็นแยกเป็น ผู้สมัครด้านที่ 1 มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องกัน ตามมาตรา 8 (1) จำนวน 16 คน

ด้านที่ 3 มีความรู้ความชำชาญด้านกฎหมายกรรมการสิทธิมนุษยชน ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามมาตรา 8 (3)

และ ด้านที่ 5 ต้องมีความรู้ มีประสบการณ์ด้านปรัชญา วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของไทยเป็นที่ประจักษ์ ที่จะยังประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามมาตรา 8 (5) จำนวน 11 คน

Cr.:ข่าวสด

error: Content is protected !!