วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

“บิ๊กป้อม” ประชุม บอร์ดการกีฬาฯ ยกเลิกการแข่งขันกีฬา หลายรายการ

09 มี.ค. 2020
140

“บิ๊กป้อม” ประชุม บอร์ดการกีฬาฯ ยกเลิกการแข่งขันกีฬา หลายรายการ
พร้อมสั่งทุกสมาคมกีฬา นักกีฬาร่วมมือป้องกันCoViD-19….พร้อมเห็นชอบการจัดสรรเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาฯ 112 ล้านบาท

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นายกฯเปิดเผยว่า
ที่ประชุม ได้รับทราบมติ คกก.การกีฬาแห่งประเทศไทย เห็นชอบการจัดสรรเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาฯประจำปีงป.63 จ.น.82 สมาคม รวมเป็นเงิน 112,126,381 บาท

โดยกำหนดการเบิกจ่ายเป็น2ระยะ เพื่อให้การบริหารงานของสมาคมมีประสิทธิภาพและมีสภาพคล่อง ได้แก่ระยะที่1 เมื่อ คกก.การกีฬาแห่งประเทศไทยเห็นชอบแล้วให้เบิกจ่าย 50% และระยะที่2 เมื่อสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ รับทราบ กกท.แจ้งเลื่อนการแข่งขันกีฬาที่สำคัญภายในประเทศหลายรายการเนื่องจากสถานการณ์ ไวรัสCoViD-19

จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาเห็นชอบ ข้อเสนองบลงทุนประจำปีงป.64 เพื่อเสนอต่อ สภาพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงบลงทุนของรัฐวิสากิจ

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ คกก. กกท.ให้กำกับดูแล เร่งรัดเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแก่สมาคมกีฬาฯ ให้รวดเร็ว ครบถ้วน รวมถึงจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามประสิทธิภาพ และผลงานที่ผ่านมา ซึ่งกกท.จะต้องบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการสนับสนุนบุคลากรกีฬา ผู้เชี่ยวชาญ และตัวนักกีฬาเป็นหลัก ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวย้ำให้ กกท.ใช้มาตรการอย่างเหมาะสมในการขอให้สมาคม-นักกีฬา ร่วมมือยับยั้ง ป้องกันการแพร่กระจายไวรัสCoViD-19 ตามนโยบายของรัฐบาลด้วย

error: Content is protected !!