วันพุธ, 22 กันยายน 2564

“บิ๊กตู่” ผอ.ศอฉ. ลงนามคำสั่ง จัดโครงสร้าง ศบค. ตั้ง 10 ศูนย์ย่อย แก้ CoViD-19

27 มี.ค. 2020
234

“บิ๊กตู่” ผอ.ศอฉ.
ลงนามคำสั่ง
จัดโครงสร้าง ศบค.
ตั้ง 10 ศูนย์ย่อย แก้CoViD-19
มอบปลัดกระทรวงคุม
ตั้ง”ผบ.ทหารสูงสุด” ศูนย์#9
หัวหน้า ศูนย์ปฎิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง:ศปม.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 6/2563 เรื่องการจัดโครงสร้างของ ศบค.

ทั้งนี้ ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 นั้น เพื่อเป็นการจัดโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่และเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคห้า แห่ง พรก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ประกอบด้วย ข้อ 4(3) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระรากำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มี.ค. พ.ศ.2563

นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด- 19 จึงมีคำสั่งให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) มีการจัดโครงสร้างภายใน โดยมีการจัดโครงสร้างดังนี้

1. สำนักงานเลขาธิการ มีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ที่นายกฯ มอบหมายเป็นหัวหน้าสำนักงาน

2. สำนักงานประสานงานกลาง ให้เลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นหัวหน้าสำนักงาน

3. ศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหัวศูนย์

4. ศูนย์ปฎิบัติการด้านมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าศูนย์

5. ศูนย์ปฎิบัติการกระจายหน้ากาก และเวชภัณฑ์สำหรับประชาชน ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าศูนย์

6. ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมสินค้าให้ปลัดพาณิชย์เป็นหัวหน้าศูนย์

7. ศูนย์ปฎิบัติการมาตรการเดินทาง เข้า ออกประเทศ และดูแลคนไทยในต่างประเทศ ให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าศูนย์

8. ศูนย์ปฎิบัติการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และสื่อสังคมออนไลน์ ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหัวหน้าศูนย์

9. ศูนย์ปฎิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นหัวหน้าศูนย์ และ

10. ศูนย์ปฎิบัติการด้านข้อมูล มาตรการแก้ไขปัญหาจากติดเชื้อโควิด-19 ให้ปลัดสำนักนายกรัฐนตรี เป็นหัวหน้าศูนย์

โดยทั้ง 10 ศูนย์ จะต้องรายงานให้ นายกฯในฐานะ ผอ.ศูนย์ได้รับทราบ และ นายกฯในฐานะผอ.ศูนย์ สามารถปรับปรุงโครงสร้างได้ นอกจากนี้ ผอ.ศูนย์ยังสามารถแต่งตั้งบุคคล เป็นคณะที่ปรึกษา ด้านการแพทย์ ด้านกฎหมาย ด้านธุรกิจ และด้านอื่นๆ อีก ตามสมควร

ขณะที่การประชุม ศบค.ที่ก่อนหน้านี้ นายกฯ ให้มีการประชุมทุกวันในช่วงนี้เพื่อประเมินสถานการณ์และติดตามงานนั้น สำหรับวันเสาร์ -อาทิตย์ นี้ จะไม่มีประชุม ศบค. แต่จะมีแถลงข่าวเวลา 11.00 น. โดยโฆษกศูนย์ฯ

error: Content is protected !!