วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ตั้ง กองบัญชาการสร้าง นวัตกรรม สู้ CoViD-19

 

ผบ.ทอ. ทดสอบ “บุญสุข-บุญช่วย”
“เครื่องวัดอุณหภูมิ-เครื่องช่วยหายใจ ต้นทุนต่ำ- ใช้สมองทหารอากาศ สร้าง เอง เขียนโปรแกรมเอง

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ นักประดิษฐ์ที่ ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ -(ศปอว.ทอ.)-SPOC :Space Operation Center

ในการสร้างเครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องช่วยหายใจช่วยผู้ป่วยโควิด-19

ที่ ผบ.ทอ. ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศคิดค้นและสร้างนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ช่วยเหลือประชาชน

โดยเครื่องวัดอุณหภูมิ ที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง มีชื่อว่า “บุญสุข” เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบใช้มือถือ (Handheld) ซึ่งนักประดิษฐ์ของกองทัพอากาศได้ออกแบบ เขียนโปรแกรม ประกอบอุปกรณ์ และนำไปตรวจสอบความเที่ยงตรงกับเครื่องวัดอุณหภูมิที่ได้มาตรฐานที่กองมาตรวิทยา กรมสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ แล้วนำไปปรับแก้ไขก่อนผลิตและแจกจ่ายใช้งานในกองทัพอากาศ

โดยใช้ต้นทุนการผลิต700 บาทต่อเครื่อง ซึ่งช่วยประหยัดงบประมาณทางราชการและมีคุณภาพมาตรฐานในช่วงเวลาที่เครื่องวัดอุณหภูมิดังกล่าวขาดแคลน

ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องวัดอุณหภูมิต้นแบบที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานแล้ว และกำลังจะดำเนินการผลิตเพิ่มเติมเพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงานในกองทัพอากาศนำไปใช้งาน

ส่วนเครื่องช่วยหายใจ (Respirator) ที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง มีชื่อว่า “บุญช่วย” เป็นเครื่องช่วยหายใจลักษณะเดียวกับที่ทางโรงพยาบาลทั่วไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจลำบาก ต้องใช้แรงดันนำออกซิเจนเข้าไปในร่างกาย

โดยปัจจุบันนักประดิษฐ์ได้ออกแบบและเริ่มดำเนินการจัดทำโครงสร้างต้นแบบ

สำหรับในขั้นตอนต่อไปจะศึกษาข้อมูลทางการแพทย์เกี่ยวกับจังหวะการบีบอัดอากาศเข้าไปในปอดให้เหมาะสมกับร่างกายมนุษย์ แล้วเขียนโปรแกรมให้สอดคล้องการใช้งาน ประกอบอุปกรณ์ ทดสอบการใช้งาน ปรับแก้ไขก่อนผลิตและนำไปใช้งาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกอบอุปกรณ์เพื่อนำไปทดสอบการใช้งาน ทั้งนี้ใช้ต้นทุนการผลิตประมาณ 5,000 บาท

ทั้งนี้จากความรุนแรงของสถานการณ์การติดเชื้อที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เครื่องมือที่จะใช้ในการคัดกรองและดูแลผู้ป่วยอาจมีจำนวนไม่เพียงพอ ผู้บัญชาการทหารอากาศจึงได้เร่งให้นักประดิษฐ์สร้างนวัตกรรมดังกล่าวขึ้นโดยเร็ว เพื่อนำไปใช้งานในการต่อสู้กับโควิด-19 ของกองทัพอากาศ ซึ่งนอกจากจะได้ใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์แล้ว ยังช่วยประหยัดงบประมาณของทางราชการในการจัดหามาใช้งานด้วย

ความก้าวหน้า โครงการวิจัย ต้านภัยโควิด (ทอ.)

1.ศูนย์อวกาศ ทอ. : เครื่องวัดอุณหภูมิ “น้องบุญสุข” แบบ handheld
-ออกแบบ
-เขียน software
-ประกอบอุปกรณ์
-calibrate
-ขั้นทดลอง
-ปรับแก้

(สู่สายการผลิต)

2.ศูนย์อวกาศ ทอ. : เครื่องช่วยหายใจ “น้องบุญช่วย” Respirator
-ออกแบบ
-เขียน software (ให้สอดคล้องกับการใช้งานทางการแพทย์)
-ประกอบอุปกรณ์
-ขั้นทดลอง
-ปรับแก้

3.รร.นนก. : อุปกรณ์ Stretcher Cover “น้องฝาชี”(อุปกรณ์ครอบเตียงผู้ป่วย เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา โดยที่ช่วงเคลื่อนที่เชื้อไม่แพร่กระจาย)
-ศึกษาความเป็นไปได้
-ออกแบบเบื้องต้น

4.รร.นนก. : Food Serve Robot “น้องถาดหลุม”
A1(Food) A2 (Medicine) A3(Thermal) A4(-)
-ออกแบบ
-เขียน Software
-ประกอบอุปกรณ์
-ประกอบ Sensor (Image-Face – Thermal-GPS-)
-ทดลองการใช้งาน

5.รร.นนก. : Covid-19 History Tracking Software “น้องบุญตาม?”
-ศึกษา ออกแบบ logarithm (ร่วมมือ กับพี่ทศ แม่ฟ้าหลวง)
-เขียน Program

6.รร.นนก. : Broadcast Robot “น้องจั๊กจั่น”
-ออกแบบ
-Software
-จัดหาอุปกรณ์

error: Content is protected !!