วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

ฮั่นแน่!! “ลุง” ใช้ แมสก์ ลายไทย !ซะด้วย

25 มี.ค. 2020
782

“บิ๊กป้อม”สวมสูท และใช้ หน้ากากผ้าลายไทย. มาทำเนียบฯ ประชุม กก.แม่น้ำโขงฯ กำชับ สทนช. เร่งขับเคลื่อน คณะกรรมาธิการฯ ประสานเพื่อนบ้านใกล้ชิด บริหารจัดการน้ำ ประโยชน์ร่วมกัน ยั่งยืน ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ…. ก่อนหน้านี้ นายกฯบิ๊กตู่ ใช้ หน้ากากผ้า ลายผ้าไทย

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ เป็นประธานการประชุม คกก.แม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ครั้งที่1/2563 ที่ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นายกฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุม รับทราบรายงาน ประธาน คกก.ร่วมคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ของประเทศเวียดนามได้ครบวาระ และได้แจ้งต่อสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ประกอบด้วย ไทย ,สปป.ลาว ,กัมพูชา และเวียดนาม โดยคณะกรรมการร่วมฝ่ายไทยซึ่งมีเลขาฯ สทนช.ในฐานะประธานได้เข้ารับตำแหน่งแทนเป็นระยะเวลา1 ปี(1ม.ค.-31ธ.ค.63)

สำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำโขง ปัจจุบันมีระดับน้ำลดลงมาก ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่8 จังหวัดริมฝั่งแม่น้ำโขง ได้แก่ จ.เชียงราย,จ.เลย จ.หนองคาย,จ.บึงกาฬ,จ.นครพนม,จ.มุกดาหาร,จ.อำนาจเจริญ และจ.อุบลราชธานี

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบ ร่างท่าทีประเทศไทยต่อโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนหลวงพระบาง สปป.ลาว ที่อาจส่งผลกระทบในภาพรวมตามลุ่มน้ำโขงฝั่งไทย เช่นการเปลี่ยนแปลงด้านทุกวิทยาและชลศาสตร์ระดับน้ำขึ้น-ลง อย่างฉับพลัน และช่วงเวลาไม่เป็นไปตามฤดูกาล ,ตะกอน และสารอาหาร ,การเปลี่ยนแปลงด้านการให้บริการของระบบนิเวศ ,การประมงและทางปลาผ่าน ,ด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการถอดบทเรียนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำที่ผ่านมายังไม่สามารถประเมินผลกระทบได้อย่างชัดเจน เป็นต้น

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ สทนช. ให้นำมติคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นท่าทีของไทยต่อโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนหลวงพระบาง สปป.ลาว เพื่อขับเคลื่อนการทำงานในกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขงให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ร่วมกัน มีความยั่งยืน และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ รวมทั้งมีการกำหนดมาตรการ และแนวทางร่วมกันเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง

error: Content is protected !!