วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

เรียกร้อง หา Conductor ที่ดี

19 เม.ย. 2020
562

 

“เสืออากาศ24/7” ชี้ สงครามCoViD-19 เสมือน การเล่นดนตรี แต่ยังขาด Conductor ที่ดี
สะกิด นักการเมือง-นักปกครองไทยที่ดี-ขรก.ที่ดี ต้องเป็นConductor
แนะสร้าง “ทีมงานแห่งชาติ”
แนะใช้ ปัญญาทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

“เสืออากาศ24/7” คอลัมนิสต์ ทหารอากาศ เขียนบทความ เปรียบเปรย การต่อสู้ กับโควิดฯ ต้องมี Conductorที่ดี โดยระบุว่า

วงดนตรี COVID-19 ที่ต้องการ Conductor

สงครามโรคระบาด COVID-19 ที่มีต้องมีการกำหนดกลยุทธ์-ยุทธวิธีการรบที่แนบเนียน
1 การต่อสู้กับการแพร่ระบาด เป็นอันดับแรก
2 การรักษาพยาบาลเท่าที่จะกระทำได้ เป็นอันดับ2
3 การป้องกันด้วยการสร้างภูมิคุ้มกัน เป็นอันดับ3

ทั้งนี้ การต่อสู้กับการแพร่ระบาดตามข้อ 1 ถือเป็นกลยุทธ์-ยุทธวิธีที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันที่มนุษย์(คนไทย)เราสามารถจะกระทำให้ได้โดยเร็วบนปัญญาทางวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ที่มนุษย์(ที่คนไทย)เรามีครอบครองเพื่อใช้ในการควบคุมอัตราการแพร่กระจายเชื้อโรคให้อยู่ในอัตราที่สามารถควบคุมได้

อันนำไปสู่การเอาชนะสงครามโรคระบาดCOVID-19ที่ปัจจุบันซึ่งเป็นสงครามขนาดใหญ่ในขณะนี้ให้มันลดขนาดสมรภูมิของมัน ให้เหลือเป็นขนาดเล็กลงในเร็ววัน จนกระทั่งไม่เรียกว่า มันเป็นสงครามอีกต่อไป

การต่อสู้กับการระบาด คือ

-ให้อัตราตัวเลขการแพร่ระบาดมันลดลงเป็นอัตราต่ำสุด (1: X’ ; X’< = 0.001-0.01) นี่คือความสำเร็จของมนุษยชาติ(คนไทย)โดยแท้จริงซึ่งต้องใช้กลยุทธ์-ยุทธวิธีครบถ้วนทั้งข้อ 1 2 3 ข้างต้น

-มิให้เชื้อโรคแพร่กระจายจากคนๆหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง (1:1) และ/หรือไปสู่อีกหลายๆคน (1:X , X>1)ในเวลาเดียวกันหรือเกือบเป็นเวลาเดียวกัน ถือเป็นกลยุทธ์-ยุทธวิธีที่ดีที่สุดที่มนุษย์(คนไทย)สามารถ/จะต้องกระทำขึ้นในขณะเวลานี้

อย่างไรก็ตาม มนุษย์(คนไทย)ต้องยอมให้มีการแพร่ระบาดต่อไปตามธรรมชาติของมัน

เพียงแต่ว่าให้มันแพร่ระบาดบนระยะเวลาที่ยาวนานที่สุด ที่เราสามารถควบคุมได้ โดยให้อัตราตัวเลขการแพร่ระบาดมันลดลงเป็นอัตราต่ำสุด (1: X’ ; X’< = 0.001-0.01)

เพื่อให้สถาปนาขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลในข้อ 2 กับการคิดค้นผลิตบรรดายา/วัคซีน รวมถึงเวชภัณฑ์/เครื่องมือแพทย์ตามข้อ 3 ให้มีพอเพียงสำหรับการรักษาชีวิตมนุษย์(ชีวิตคนไทย) ดังที่กล่าวข้างต้น)

การยืดเวลาการระบาดจากคนๆหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง (1:1) ในเวลาเวลาที่ยาวนานเกิน7วัน และ/หรือไปสู่อีกหลายๆคน (1:X , X>1) ในเวลาที่ยาวนานเกิน 7 x X = 7Xวัน ได้นั้น

แม้มิได้ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างแท้จริง แต่ก็ยังช่วยให้อัตราการแพร่ระบาดลดน้อยลง

ถือเป็นความจำเป็นสำหรับสังคมมนุษย์(สังคมไทย) ที่จะต้องก้าวเดินต่อไปในห้วงการทำสงครามโรคระบาดCOVID-19

ในความเป็นจริงแล้ว วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์นั้นช่วยให้แนวคิด (1: X’ ; X’< = 0.0-0.01) “ให้มันแพร่ระบาดบนระยะเวลาที่ยาวนานที่สามารถควบคุมได้” นั้น เกิดขึ้นเป็นจริงได้ เพียงแต่เราต้องมีการบริหารจัดการที่ดี

โดยนักการเมืองไทยที่ดี/นักปกครองไทยที่ดี-ข้าราชการไทยที่ดีทำหน้าที่เสมือนเป็นConductorที่ดีของวงดนตรี

แล้วแนวคิดดังกล่าวก็จะเกิดขึ้นจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม

-วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ต้นน้ำ คือ การคิดค้นริเริ่มสร้างสรรค์ซอฟต์แวร์/แอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนผู้ติดเชื้อขึ้นมาใช้ในสังคม(ใช้ในสังคมไทยบนจำนวนประชากร67ล้านคนหรือน้อยกว่า กรณีที่คนไทยยากจน/คนไทยด้อยโอกาสหลายๆคนไม่มีเครื่องมือสื่อสารประจำตัว/ไม่มีโทรศัพท์มือถือ)

…ปัจจุบันมีคนไทยฉลาดทำหน้าที่เป็นนักคิดสร้างสรรค์ ได้ลงมือทำการคิดค้นซอฟต์แวร์/แอพพลิเคชั่นฉลาดขึ้นมาแล้วด้วยกันหลายหน่วยงาน

0 คุณลักษณะของซอฟต์แวร์/แอพพลิเคชั่น

0-1 เชื่อมต่อ-ส่งข่าวสารระหว่างคนทุกคนที่ติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์/แอพพลิเคชั่นบนเครื่องมือสื่อสาร(โทรศัพท์มือถือ)

โดยการส่งข้อมูลSMSแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติได้แบบReal-Time โดยมิต้องจำกัดวงเพียงว่าใช้แจ้งเตือนเฉพาะกับผู้ติดเชื้อ(ผู้ป่วย)เท่านั้น

ในวัตถุประสงค์นี้คือแจ้งเตือนคนทุกคนโดยถือว่าคนทุกคนยังไม่มีใครคนใดติดเชื้อ(ยังไม่มีใครเป็นผู้ป่วย)

0-2 หากว่ามีใครผู้ใดพิสูจน์ทราบว่าตนเองมีสถานะเป็นผู้ติดเชื้อไปแล้วผู้นั้นก็จะต้องแจ้งให้ระบบแจ้งเตือน-Systemทราบโดยทันทีว่าตนเอง(หมายเลขโทรศัพท์นี้)ได้ติดเชื้อ(มีสถานะเป็นผู้ป่วยไปแล้ว)

ในการนี้ ระบบแจ้งเตือนจะส่งข้อมูลSMSแจ้งไปยังคนทุกคนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง(2-5เมตร)โดยทันท

เพียงแต่มันจะไม่บอกว่าใครในบริเวณใกล้เคียง(2-5เมตร)นั้นเป็นผู้ติดเชื้อ(ใครมี สถานะเป็นผู้ป่วย) กล่าวคือ แจ้งเตือนให้ผู้คนในบริเวณนั้นระแวดระวังและรักษาระยะห่างระหว่างกัน(>1.5ม)โดยเคร่งครัด

0-3 ระบบมันจะย้อนตามไปแจ้งเตือนคนทุกคนที่(เคย)อยู่ในเครือข่ายที่ได้เคยสัมผัสใกล้ชิด(<1.5ม – 2.0)กับผู้ติดเชื้อ(ผู้ป่วย)รายนี้ในวันเวลา-สถานที่-เหตุการณ์(กิจกรรม)…เมื่ออดีตที่ผ่านมาได้อย่างแม่นยำ มิจำเป็นต้องใช้การสืบสวนสอบสวนสอบปากคำ(ล่าช้า-ผิดพลาด-สิ้นเปลือง:เวลา-ค่าใช้จ่าย/การเดินทาง…มาก)

0-4 ใครอยู่ใกล้ -ใครที่เคยสัมผัส/อยู่ใกล้/เข้าใกล้ชิด(<1.5ม)กับผู้ติดเชื้อ(ผู้ป่วย)รายนี้บนการนับเวลาย้อนหลังไป14วันหรือมากกว่านั้น

ระบบแจ้งเตือนมันจะแจ้งเตือนเขาเหล่านั้น เพื่อให้บรรดาผู้เคยสัมผัส/อยู่ใกล้/ผู้เข้าใกล้ชิด(<1.5ม-2.0ม)นำพาตนเองไปเข้าสู่มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโดยทันที

: กักกันตนเองเป็นประการแรก – (หากมีอาการก็ต้อง)เข้าพบแพทย์เพื่อเก็บตัวอย่าง(Swab)และทำการพิสูจน์ทราบอาการติดเชื้อโดยเร็ว – (หากมีอาการป่วย)ก็จะต้องเข้ารับการรักษาโดยทันที

ในการนี้ ระบบแจ้งเตือนนี้จะสามารถช่วยลดการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ลดการเข้าใกล้กัน(Social Distance = ,1.5ม)ได้เป็นอย่างดี
ประการสำคัญคือ ระบบแจ้งเตือนนี้มันสามารถที่จะปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะในกรณีมีบุคคลผู้เสี่ยงติดเชื้อต้องเข้าพบ/เข้าสัมผัสบุคลากรทางการแพทย์

A คุณลักษณะของซอฟต์แวร์/แอพพลิเคชั่น

A-0 วัดระยะห่างของบุคคลที่เข้าใกล้กันและบันทึกไว้เป็นฐานข้อมูล: วันเวลา-สถานที่-เหตุการณ์…โดยอาศัยBluetooth

A-1 การเชื่อมต่อใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ(ทุกค่าย)-ทุกความถี่ (900-1800 MHz) บนทุกหมายเลขโทรศัพท์(Sim-Card) ที่ประชาชน/พลเมืองไทยกว่า67ล้านคนถือครอง

A-2 ระบบซอฟต์แวร์ติดตั้งในเครื่องมือสื่อสาร(โทรศัพท์มือถือ) : OS – Android ที่ผูกโยงกันด้วย Software/Application Library จำนวนมาก(และจะต้องมากยิ่งขึ้นเพื่อประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นบนเครือข่ายที่กว้างมากขึ้น)

A-3 สร้างข้อความSMSแจ้งเตือนบนเครื่องมือสื่อสาร(โทรศัพท์มือถือ)

A-4 เก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแบบอัตโนมัติที่กระจายอยู่ในClient Server ที่วางไว้ทั่วทุกแห่ง(ในประเทศไทย) เพื่อส่งข้อมูลข้ามพื้นที่ไปยังเลขหมายโทรศัพท์ปลายทาง ณ ที่ใดๆแห่งหนตำบลใดก็ตาม

A-5 จัดการ-บูรณาการ-สนธิ-และแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติโดยCentral Server ขนาดใหญ่โดยอาศัยซอฟต์แวร์ฉลาด

B หน่วยงานริเริ่มสร้างสรรค์ในปัจจุบัน(เสมือนกลุ่มนักดนตรี-ที่กำลังขาดConductor)

B-1 รร นายเรืออากาศ คิดค้นระบบนี้สำหรับใช้ในกองทัพอากาศและกับประชาชนบริเวณใกล้เคียง รองรับประชากรได้ 1แสนคน (ความต้องการคือรองรับประชากรของทั้งประเทศไทย)

B-2 กลุ่มบริษัท(พลังงานบริสุทธิ์-รพ รามาธิบดี) คิดค้นระบบ(ที่อาจเหมือน-ใกล้เคียง-แตกต่างกันกับระบบฯของ รร นายเรืออากาศก็ได้) สำหรับใช้ในสังคม รองรับประชากรได้ ??? แสน/ล้านคน

B-3 กระทรวง DE คิดค้นระบบ(ที่อาจเหมือน-ใกล้เคียง-แตกต่างกันกับระบบฯของ รร นายเรืออากาศก็ได้) สำหรับใช้ในหมู่ประชาชน รองรับประชากรได้ ??? แสน/ล้านคน

B-4 ผู้ประกอบกิจการสื่อสารคมนาคม(AIS- True – …) ที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือน-เชื่อมต่อเครือข่าย …

B-5 กสทช…

คำถาม ???
จะทำอย่างไรให้บรรดาหน่วยงานริเริ่มสร้างสรรค์(เสมือนกลุ่มนักดนตรีของวงดนตรีCOVID-19 ที่กำลังขาดConductor) B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 …. ข้างต้นนั้นสามารถรวมพลังกันได้และสามารถขยายขีดความสามารถการแจ้งเตือนเพื่อเป็นเครื่องมือของมาตรการลดอัตราการแพร่ระบาดให้สามารถครอบคลุมประชากร/พลเมืองไทย67ล้านคนได้ภายในเร็ววัน

หมายถึงว่า บรรดาหน่วยงานดังกล่าวนี้กำลังต้องการConductor ที่ดีเข้ามาทำหน้าที่นำพา

Conductor ที่สำคัญมีดังนี้

1-นักการเมืองไทยที่ดี/นักปกครองไทยที่ดี-ข้าราชการที่ดี เพื่อใช้อำนาจรัฐให้เกิดการบูรณาการมันทั้งหมดขึ้นมา

2-หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน-เจ้าของกิจการ-ผู้ประกอบการผู้เห็นประโยชน์ของบ้านเมืองไทยในการขยายขีดความสามารถระบบแจ้งเตือนลดการแพร่ระบาดในภาวะวิกฤติสงครามโรคระบาด

ทั้งนี้ บรรดาทีมนักคิด: วิศวกร – เจ้าหน้าที่เทคนิค ..ของบรรดาหน่วยงานริเริ่มสร้างสรรค์ข้างต้น(อันเสมือนกลุ่มนักดนตรีของวงดนตรีCOVID-19 ที่กำลังขาดConductor) นั้น จำเป็นจะต้องพบปะหารือ-สร้างทีมงานแห่งชาติขึ้นมาอย่างเร่งด่วน เพื่อทำหน้าที่พัฒนายกระดับขีดความสามารถ-ความพร้อมของระบบแจ้งเตือนเพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดภายใต้การบูรณาการเนื้องาน(Feather-Function)ที่แตกต่างเข้าด้วยกันให้เป็นเนื้อเดียวกัน-ขจัดเนื้องานที่ซ้ำซ้อนออกไป

ในการนี้ ทีมงานแห่งชาตินี้จะใช้เวลาไม่มาก ทว่าจำเป็นต้องใช้อำนาจพิเศษเป็นเครื่องมือโดยConductorดังที่กล่าวข้างต้น

ระบบแจ้งเตือนนี้ ถือเครื่องมือสำคัญของการปลดLock Down ให้สังคมไทยเดินได้อีกครั้งหนึ่งบนสภาพสังคมใหม่ที่เป็นสังคมแห่งสงครามโรคระบาดCOVID-19

หากระบบนี้ยังไม่สามารถมีเกิดขึ้นในประเทศไทยบนความทั่วถึงสำหรับการเข้าถึงของประชากร/พลเมืองไทย67ล้านคนได้ ก็ยากที่จะเริ่มใช้มาตรการปลอดLock Down ออกไปจากสังคมไทย

ปลดLock Down …หากไม่สามารถเริ่มต้นได้ในเร็ววัน ก็จะส่งผลกระทบถึงระบบเศรษฐกิจ-ระบบสังคมและระบบอื่นๆบนองค์ประกอบกำลังอำนาจของชาติทั้ง8 ด้านเป็นที่แน่นอน

วงดนตรี COVID-19 กำลังต้องการ Conductor ที่ดี เป็นการเร่งด่วนในขณะเวลานี้!!

“เสืออากาศ24/7”

error: Content is protected !!