วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ประธานบอร์ด ความมั่นคง

16 เม.ย. 2020
159

 

“บิ๊กป้อม”ประชุม กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง หลัง “บิ๊กตู่” แต่งตั้งเป็นประธาน แบ่งงาน5 คณะ เน้นบูรณาการทำงาน เชื่อมโยงทุกมิติ นำไปสู่การปฏิบัติ มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ครั้งที่1/2563 ที่ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นายกฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ได้รับทราบ คำสั่ง นายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯเป็นประธาน คกก.ภายใต้กลไกสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้แก่ คกก.บูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เมื่อ13มี.ค.63

และมีการพิจารณาเห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินงานของ คกก.บูรณาการขับเคลื่อนฯ เพื่อผลักดันให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงบรรลุเป้าหมาย ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการหารือแนวทางการแก้ไข/ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่ง สมช.มีการเตรียมแผนงานรองรับไว้เรียบร้อยแล้ว

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ คกก.บูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงให้มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด และเชื่อมโยง กับ คกก.ขับเคลื่อนแผนย่อยฯทุกด้าน(5 คณะ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการ ให้ครอบคลุม แนวทางการพัฒนา(แผนระดับที่ 3) รวมถึงให้มีการรายงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวย้ำว่า งานด้านความมั่นคงเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน มีเป้าหมายสำคัญ คือประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข และยั่งยืน

จึงขอให้ คกก.และทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ จะต้องตระหนักถึงภาระหน้าที่ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ อย่างแท้จริง

สำหรับสถานการณ์โควิด-19เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเร่งด่วน เพราะกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง จึงต้องมีแผนงาน และปฏิบัติงานให้ครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยเช่นกัน

error: Content is protected !!