วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

วันข้าราชการพลเรือน

01 เม.ย. 2020
245

1 เมษาฯ
ไม่ใช่แค่วัน โกหกแห่งโลก
แต่ เป็น “วันข้าราชการพลเรือน” ของไทย

“บิ๊กตู่” ส่ง “สาร” ถึง ข้าราชการ เนื่องใน “วันข้าราชการพลเรือน” ขอให้รักษา เกียรติและศักดิ์ศรีแห่งข้าราชการให้ สง่างามตลอดไป ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

ศ.ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่าเนื่องในวันข้าราขการพลเรือน ประจำปี 2563 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้มีสารถึงข้าราชการว่า

“ข้าราชการ” เป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้ง

และได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี

ข้าราชการทุกคน จึงต้องตระหนักถึงบทนาทหน้าที่ของตนในฐานะกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพ

ตลอดจนพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศ โดยยึดถือประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน และผลประโยชน์ของประทศชาติเป็นสำคัญ

ด้วยหน้าที่ ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่นี้ การปฏิบัติราซคารให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อชาติบ้านมือง

จึงมิได้อาศัยเพียงสติปัญญา ความรู้ และความสามารถเท่านั้น

แต่ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้รักสามัคคี เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว

อีกทั้งต้องมีความพากเพียรศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำมาต่อยอดพัฒนาความรู้และสมรรถนะของตนเองอยู่เสมอ

ผู้ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกท่าน ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตน อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติ

และการได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งชีวิตนี้ แสดงให้เห็นว่าทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการอย่างสมบูรณ์ จนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชู เป็นแบบอย่างให้แก่ข้าราชการพลเรือนผู้อื่นต่อไป

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกคน จะธำรงรักษาคุณงามความดีของตนไว้ให้ยั่งยืน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งข้าราชการให้ดำรงอยู่อย่างสง่างามตลอดไป

error: Content is protected !!