วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

133 ปี กลาโหม จาก โรงทหารหน้า มายุค โควิดฯ

 

“นายกฯบิ๊กตู่” มอบ “บิ๊กช้าง” จัดงาน วันสถาปนากลาโหม 133 ปี 8 เมย. นี้ …งาน เล็กๆ เป็นการภายใน

มีรายงานว่า ในวันสถาปนา กระทรวงกลาโหม ครบ133 ปี วันที่ 8 เมย.2563 นี้ นั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม มอบหมายให้ บิ๊กช้าง พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม เป็นประธาน แทน โดยปีนี้ จัดงานเรียบง่าย เล็กๆ เป็นการภายใน ยึดหลัก Social Distancing

ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหม ถือกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ และพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งเป็น โรงทหารหน้า

ถือเป็นองค์กรหลัก ด้านความมั่นคง มีหน้าที่ในการพิทักษ์ รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติความมั่นคงของรัฐ

และความสงบเรียบร้อย ของประชาชน ตลอดจนการพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้กระทรวงกลาโหมให้ความสำคัญและความเร่งด่วนสูงสุดในการพิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ ด้านการดำเนินงานกระทรวงกลาโหมให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

โดยเฉพาะประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือในการเผชิญกับภัยคุกคามข้ามชาติ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ

ตลอดจนสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของชาติ โดยใช้ศักยภาพของทหาร ในการดำเนินการ เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้ง การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การค้ามนุษย์ การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ

รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามแนวชายแดนและทางทะเล การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

​สำหรับการพัฒนากองทัพนั้น ได้มีการพัฒนาความพร้อมให้สามารถรับมือภัยคุกคามและภัยพิบัติ ได้ทุกรูปแบบควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต

มุ่งสู่การเป็นกองทัพชั้นนำ มีบทบาทสำคัญในด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐเพื่อนำไปสู่การเป็น “กองทัพที่มีความพร้อมในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับ”

error: Content is protected !!