วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

“พลเอก” สุวรรณภูมิ “General”…..Airport

05 เม.ย. 2020
318

 

ได้รับมอบหมายจาก หัวหน้า ศปม. ให้มาคุม EOC ที่สนามบินสุวรรณภูมิ…..”บิ๊กเบิร์ด” พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร ต้องมาประจำการที่สุวรรณภูมิ จนกว่า จะหมด ไฟล้ท์บิน ทุกวัน และต้องเดินตรวจเอง และ ให้ข้อมูล ชี้แจงข่าวสาร ด้วยตนเอง
เมื่อคืน คนไทย51 คน จาก มาเลเซีย Flight MH782 และ Flight QR7511 จาก การ์ต้า มีคนไทย 47 คน ส่งเข้ากักกันตัว ที่โรงแรม เดอะภัทรา พระราม9 พบ คนไทยจากมาเลเซีย 1 คน มีไข้ ส่ง สธ. ดูเล

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ได้มอบหมายให้ พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว

พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ผ่านการคัดกรองและจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการควบคุมโรคตามมาตรการของรัฐที่กำหนด ( State Quarantine ) เพื่อนำเข้าพื้นที่ควบคุมโรคต่อไป ที่ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center หรือ EOC) ท่า อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมินั้น

พันเอกหญิง ฉัตรรพี พูลศรี โฆษกกองทัพไทย กล่าวว่า การปฏิบัติเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 21.30 น. เที่ยวบินจากประเทศมาเลเซีย Flight MH782 มีคนไทย จำนวน 51 คน เดินทางมาถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำเข้าสู่ขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ การผ่านเทอร์โมสแกน การลง App.AOT การตรวจ Health Control และนำขึ้นบัส เพื่อเข้าสู่กระบวนการควบคุมโรคตามมาตรการของรัฐที่กำหนด ( State Quarantine ) ณ โรงแรมเดอะภัทรา ถนนพระรามเก้า กรุงเทพ

จากนั้น เวลา 22.00 น. เที่ยวบินขาเข้า Flight QR7511 ออกจากเมืองโดฮา ประเทศการ์ต้า กลับถึงประเทศไทย มีผู้โดยสารคนไทย จำนวน 47 คน

ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำเข้าสู่กระบวนการเช่นเดียวกับเที่ยวบินจากประเทศมาเลเซีย โดยผลการตรวจพบผู้ป่วยมีอาการไข้ จำนวน 1 ราย เป็นหญิงอายุ 36 ปี ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้รับตัวไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

สำหรับผู้โดยสารที่เหลือ ได้นำขึ้นรถบัสเพื่อเข้าสู่กระบวนการควบคุมโรคตามมาตรการของรัฐที่กำหนด ( State Quarantine ) ณ โรงแรมเดอะภัทรา ถนนพระรามเก้า กรุงเทพ

โดยการจัดระบบเพื่อชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ ที่มีความชัดเจนและเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สามารถบริหารจัดการเวลาให้มีความกระชับ ทั้งยังลดขั้นตอนความยุ่งยากที่เกิดขึ้น ทำให้การปฏิบัติทั้งหมดใช้เวลาในการดำเนินการทั้งสิ้นเพียงประมาณเที่ยวบินละ 1 ชั่วโมง 30 นาที เท่านั้น

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนโปรดให้ความร่วมมือในการเข้าสู่กระบวนการควบคุมโรคตามมาตรการของรัฐที่กำหนด ( State Quarantine ) และมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ซึ่งได้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ

error: Content is protected !!