วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

ทัพอากาศ-คมนาคม ลงนามบันทึกความร่วมมือ ใช้ Drone-UAV ทอ. ช่วยเหลือประชาชน-พัฒนาประเทศ

20 มี.ค. 2020
183

ทัพอากาศ-คมนาคม
ลงนามบันทึกความร่วมมือ
ใช้ Drone-UAV ทอ.
ช่วยเหลือประชาชน-พัฒนาประเทศ
สำรวจการจราจร ช่วงเทศกาล
สำรวจเส้นทาง คมนาคม
การปรับปรุงสนามบิน
เล็งใช้ ตรวจการณ์ Bird eye View
รถไฟทางคู่ ในอนาคต เพื่อรักษาความปลอดภัย
แลกเปลี่ยนความรู้-เทคโนโลยี

“ผบ.ทอ.-รมว.คมนาคม-ปลัดคมนาคม” ร่วมพิธี

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง กองทัพอากาศ กับ กระทรวงคมนาคม ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศ

โดยมี พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมลงนาม

สำหรับบันทึกความร่วมมือ นี้ เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน ระหว่างกองทัพอากาศ กับ กระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการปฏิบัติการร่วมกัน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างสองหน่วยงาน

โดยมีรายละเอียดความร่วมมือ ดังนี้
กองทัพอากาศ
– ให้การสนับสนุนอากาศยาน เพื่อทำการสำรวจเส้นทางคมนาคม ในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย สำหรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลหรือช่วงอื่นเมื่อมีความจำเป็น
– ให้การสนับสนุนอากาศยาน ภาพถ่ายทางอากาศ หรือภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาและติดตามความก้าวหน้าโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศที่สำคัญ
– สนับสนุนกรณีอื่นๆ ตามที่กองทัพอากาศและกระทรวงคมนาคมเห็นชอบร่วมกัน

ส่วน กระทรวงคมนาคม
– ดำเนินการพิจารณาปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของคณะกรรมการการบินพลเรือน และข้อบังคับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการ ยอมรับ/รับรอง การบินทางทหาร ให้สามารถปฏิบัติภารกิจทางราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการ จัดทำใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ต่าง ๆ ให้กับส่วนราชการได้ตามความเหมาะสม
– การแลกเปลี่ยนหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานในกำกับของกระทรวงคมนาคม กับ กองทัพอากาศ
– การปรับพื้นที่การฝึกบินทางยุทธวิธีตามความต้องการของกองทัพอากาศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ห้วงอากาศ
– การสนับสนุนกองทัพอากาศ ในการใช้สนามบินในกำกับของกระทรวงคมนาคม เพื่อปฏิบัติการทางทหาร การฝึก และการพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า “บันทึกความร่วมมือฉบับนี้ จะก่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่าง2 หน่วยงาน ให้สามารถปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาประเทศ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานภาครัฐหลักซึ่งดำเนินการสำรวจเส้นทางคมนาคม ในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย สำหรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล

อีกทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศที่สำคัญ ความร่วมมือตามบันทึกความร่วมมือฉบับนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน และยังคงความร่วมแรงร่วมใจประสานประโยชน์ต่อกัน เพื่อความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงานและประเทศชาติของเราต่อไป”

พลอากาศเอก มานัต กล่าวว่า ทอ. ใช้ UAV กว่า 20 ลำ ในการบินสำรวจการจราจร ช่วงเทศกาล ที่ทำมาตั้งแต้ ปีใหม่ สาฃาวน สงกรานต์ แม้จะเลื่อนออดไป แต่เชื่อว่า จะมีการเดินทางจำนวนมาก

และใช้UAV สำรวจเส้นทาง คมนาคมการปรับปรุงสนามบิน และ เล็งใช้ ตรวจการณ์ รถไฟทางคู่ ในอนาคต เพื่อรักษาความปลอดภัย

error: Content is protected !!