วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

“บิ๊กกบ” ฮึ่ม!! เซ็นคำสั่ง ศปม. เอง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม

03 เม.ย. 2020
409

 

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด ในฐานะ หัวหน้า ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง (ศปม.) ออกประกาศ เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ที่ถิอเป็นการซ้ำเติม และกลั่นแกล้ง ให้มีการแพร่ระบาด

ยกเว้น ที่เป็นกิจกรรมในครอบครัว เพิ่อป้องกันการแพร่ระบาดของ เชิ้อโควิดฯ

ฝ่าฝืน มีโทษ คุก 2 ปี ปรับ4 หมื่นบาท

ประกาศ “หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงเรื่องห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรมการมั่วสุม” ระบุว่า

อาศัยอำนาจตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ. ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 5 และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อ 3 (6) เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโรคโควิด-19 มิให้ขยายไปในวงกว้าง

จึงกำหนดห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุม ในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค หรือการกระทำอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน หรือการกลั่นแกล้งเพื่อแพร่เชื้อโรค ณ ที่ใดๆ ทั่วราชอาณาจักร เว้นแต่เป็นการทำกิจกรรม ภายในครอบครัวที่อยู่ในเคหะสถานของตนเอง หรือกิจกรรมของทางราชการ ซึ่งมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่ปลอดภัย

หากผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต้องรับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 ต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 พลเอกพรพิพัฒน์เบญญศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง

error: Content is protected !!