วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

“บิ๊กแดง” สั่ง รพ.ทหาร ทุกแห่ง พร้อมรองรับ ผู้ป่วย หากเกินกำลัง รพ.ของสาธารณสุข

11 มี.ค. 2020
241

ทหาร3 เหล่าทัพ
วนคิว เสริมกำลังสนามบินสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง
ตรวจนับ จำนวนผู้เดินทาง และส่งเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโรคของสาธารณสุข
คัดแยกผู้โดยสาร
ที่เดินทางจาก 4 ประเทศ เสี่ยงติดโรคติดต่ออันตราย
“บิ๊กแดง” สั่ง รพ.ทหาร ทุกแห่ง พร้อมรองรับ ผู้ป่วย หากเกินกำลัง รพ.ของสาธารณสุข

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.กำชับให้ทุกหน่วยงาน ทบ.ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ในมาตรการควบคุมและป้องกันไวรัส COVID-19
อย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขในการดูแลประชาชน

รวมทั้งการป้องกันไวรัสในค่ายทหาร ด้วยการดูแลสุขภาพกำลังพล และครอบครัว การจัดการด้านสุขอนามัยของค่ายทหาร ชุมชน ในค่ายบ้านพัก และสุขอนามัยส่วนบุคคลเป็นสำคัญ

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. กล่าวว่า การปฏิบัติงานของกองทัพบก ในสถานการณ์ไวรัส COVID-19 มีการจัดชุดแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ สนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในการคัดกรองผู้โดยสารในพื้นที่ท่าอากาศยาน 9 แห่งทั่วประเทศ, จัดชุดรณรงค์ออกให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันและดูแลสุขภาพ

พร้อมแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน สำหรับในพื้นที่ชายแดน ได้เข้มงวดในมาตรการคัดกรองตามจุดผ่าน เข้า- ออก ในด่านตรวจต่างๆ

โดยทำงานร่วมกับด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค.63 อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ได้ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าขึ้นเอง เพื่อแจกจ่ายให้กับกำลังพลและครอบครัว รวมถึงประชาชนรอบค่าย จำนวนทั้งสิ้น 26,600 ชิ้น

โดยจะยังคงดำรงการผลิตอย่างต่อเนื่อง ในทุกกองทัพภาค, กรมการทหารช่าง และกรมพลาธิการทหารบก

ขณะที่ กองทัพภาคที่ 1 สนับสนุนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ในกระบวนการควบคุมและคัดกรองผู้ที่เดินทาง จาก 4 ประเทศ ที่ได้ประกาศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ อิหร่าน และอิตาลี ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยทำการตรวจนับผู้เดินทาง และส่งเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโรคของสาธารณสุขต่อไป

โดยการตรวจนับดังกล่าวจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติงานกับเหล่าทัพต่างๆ ตลอดเดือนมีนาคมนี้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกรมแพทย์ทหารบก ได้มีการจัดประชุม โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกทั่วประเทศ เมื่อ 10 มี.ค.63 กำหนดแนวทางและเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลทหาร เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสาธารณสุขในการป้องกันและรักษา

หากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ขยายวงกว้างออกไป ในลักษณะการจัดตั้งเป็น โรงพยาบาลเฉพาะโรค ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลสาธารณสุขในระดับพื้นที่ รวมถึงการเตรียมด้านการรักษาพยาบาลให้ กำลังพลและครอบครัว

โดยขณะนี้ โรงพยาบาลค่ายมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับโรงพยาบาลสาธารณสุข เตรียมการด้านการแพทย์ร่วมกัน

error: Content is protected !!