วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

“อานนท์-พะเยาว์” ถือกระปุก หมูออมสิน บุกหน้า ทบ. ยื่นหนังสือ ถึง “บื๊กแดง” ขอให้ยุติการซื้ออาวุธ ไป 3 ปี คืนเงินรัฐ ช่วยโควิด พร้อมเสนอตัดเงินประจำตำแหน่ง งดรับเงินทับซ้อน !!

24 เม.ย. 2020
719

 

ที่หน้ากองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก ….นายอานนท์ นำภา, นางพะเยาว์ อัคฮาด, นายณัทพัช อัคฮาด นายพันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ เพื่อยื่นหนังสือถึง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เรื่อง ขอให้ยุติการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ช่วงวิกฤติโรคระบาด (ไวรัสโควิด-19)

โดยมีข้อเรียกร้องต่อกองทัพ จำนวน 3 ข้อ คือ
1. ให้กองทัพงดเว้นการจัดซื้ออาวุธตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวมทั้งงบฯผูกพัน อันจะต้องจ่ายของกองทัพทั้งหมด

รวมทั้งงดเว้นการซื้ออาวุธในปีงบประมาณถัดไปอีก 3 ปี และคืนเงินงบประมาณในปี 2563 คืนแก่รัฐ เพื่อที่รัฐจะได้นำเงินดังกล่าว มาดำเนินการบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชน จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และแก้ไขสถานการณ์อันเป็นวิกฤติขณะนี้ให้เบาบางไป

ส่วนอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ตามราชการอันสมควรและจำเป็น ให้กองทัพชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงความจำเป็นอย่างแท้จริง และจัดซื้อให้น้อยที่สุดตามความจำเป็นนั้น

ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และวิกฤติของประเทศเป็นที่ตั้ง

2. ให้กองทัพ งดเว้นการให้สวัสดิการแก่บุคลากรของกองทัพ จนเกินสมควร เช่น เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มสำหรับรถประจำตำแหน่งของนายทหาร ค่าเบี้ยหวัดประชุมที่สูงเกินสมควร

รวมทั้งสวัสดิการอื่นอันเกินจำเป็นโดยไม่คำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวิกฤติของประเทศ

และให้บุคลากรของกองทัพ งดเว้นการรับเงินทับซ้อนกันในการปฏิบัติราชการ ทั้งในหน่วยงานเดียวกัน และหลายหน่วยงาน

3. ให้กองทัพงดเว้นการกระทำใดๆ อันจะเป็นการผลาญ งบประมาณแผ่นดินในช่วง วิกฤติ ไม่ปฏิบัติงานอันเป็นการล้นเกิน และใช้งบประมาณโดยอ้างวิกฤติอันเปล่าประโยชน์

รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนจนเกินกว่าเหตุ หรือเกินกว่ากรณี

นายพันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ และนางพะเยาว์ อัคฮาด ได้อ่านข้อเรียกร้อง จำนวน 3 ข้อ บริเวณด้านหน้า บก.ทบ.

หลังจากที่อ่านข้อเรียกร้องเสร็จแล้ว ได้เดินเท้ามายื่นหนังสือพร้อมกับมอบกระปุกหมูออมสินถึง ผู้บัญชาการทหารบก บริเวณประตูทางออก

โดยมี จ.ส.อ.บุญโชค นามศรี รับเรื่องไว้ เพื่อนำเรียนผู้บังคับบัญชา

error: Content is protected !!