วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

“เสืออากาศ24/7” ดูหนังซีรี่ส์ ของเกาหลีใต้ ไอเดีย บรรเจิด

24 มี.ค. 2020
263

ดู….“KINGDOM” ซีรี่ส์ เกาหลีแล้ว
“เสืออากาศ24/7” อยากมี “SIAM”
ซีรี่ส์ ไทยๆ บ้าง
ยก KINGDOM เข้ายุคสมัย
สมสถานการณ์จริง เหตุภัยพิบัติ
-สงครามเชื้อโรค
ชี้ สงครามเกาหลี เคยเป็นฐานรากทำให้คนเกาหลีใต้รวมพลังสร้างชาติ
หวัง ซีรี่ส์ สะท้อน สงครามน้ำ
จากภัยแล้ง โรค ระบาด!!
หวังไทยสร้างซี่รี่ส์

“เสืออากาศ24/7” ดูหนังซีรี่ส์
ของเกาหลีใต้ ไอเดีย บรรเจิด โดยเขียนบทความ ว่า

หนังซีรี่ส์ ของเกาหลีใต้ สร้างออกมาให้ผู้คนเกาหลีใต้(และคนทั่วโลก)ได้สนใจเกี่ยวกับโรคระบาด

หนังซีรี่เรื่องนี้
-สร้างความรู้ผ่านการบันเทิง ได้อย่างดีเยี่ยม
-สร้างการตระหนักรู้ผ่านความบันเทิง ได้อย่างดีเยี่ยม

KINGDOM เป็นหนังซีรี่ดีเลิศ ยากที่จะหาภาพยนตร์เรื่องใดเปรียบเทียบได้

ซึ่งในที่สุดเหตุการณ์ใกล้เคียงกับบทภาพยนตร์ เรื่องนี้ ก็เกิดขึ้นจริง!!!

หนังซีรี่เรื่องนี้ถูกเขียนด้วยตรรกะที่ดีและถูกสร้างออกมาเมื่อปี2018 ขณะที่เหตุภัยพิบัติ/สงครามเชื้อโรคเมื่อก่อนหน้านี้คือเมื่อปี 2019 กับปี2020 ยังไม่เกิด

ซีรี่เกาหลี
-แดจังกึม
-…
-KINGDOM
-…

ซีรี่เหล่านี้ล้วนถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างจิตวิญญาณให้กับคนเกาหลีให้มีความรักชาติ-มีความสามัคคีกลมเกลียว –เป็นชนชาติที่มีความเป็นปึกแผนเพื่อเผชิญความท้าทายที่อยู่เบื้องหน้าอันยาวไกล

สงครามเกาหลี(เคย)เป็นฐานรากสำคัญที่ทำให้คนเกาหลีใต้รวมพลังกันสร้างชาติ บนความมีจิตวิญญาณแกร่งกล้า จนกระทั่งเกาหลีใต้ประสบความสำเร็จในการสร้างชาติขึ้นมาใหม่

สงครามเกาหลีปัจจุบันได้กลายเป็นอดีตเชิงประวัติศาสตร์ไปแล้ว โดยมันถือว่าบริบทของมันนั้นไม่สอดรับกับยุคสมัยปัจจุบันและอนาคตได้อีกต่อไป

บทเรียนจากประวัติศาสตร์สงครามเกาหลี อาจไม่สามารถสร้างให้คนเกาหลีใต้ทำการรวมพลังกันสร้างชาติบนความมีจิตวิญญาณแกร่งกล้าดังเช่นเดิมได้อีกต่อไป

เกาหลีใต้จึงได้สร้างหนังซีรี่ “แดจังกึม”-“KINGDOM” -…ออกมาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง บนสภาพโลกาภิวัตน์ที่แตกต่างกันไป เพื่อดำรงรักษาสถานภาพการมีจีตวิญญาณ/มีสำนึกในการรวมพลังกันสร้างชาติของคนในชาติที่มีทุกคนต่างต้องมีจิตวิญญาณแกร่งกล้าให้สามารถคงความเป็นชนชาติเกาหลีใต้อยู่ในสภาวะแวดล้อมใหม่ของโลกได้ต่อไป

“แล้งน้ำ-สงครามแย่งน้ำ”

หนังซี่รี่ SIAM ของไทย –ถือเป็นเครื่องมือสำคัญยิ่งในการสร้างจิตวิญญาณในการรวมพลังแห่งความเป็นชนชาติไทยบนผืนแผ่นดินไทยแห่งสุวรรณภูมิ ที่มันสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในสังคมไทยภายใต้สภาพโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันและในอนาคต

ซีรี่ SIAM ในบริบทเกี่ยวกับสงครามแย่งน้ำในประเทศไทย ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในปี2020 แต่มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตปีต่อๆไป

2021……หากประเทศไทยกับคนไทยยังคงประพฤติปฎิบัติต่อธรรมชาติกันเช่นนี้ต่อไป : ป่าเขา เส้นทางน้ำ แหล่งน้ำ พืชพรรณ สัตว์แมลง ชายหาด ทะเล แร่ธาตุ อากาศ คลื่นความถี่ ที่ดิน …สิ้นสลาย

-สถานการณ์:

แห้งแล้ง …ร้อนจัด ไหม้จัด ฝุ่นจัด …คนไทยออกจากบ้านเรือนไม่ได้ ปลูกพืชพรรณไม่ได้ผล สัตว์แมลงที่เป็นอาหารได้เข้าสู่สภาวะสูญพันธุ์

บ้านเมือง/ประชาชนอยู่ในสภาพอดอยากอาหาร

น้ำไม่มีจะกิน

สัตว์แมลงระบาด กัดกิน

เชื้อโรคระบาด (COVID-19)

คนในสังคมเริ่มแก่งแย่ง-ฆ่าสังหารกันเอง

ประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคต่างได้รับผลกระทบจากธรรมชาติอย่างรุนแรง การอพยพเกิดขึ้นเกินกว่าที่จะควบคุม

กลไกกฎหมายไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป

องค์ความรู้ภูมิปัญญา/เทคโนโลยี/นวัตกรรมสำหรับสู้ความแห้งแล้งไม่มีอยู่ในมือของคนไทย (แสวงหามาจากต่างประเทศก็ไม่ได้)

เผ่าพันธุ์ไทยบนประชากรลดจำนวนลงอย่างน่าใจหาย ..
-พระเอกต้องมี
-นางเอกต้องมี
-ผู้คนผู้ได้รับความเดือดร้อนต้องมี
-กลุ่มคนดีต้องมี
-กลุ่มคนชั่วต้องมี
-สถานการณ์เลวร้ายต้องมีแทรกซ้อน
-การคิดค้นปัญญา: องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย/เทคโนโลยีไทย/นวัตกรรมไทยเพื่อมาใช้แก้ปัญหาจนกระทั่งสำเร็จต้องมี
-ความรักชาติสามัคคีกลมเกลียว เป็นปึกแผ่นต้องมี

ซีรี่SIAM ต้องสื่อให้เห็นว่า “ธรรมชาติกำลังล้างโลกมนุษย์เนื่องจากมนุษย์เกิดมีขึ้นบนโลกมากมายเกินไป เกินกว่าโลกสีน้ำเงินใบนี้จะรับได้”

เป้าประสงค์ของซีรี่ SIAM คือ สร้างคนไทย(และคนทั้งโลก)ให้มีจิตสำนึกรักชาติกลับคืนมาสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ต่างๆในประเทศไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและเชื่อว่ากรณีตัวอย่างของหนังซีรี่SIAMนี้จะอาจจะมีเกิดขึ้นจริงได้ในอนาคต(เฉกเช่นเดียวกับซีรี่ KINGDOMของเกาหลีใต้ที่ต่อมาได้เกิดเป็นกรณีภัยพิบัติโรคระบาดCOVID-19ขึ้นจริงในปี2020ซึ่งเป็นปีปัจจุบัน)

ซี่รี่ SIAM ต้องสร้างจิตวิญญาณความรักชาติ-ความเป็นปึกแผ่นของชนชาติไทยที่(เคย)มีมาแต่อดีตให้กลับฟื้นคืนมา ดังนี้
-สงครามกู้บ้านกู้เมืองในอดีตที่ชาวสยาม(คนไทย)ประสบเหตุการณ์ จริง
ก่อให้เกิดความรักชาติจงรักภักดีต่อบ้านรักเมืองอันยิ่งใหญ่
-สงครามต่อสู้คอมมิวนิสต์ที่คนไทยเผชิญหน้ากับมันมาเมื่อหลายทศวรรษ
ก่อให้เกิดความรักชาติรักบ้านรักเมืองหวงแหนแผ่นดินอันยิ่งใหญ่
-สงครามกลางเมืองอันเกิดมาจากความขัดแย้งในผลประโยชน์อันเนื่องมาจากความโลภของนักการเมือง

ในทางตรงข้าม มันก่อให้เกิดความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแตกความสามัคคีครั้งใหญ่ที่ประเทศไทย/สังคมไทยไม่เคยเป็นมาก่อน มันเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดที่คนไทยต้องรู้

-COVID-19 สงครามเชื้อโรคซึ่งเป็นภัยพิบัติโรคระบาดอยู่ในปัจจุบันที่คนไทยและคนทั่วโลกกำลังเผชิญกับมันอยู่ในขณะนี้

สงครามเชื้อโรคนี้(ต้อง)สอนให้คนไทยต้องคิดทบทวนตนเองใหม่อย่างหนักโดยเฉพาะในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเอกภาพในการปกครอง-ความมีวินัยของคนในชาติ-ความขาดแคลนองค์ความรู้ภูมิปัญญา/เทคโนโลยี/นวัตกรรมสำหรับใช้ในการเผชิญภัยสงครามเชื้อโรค และ ในประเด็นปัญหาความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝายของคนในชาติที่ยังคงฝังซ่อนอยู่ในสังคมแม้ว่าบ้านเมืองไทยกำลังตกอยู่ในสภาพการณ์วิกฤติอยู่ก็ตาม

-สงครามแย่งน้ำ……ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้….

ซีรี่ SIAM – “สงครามแย่งน้ำ”นี้ จะต้องถูกสร้างในลักษณะเป็นเครื่องมือ”บันเทิง”ที่จะทำหน้าที่นำพาคนไทย(ชาวสยาม)ให้กลับมาเป็นชนชาติมีจิตวิญญาณ-มีความเป็นปึกแผ่นสามัคคี-มาเป็นชนชาติฉลาดในตนดังเช่นเดิม ที่จะสามารถสร้างปัญญาและใช้ปัญญาเพื่อประโยชน์แก่ชนชาติไทยเองอีกครั้ง

รูปแบบซีรี่ SIAM ต้องเป็นหนังซีรี่ ระยะยาวที่ต้องติดตามดูกันทุกวันในช่วงเวลาหัวค่ำเป็นระยะยาวนานเป็นปี เพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชาติอย่างต่อเนื่อง

“เสืออากาศ24/7”

error: Content is protected !!