วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

หัวหน้า ศปม. ลงนามคำสั่ง เรื่องผู้ได้รับการยกเว้น ในช่วง เคอร์ฟิว เพิ่มเติม

15 เม.ย. 2020
526

หัวหน้า ศปม.ลงนามคำสั่ง เรื่องผู้ได้รับการยกเว้น ในช่วง เคอร์ฟิว เพิ่มเติม ทั้ง ผู้เข้าเวรยาม ทำงานเป็นกะ ผู้ดูแลผู้ป่วย ผู้บริการคนไร้ที่พึ่ง ผู้ขนส่ง อาหาร ยา เวชภัณฑ์ น้ำมันเชื้อเพลิง โดยให้ ฝ่ายปกครองในพื้นที่ใช้ดุลพินิจ อนุญาตให้คนออกนอกเคหสถาน ในช่วงเคอร์ฟิวได้ โดยต้องเป็นกรณีฉุกเฉิน หากพบว่าเป็นการให้ข้อมูลเท็จ จะโดนคดีทางอาญา

บิ๊กกบ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง: ศปม.ลงนาม

ในการอนุญาตเพิ่มเติมกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ที่มีความจำเป็นจากเดิม ที่เคยอนุญาตให้ออกจากเคหะสถานในเวลา 22:00 นถึง 04:00 น.อาทิ พนักงานเจ้าหน้าที่/ผู้ป่วย ผู้มีความจำเป็นต้องพบแพทย์และผู้ดูแลบุคคลดังกล่าว หรือแพทย์ พยาบาล หรือ
บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติงาน
/ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโกดบริโภค ผลผลิตการเกษตร
น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ หนังสือพิมพ์ หรือสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก ผู้เข้าออกเวรยาม กะ หรือการทำงานตามผลัดเวลาที่กำหนดไว้ตามปกติของทางราชการ
เอกชน โรงงาน หรือการดูแลรักษาความปลอดภัย ผู้ประกอบอาชีพประมง การกรีดยาง การตรวจรักษาสัตว์ สามารถขอรับ
การอนุญาตได้จากผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าสถานีตำรวจ ข้าราชการตำรวจ
ข้าราชการทหาร หรือข้าราชการพลเรือนประจำจุดตรวจ หรือชุดตรวจเคลื่อนที่ในพื้นที่ โดยเตรียมเอกสาร
หลักฐานที่จำเป็น (ถ้ามี)ควบคู่กับบัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น
แต่ หากเป็นการแจ้งข้อความและแสดงหลักฐาน อันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

error: Content is protected !!