วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

“แม่ทัพเดฟ” ถก “กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า” ประเมินผล การยุติปัญหาและเหตุรุนแรง ยึด สภาสันติสุขตำบล เป็นตัวขับเคลื่อน

10 มี.ค. 2020
284

 

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4/ผอ.รมน.ภาค 4 ประชุมหน่วยขึ้นตรง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและสั่งการของ ผอ.รมน.ภาค 4

ที่ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.15 อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

โดยมี ผู้ว่าราชการ จ.ขายแดนใต้ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม

เพื่อสรุปรูปแบบและผลการปฏิบัติตามยุทธการที่สำคัญ ตามแผนปฏิบัติการที่ได้วางไว้ เพื่อสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

โดยได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานเป็นหัวใจหลักในการแก้ไขปัญหา และดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อยอดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมมาดำเนินงาน

โดยใช้สภาสันติสุขตำบลเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อผนึกกำลังร่วมกันในทุก ๆ ภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ,ผู้นำท้องที่,ผู้นำท้องถิ่น,ผู้นำศาสนา,ผู้นำทางศรัทธา,และประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน,ระดับตำบล ให้บูรณาการการมีส่วนร่วมในการสะท้อนแก้ไขปัญหา เกิดการพัฒนาที่แท้จริงตรงตามความต้องการของคนในพื้นที่

ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาสร้างสังคมที่สงบสุข โดยปราศจากเงื่อนไข เอาความจริงใจ พูดคุยกัน ยุติปัญหาและเหตุรุนแรง ให้มีบรรยากาศเกื้อกูลต่อการพัฒนาและสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืน

error: Content is protected !!