วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

คุม ข้อยกเว้น เคอร์ฟิว

09 เม.ย. 2020
297

 

“บิ๊กกบ’”
ออกคำสั่ง ให้อำนาจ “บิ๊กแป๊ะ”
ออกข้อยกเว้น เพิ่มเติม
ให้กับ สาขาอาชีพต่างๆที่จำเป็น
พนักงาน จนท. ต้องเคลื่อนย้าย-เดินทาง หรือ มี เหตุจำเป็น ช่วงเคอร์ฟิว

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2563/E/082/T_0025.PDF

พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด ในฐานะ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ออกคำสั่ง คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ ๘/๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายผู้กำหนดแนวทางอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่และเหตุจำเป็นอื่น ๆ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒)

มอบหมายให้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือ ผู้ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมาย เป็นผู้กำหนดแนวทางอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเหตุจำเป็นอื่นๆตามข้อกำหนด ตาม มาตรา 9 ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. ของวันรุ่งขึ้น

คําสั่งศูนย์ปฏิบัติกํารแก้ไขสถํานกํารณ์ฉุกเฉิน ด้านความมั่นคง ที่ 8/2563
เรื่อง มอบหมํายผู้กําหนดแนวทางอนุญาต ของพนักงานเจ้าหน้าที่และเหตุจำเป็นอื่นๆตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9 แห่งพระรําชกําหนดการบริหารราชการ ในสถํานกํารณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบบัที่2

ตํามที่ได้มีประกําศสถํานกํารณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีท่ัวรําชอําณําจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนําคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ เมษํายน พ.ศ. ๒๕๖๓

และต่อมาได้มีข้อกําหนดออกตําม ควํามในมําตรํา ๙ แห่งพระรําชกําหนดกํารบริหํารรําชกํารในสถํานกํารณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒ เมษํายน พ.ศ. ๒๕๖๓ กําหนดห้ามบุคคลใดท่ัวรําชอําณําจักรออกนอกเคหสถํานระหว่าง เวลํา ๒๒.๐๐ นําฬิกํา ถึง ๐๔.๐๐ นําฬิกส ของวันรุ่งขึ้น

เว้นแต่มีควํามจําเป็น หรือเป็นผู้ปฏิบัติงาน ด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้า อุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงการขนส่งพัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศ เพื่อจัดการตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อ การเข้าออกเวร ทำงานผลัดกลางคืนตามปกติ

หรือการเดินทางมาจาก หรือไปท่าอากาศยาน โดยมีเอกสารรับรองความจำเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้า หรือการเดินทาง และมีมาตรการป้องกันโรค หรือเป็นเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ตามข้อกำหนดประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ของทางราชการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆ โดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ นั้น

เพื่อให้การปฎิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่สี่ / 2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับการปฎิบัติงาน หัวหน้ําผู้รับผิดชอบและพนักงํานเจ้าหน้ําท่ีในกํารแก้ไขสถํานกํารณ์ฉุกเฉิน ข้อ ๓ (๖) ข้อ ๔ และข้อ ๕

จึงมอบหมํายให้ผู้บัญชํากํารตํารวจแห่งชําติ หรือผู้ที่ผู้บัญชํากํารตํารวจแห่งชําติ มอบหมําย เป็นผู้พิจํารณากําหนดแนวทํางอนุญาตของพนักงํานเจ้าหน้ําท่ีและเหตุจําเป็นอื่น ๆ ตํามข้อกําหนดออกตํามควํามในมําตรํา ๙ แห่งพระรําชกําหนดกํารบริหํารรําชกํารในสถํานกํารณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๒)

ทั้งน้ี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันท่ี ๘ เมษํายน พ.ศ. ๒๕63

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ด้านความมั่นคง

error: Content is protected !!