วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

“กอ.รมน.” ใช้วิธี ปรับแผนงบฯปี63 รองรับ แก้CoViD-19

14 เม.ย. 2020
192

“กอ.รมน.”
ใช้วิธี ปรับแผนงบฯปี63
รองรับ แก้CoViD-19
เปลี่ยนงบฯอบรม สัมมนา เป็น ช่วยแก้ปัญหาคนตกงาน-สร้างอาชีพให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ จากการถูกเลิกจ้างงาน เพราะโควิดฯ
สำรวจ สธ. ในกอ.รมน. เพื่อเตรียมพร้อมเสริมกำลัง กรณีฉุกเฉิน

พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสนาธิการทหารบก และ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม หน่วยขึ้นตรง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมี ผบ.หน่วย ร่วมประชุม ที่ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.

ส่วนนายทหารระดับ รอง ผบ.หน่วยฯ และผู้ติดตามเป็นการประชุมฯ ผ่านระบบวิดีโอคอนฟอร์เร้นซ์ ที่ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเพชรรัตน์ กอ.รมน.

พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. กล่าวว่า ได้มีการพิจารณาปรับงบประมาณของ กอ.รมน. เพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ปัญหา การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19

ถือเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรง ในทุกจังหวัด และรัฐบาลได้ประกาศให้การแก้ปัญหาไวรัส นี้ เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่ง กอ.รมน.

โดยกอ.รมน.จังหวัด ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานหลักเกี่ยวกับการจัดตั้ง จุดตรวจ/ด่านตรวจ , การตรวจสอบการผลิตและการกักตุนหน้ากากอนามัย รวมทั้งการตรวจสอบการขายสินค้าเกินราคา

เลขาธิการ กอ.รมน. ปฏิบัติราชการแทน ผอ.รมน. จึงได้อนุมัติแนวทางให้ปรับแผนงาน/งบประมาณปี2563 เพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19

1 การปรับงบประมาณโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปี2563 ให้ กอ.รมน.จังหวัด สามารถใช้งบประมาณโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อสั่งการของทางรัฐบาล

ซึ่งกอ.รมน.จังหวัด สามารถเลือกเป้าหมายตามภัยคุกคามเร่งด่วนของแต่ละจังหวัด ให้สอดคล้องตามแนวทางการดำเนินงานด้านงบประมาณ

โดยมีข้อพิจารณาเพิ่มเติมให้กำหนดเป้าหมายแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มเป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการ ตามโครงการกำกับติดตามฯ ซึ่งรวมถึงงานการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19ด้วย

2.ให้ กอ.รมน. พิจารณาปรับงบประมาณ/กิจกรรม ของการจัดประชุมฯ/อบรม/สัมมนา ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยให้ปรับเป็นงบประมาณ การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ จากการถูกเลิกจ้างงาน ให้สามารถมีรายได้เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตต่อไปได้

3. การสำรวจบุคลากร ทางด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน กอ.รมน.
กอ.รมน. ได้ดำเนินการสำรวจ บุคลากรด้านสาธารณสุข ที่มาปฏิบัติงานภายใน กอ.รมน.(ส่วนกลาง) เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านสาธารณสุข ให้สามารถสนับสนุนในกรณีฉุกเฉิน และได้รับการร้องขอให้ช่วยงานด้านสาธารณสุขได้ทันที อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19

error: Content is protected !!