วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

CoViD-19 ทัพใต้

09 มี.ค. 2020
264

 

“แม่ทัพเดฟ” พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ และตรวจคัดกรองเบื้องต้นแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกนาย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรค พร้อมกับบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและวิธีป้องกันที่ถูกต้อง แก่ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 เข้าร่วมประชุม

ก่อนการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 ( วาระพิเศษ ) ถึงระดับกองพัน เพื่อเน้นย้ำนโยบายที่สำคัญและข้อสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก ที่เกี่ยวข้องกับกองทัพภาคที่ 4 ให้ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง นำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามสั่งการของผู้บังคับบัญชา

รวมถึงให้ทุกหน่วยดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขในเรื่อง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสCoViD-19

ที่ บก.มทบ.42 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

error: Content is protected !!