วันพุธ, 22 กันยายน 2564

กองทัพไทย จะต้องเป็นหน่วยปลอดโรค COVID-19

15 มี.ค. 2020
160

 

“ผบ.สูงสุด” ลั่น!!
พร้อมกำชับ กำลังพลทัพไทย งด ร่วมการสังสรรค์ สมาคมร่วมกับคนหมู่มาก ห้ามไปตปท.-พื้นที่เสี่ยง ต้องกักตัวเอง ตามระเบียบ สธ. ลั่น กองทัพไทย จะต้องเป็นหน่วยปลอดโรค COVID-19 สั่งทุกคนดูแลคัวเองและครอบครัว อย่างเคร่งครัด

กองบัญชาการกองทัพไทยยกระดับมาตรการเข้ม ในการเฝ้าระวัง และป้องกันโรค COVID-19

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีดำริให้หน่วยขึ้นตรงของกองบัญชาการกองทัพไทยทุกหน่วย ยกระดับมาตรการในการควบคุมสถานการณ์ของโรค COVID-19

พันเอก หญิง ฉัตรรพี พูนศรี โฆษกกองทัพไทย ระบุว่า โดยกำหนดให้กำลังพลทุกระดับ เฝ้าระวังโรคฯ ดังกล่าวอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ในกองบัญชาการกองทัพไทย

โดยให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติตนใน 2 ประเด็นหลักอย่างเคร่งครัด ได้แก่

1. ความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว โดยการงดเดินทางไปยังต่างประเทศ หรือการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่แออัด

งดการสังสรรค์ สมาคมร่วมกับคนหมู่มาก หากเกิดอาการป่วยหรือสัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง จะต้องปฏิบัติตนตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่เป็นการแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่ผู้อื่น ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุด

2. หากมีการเดินทางไป ยังพื้นที่เสี่ยงขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และรายงานให้หน่วยต้นสังกัดทราบทันที เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นของกองบัญชาการกองทัพไทย เน้นย้ำมาโดยตลอดว่ากองบัญชาการกองทัพไทยจะต้องเป็นหน่วยปลอดโรค COVID-19

พร้อมทั้งเพิ่มมาตรการกวดขัน และชี้แจง สร้างความตระหนักรู้ให้แก่กำลังพลในสังกัดและครอบครัว

รวมทั้งให้ปฏิบัติตนตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกันป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อันจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานและสร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและประเทศชาติต่อไป

error: Content is protected !!