วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ภัย….ที่ใหญ่กว่า COVID-19 คือ …..??!

13 มี.ค. 2020
191

“เสืออากาศ24/7” มองทั้งระบบ ทั้งย้อนอดีต มองปัจจุบัน และ เล็งอนาคต ว่า ทำไม เราต้องมาถึงจุดนี้ จุดที่ตื่นตระหนก ว่า เราจะเอาชนะ ไวรัสCoViD-19 ไม่ได้….ทั้งๆ เทียบตัวเลขการเสัยชีวิตของคนไทย ในแต่ละปี จาก อาหารการกิน-โรคร้าย-อุบัติเหตุ มากกว่า CoViD-19 นี่เสียอีก
และให้ใช้ ปัญญาขบคิดให้มากขึ้น ชี้เอาประเทศไปผูกติดกับ “การท่องเที่ยว” มากเกินไป การรีดนาทาเร้นกับธรรมชาติ ชี้การกักตัวที่บ้าน สุ่มเสี่ยง-อันตรายมาก หากบุคคลที่ไปกักตัวที่บ้านนั้น ไร้ความรับผิดชอบ ไร้วินัย ระบุ การกักกัน14วัน ตัองยึดตามหลักการทางวิทยาศาสตร์….ชี้ เหตุ ด้อยปัญญา เพราะพึ่งพาปัญญาชาวต่างชาติ มายาวนาน ไม่กระตุ้นให้ใช้ปัญญาคิดเอง สร้างเอง ทั้งๆที่ปัญญาไทย ไม่ด้อยกว่าใคร

โดยเขียนบทความระบุว่า …..ในแต่ละปี ….. เราต้องสูญเสีย พี่น้องร่วมชาติ ถึง 320,000 ศพ จากโรคไม่ติดต่อ อาหารสกปรกปนเปื้อนสารพิษ อาหารเค็มจัด-หวานจัด-…

ไทยเราขาดแคลนศาสตร์วิทยาการด้านโภชนาการที่ดี ด้านอาหารการกินแม้ว่า ประเทศไทยเราจะมีอาหารบริสุทธิ์อยู่ทั้งประเทศมากมายก็ตาม

มูลค่าความเสียหายสะสม xxxx…ล้านล้านบาท

เราต้องสูญเสีย พี่น้องร่วมชาติ 73,000 ศพ/ปี จากโรคมะเร็ง อันเนื่องมาจากอาหารดังที่กล่าวข้างต้น…..มูลค่าความเสียหายสะสม xxx…ล้านล้านบาท)

เราต้องสูญเสีย พี่น้องร่วมชาติ _26,xxx ศพ/ปี จากอุบัติเหตุยานยนต์ ในจำนวนนี้ มี xx,xxx ราย พิการ/ปี จากอุบัติเหตุยานยนต์ เนื่องจากการขาดแคลนปัญญาทางด้านยานยนต์กับทางด้านวิศวกรรมจราจร/โลจิสติกส์ มูลค่าความเสียหายรวม xx…ล้านล้านบาท/ปี

เราต้องสูญเสีย พี่น้องร่วมชาติ _35x ศพ/ปี จากเหตุการณ์ใน3จ.ชายแดนภาคใต้ หรือ 4,011 ศพในห้วง 15ปีที่ผ่านมาก็ เนื่องจากขาดปัญญาที่มันตรง-ไม่ตรงจริตกับดินแดนสุวรรณภูมิ ทางด้านสังคม: ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิต/ศาสนา/ศิลปะ
มูลค่าความเสียหายสะสม…หลายหมื่นหลายแสนล้านบาท

ภัยแล้ง=แล้งจัด ทุกปี:ซ้ำซาก ..จากการขาดป่าเขา: ขาดต้นไม้ใหญ่น้อย ขาดแหล่งน้ำ ขาดเส้นทางน้ำ ขาดพืชพรรณ ขาดสัตว์แมลง… ประเทศไทยขาดปัญญาทางด้านภูมิศาสตร์/ภูมิประเทศอย่างรุนแรง

มูลค่าความเสียหายสะสม yyyy..ล้านล้านบาท

ภัยแล้ง=ร้อนจัดทุกปี:ซ้ำซาก ..จากการขาดป่าเขา: ขาดต้นไม้ใหญ่น้อย ขาดแหล่งน้ำ เส้นทางน้ำ พืชพรรณ สัตว์แมลง… ขาดแคลนพลังงานรอบตัว(บริโภคฟอสซิลเป็นหลัก)

ประเทศไทยขาดปัญญาทางด้านภูมิศาสตร์/ภูมิประเทศ โดยไม่สามารถปฏิเสธได้

มูลค่าความเสียหายสะสม yyy..ล้านล้านบาท

ภัยแล้ง=ฝุ่นจัดทุกปี:ซ้ำซาก ..จากการเผาป่า/ไร่นา อากาศขาดความชื้นอันเนื่องมาจากขาดป่าเขา : ขาดต้นไม้ใหญ่น้อย ขาดแหล่งน้ำ ขาดเส้นทางน้ำ ขาดพืชพรรณอุ้มน้ำ ขาดสัตว์แมลงแพร่พันธุ์… ขาดแคลนปัญญาทางด้านนวัตกรรมชั้นดีสำหรับการเกษตรกรรม จึงจำเป็นต้องใช้การเผา..ทั้งหมดล้วนเป็นความจริง

มูลค่าความเสียหายสะสม yy..ล้านล้านบาท

ภัยน้ำท่วม=ท่วมจัดทุกปี:ซ้ำซาก ..จากการขาดป่าเขา: ขาดต้นไม้ ขาดแหล่งน้ำ/ขาดแก้มลิง ขาดเส้นทางน้ำ/ขาดฝายหิน/ลำน้ำตื้นเขิน ขาดพืชพรรณอุ้มน้ำ ขาดสัตว์แมลงแพร่พันธุ์พันธุ์ไม้… ขาดแคลนสิ่งของเครื่องใช้ทางด้านชลประทาน ประเทศไทยขาดปัญญาทางด้านภูมิศาสตร์/ภูมิประเทศเพื่อการเกษตรกรรมฉลาดอย่างเหลือเชื่อ
มูลค่าความเสียหายสะสม y..ล้านล้านบาท

COVID-19
_นักท่องเที่ยว หดหาย
1,000,000ล้านบาท ที่(เคย)เป็นรายได้จากการขายการท่องเที่ยวหดหายไปทันทีในห้วงCOVID-19ระบาด
(แต่ทว่ากลับเป็นการดียิ่งสำหรับการฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับฟื้นคืนมา ให้มันปลอดจากสภาพถูกรีดเค้นอย่างหนักชั่วระยะเวลาหนึ่ง …
-น่าจะเป็นการคุ้มค่าดีกว่าสำหรับการใช้ในการดำรงชีวิตกับในความอยู่รอดของคนไทยรุ่นหลังอีกยาวไกลในกาลข้างหน้า)

€การขายธรรมชาติ=การขาย(บริการ) ขาย การท่องเที่ยวนั้นถือเป็นรายได้ที่ไม่ยั่งยืน มันพิสูจน์ทราบในตัวเองมานานปี ทว่าคนไทยกลับมองข้ามปัญหานี้ไปอย่างคาดไม่ถึง

€รายได้จากการขายการท่องเที่ยวมันเป็นการเอาเปรียบธรรมชาติ คือ มันเป็นการรีดเค้นธรรมชาติมาเป็นรายได้ที่ไม่มีความยั่งยืน หมดสิ้นธรรมชาติ-หมดเงินรายได้ลงทันที อันเนื่องมาจากการขายธรรมชาติมันมิได้เป็นการใช้ปัญญาไทยใดๆ

_การส่งออกตกต่ำ
xxx…ล้านล้านบาทที่(เคยเป็น)รายได้ ตกอยู่ในสภาพหยุดชะงักจากเหตุCOVID-19
€การส่งออกสินค้าเกษตรราคาถูก (ผลไม้…ข้าว ยางพารา อ้อย…)อยู่ในสภาพหยุดนิ่งในห้วงCOVID-19ระบาด

€การส่งออกสินค้านวัตกรรมภายใต้การส่งเสริมการลงทุน/BOI (ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างชาติในประเทศไทย) ตกอยู่ในสภาพหยุดนิ่งอยู่กับที่เช่นกัน

_1ศพ(คนไทย)ในขณะเวลานี้ จากผู้ป่วยCOVID-19 จำนวน 5xคน (อาจระบาดมากกว่านี่ หากการกักกันล้มเหลว)

_ความตระหนกตกตื่นเป็นโกลาหล ของชนชาติไทยทั้งประเทศ อันเนื่องมาจากการไม่มีต้นทุนของภูมิคุ้มกัน

อันหมายถึงว่าเราคนไทยไม่มีขีดความสามารถใดๆอยู่ในมือ/ในประเทศมากเพียงพอในการเผชิญเหตุCOVID-19

(มันไม่เป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: พอประมาณ-มีเหตุผล-มีภูมิคุ้มกัน-มีความรู้-มีคุณธรรม)

€ขาดแคลน: ยา/วัคซีน/แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เวชภัณฑ์/หน้ากาก/วัสดุกรองเชื้อโรคสำหรับผลิตทำหน้ากาก

ภูมิคุ้มกันของชาติในการป้องกันโรคระบาดCOVID-19 ในขณะเวลานี้เป็นเครื่องพิสูจน์ทราบในตนเองแล้วว่าประเทศไทยที่ผ่านมา

และในขณะนี้นั้นตกอยู่ในสภาพการณ์“ด้อยปัญญา” ที่มันได้สะสมฝังซ่อนในประเทศไทยมายาวนาน มันโผล่ให้เห็นชัดเจนแล้วในวันนี้

_คนไทยต้องกลับมาตายรัง …แต่ต้องไม่ทำให้(คนไทย)ทั้งประเทศต้องตายทั้งรัง

€แรงงานไทย อยู่ในภาวะตระหนกตกตื่น ขอเดินทางกลับประเทศ (น่าเสียดายว่าคนกลุ่มนี้มิได้ถูกกักกัน14วันเป็นอย่างน้อยตามหลักการทางวิทยาศาสตร์)

€ตัวแบบ(Model)การกักกันที่ได้ผล-ไม่ได้ผล บนการใช้ปัญญา-ไม่ใช้ปัญญาอย่างลึกซึ้งภายใต้การบังคับใช้กฎหมายกฏกติกาอย่างเข้มข้น-ไม่เข้มข้น มีตัวอย่างที่เป็นบทเรียนน่าศึกษาดังนี้

@กักตัวบนเรือสำราญ ดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีการที่ทารุณต่อความรู้สึก
ทว่าได้ผลชงัด ผู้คนถูกจำแนกคัดกรองอย่างเป็นระบบอย่างเป็นรูปธรรม

@กักตัวที่บ้าน(ถือเป็นความสุ่มเสี่ยง-อันตรายมากต่อชนชาติไทยทั้งชาติ หากบุคคลที่ไปกักตัวที่บ้านนั้น ไร้ความรับผิดชอบ ไร้วินัย

ทั้งนี้ กรณีตัวอย่างของการแพร่ระบาดของCOVID-19 ที่ได้แพร่ระบาดในเกาหลีใต้

จนในที่สุดก็ตกอยู่ในสถานการณ์เกินกว่าจะควบคุม กับที่กำลังแพร่ระบาดหนักในอิตาลี จนถึงขั้นต้องปิดเมือง อันนำมาซึ่งความหายนะที่ใหญ่หลวงนั้นก็อันเนื่องมาจากไม่ใช้ปัญญาในการจัดการ

กล่าวคือขาดการกักกันที่ดี อย่างเป็นระบบผสมโรง เข้ากับความดื้อแพ่งในการสารภาพความจริง

ความสูญเสียทั้งหมดข้างต้น มันคือ “ภัยด้อยปัญญา” ทั้งสิ้น ทั้งๆที่คนไทยมีปัญญา แต่ไม่ได้แสดงออก หรือสนับสนุนให้พัฒนา

“มันเกิดมาจากการที่คนไทยไม่สร้างปัญญาและไม่ใช้ปัญญาของไทยเราเอง เราพึ่งพาปัญญาชาวต่างชาติมายาวนานนับแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475”

ตลอดระยะเวลายาวนานที่ผ่านมา : ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิต/ศาสนา/ศิลปะอันดีงาม…ใช้ได้ไม่มีวันหมดสิ้น

ทั้งหมดคือภูมิคุ้มกันที่สร้างความอยู่รอดและหลักประกันความปลอดภัยของชาติบ้านเมือง

“ภัยด้อยปัญญา” มหันต์ยิ่งกว่าภัยโรคระบาด “COVID-19”

_COVID-19 จะสามารถถูกเอาชนะ และผ่านพ้นไปได้อย่างง่ายดาย ก็ด้วยปัญญานานาแขนงสาขา

ซึ่งทั้งหมดก็คือปัญญา ที่เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น

จีนได้แสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน

_นักการเมืองไทย/นักปกครองไทย-ข้าราชการไทย…จะต้องหวนกลับมา ทบทวนเกี่ยวกับการสร้างปัญญาไทยกันใหม่อย่างเข้มข้นจริงจัง

_เด็กเยาวชนไทยต้องศึกษาวิเคราะห์พินิจพิจารณาต้นเหตุปัญหา”ภัยด้อยปัญญา”อย่างละเอียดถ่องแท้เพื่อประโยชน์กับเพื่ออนาคตของตนเองที่รออยู่เบื้องหน้า

อัตราการตาย_ปริมาณการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียชีวิต-ทรัพย์สินเงินทอง-โอกาส-แม้แต่การสูญเสียอื่นใดอันเนื่องมาจากCOVID-19 ในขณะเวลานี้นั้น

ล้วนมีมูลเหตุต่อเนื่องมาจาก “ภัยด้อยปัญญา” ทั้งสิ้น

ถึงเวลาที่เราต้อง ระดมปัญญา ของทุกคนทุกฝ่าย มาช่วยกัน ใช้ปัญญาของเราเอง ปกป้องประชาชน ปกป้องประเทศ

“เสืออากาศ24/7”

error: Content is protected !!