วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

Mask please.!

09 มี.ค. 2020
322

 

“ผบ.ทหารสูงสุด” ออกมาตรการ คุมCoViD-19 ทัพไทย….ให้กำลังพล สวมหน้ากากอนามัย-หน้ากากผ้า/ ส่วนกำลังพลป่วย-กลุ่มเสี่ยง-แพทย์-พยาบาลทหาร สวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์:Surgical mask ล้างมือบ่อยๆ ดูแลความสะอาดหน่วย

พันเอกหญิง ฉัตรรพี พูนสวัสดิ์ โฆษกกองทัพไทย เผยว่า พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีความห่วงใยและตระหนักต่อสถานการณ์ของเชื้อโรค COVID-19 จึงสั่งการให้หน่วยที่รับผิดชอบ ออกมาตรการเน้นย้ำให้กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย ปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองอย่างเข้มข้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังกำลังพลให้ปลอดภัยจากโรค COVID-19 นำไปสู่หน่วยปลอดโรค โดยไม่มีการแพร่เชื้ออย่างสิ้นเชิง

โดยได้มีการกำหนดมาตรการในการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเหมาะสมให้แก่กำลังพล ดังนี้

1. การคัดกรองและแบ่งกลุ่มของกำลังพลเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1).กลุ่มกำลังพลที่ป่วย หรือกำลังพลในกลุ่มเสี่ยง และบุคลากรทางการแพทย์ ให้ใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical mask)

2)กลุ่มกำลังพลที่มีอาการปกติ ให้ใช้หน้ากากอนามัยที่มี หน้ากากอนามัยแบบผ้า หรือหน้ากากอนามัยชนิดอื่นที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

2. ขอความร่วมมือให้กำลังพลทุกนายล้างมือบ่อยๆ และใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่น

3. รณรงค์สร้างความตระหนักในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อป่วย หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะต้องดูแลตนเองอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่แพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่ผู้อื่น ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุด

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นของกองบัญชาการกองทัพไทย ได้มีการกวดขัน และชี้แจงทำความเข้าใจกำลังพลในสังกัดและครอบครัว ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกันป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อันจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานและสร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมต่อไป

error: Content is protected !!