วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

ทอ.ใช้เครื่อง ATR บิน นำสารคัดหลั่ง กลุ่มเสี่ยง ป่าตอง ภูเก็ต มาตรวจ ที่Lab กทม. ตลอดช่วง สงกรานต์

 

กองทัพอากาศ จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 16 (บ.ล.๑๖) หรือ ATR สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ในการบินรับ-ส่งตัวอย่างสารคัดหลั่งโพรงจมูก ของบุคคลกลุ่มเสี่ยงในตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อนำมาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ ห้องปฏิบัติการในกรุงเทพมหานคร เพิ่มเติมวันละ 1 เที่ยวบิน ระหว่าง11-13 เมษายน 2563

เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มพบผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มีคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงและกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

รวมทั้งเพิ่มมาตรการตรวจหาเชื้อเชิงรุก เพื่อค้นหาผู้ป่วยกลุ่มที่มีอาชีพเสี่ยงสูง กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง และกลุ่มที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

โดยใช้เครื่องมือทางการแพทย์จากบริษัทเอกชน ในการเก็บสารคัดหลั่งโพรงจมูกเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ COVID-19 และนำตัวอย่างสารคัดหลั่งดังกล่าว ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการในกรุงเทพมหานคร

โดยจะรู้ผลการตรวจในวันรุ่งขึ้น ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในขณะนี้ที่ทำให้การคัดกรองเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ที่จะหยุดการแพร่ระบาดของโรค

error: Content is protected !!