วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

“กลาโหม-ยุติธรรม” ลงนาม MOU อบรม ความรู้ด้าน สิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน ให้ทหาร

 

กระทรวงยุติธรรม ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน ระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และ นายเรืองศักดิ์ สุวารีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ และ พลเอกประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ ลงนามในบันทึกข้อตกลง นี้ เพื่อส่งเสริมให้นายทหารเหล่าพระธรรมนูญ
และกำลังพลที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเดี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ สิทธิมนุษยชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยผู้ผ่านการอบรมสามารถเป็นวิทยากรขยายผลให้กับกำลังพลที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และให้บริการประชาชน โดยเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน

error: Content is protected !!