วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

“ผบ.ทอ.” นำร่อง สร้าง “หมู่บ้านต้นแบบ”

06 มี.ค. 2020
177

พลิก จาก เขาหัวโล้น
เป็น ผืนป่า
จัดระเบียบตามหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์
จัดโครงการ “Run Forest Run” –
“ปลูกป่าด้วยใจ”
“พาคนมีใจไปปลูกป่า”
พฤษภาคม63 นี้

“เสืออากาศ24/7” เขียนบทความ …เผยแนวคิด พลอากาศมานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. ที่จะแก้ปัญหาป่าไม้โดนทำลาย โดยจากการตรวจสอบของ ทอ. พบว่าพื้นที่ป่าหายไปจำนวนมาก โดยเฉพาะ ที่น่าน ในเวลาแค่2 ปี…จึง จะสร้าง “หมู่บ้านต้นแบบ” พลิก จาก เขาหัวโล้นให้กลับมา เป็น ผืนป่า โดยจัดระเบียบตามหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์…ว่า

หมู่บ้านต้นแบบ
ในความคิดของ ทอ

น่าน = บ้านหนอง หมู่10 ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน

พื้นที่หมู่บ้าน 201 ไร่

ประชากร 666 คน

ครัวเรือน 164 หลัง

เด็กเยาวชน 59 คน

สภาพแวดล้อม
€ ดินแดนป่าเขาที่(ปัจจุบัน)ถูกบุกรุกทำลาย อย่างไร้การควบคุมทั่วทั้งภูเขา
1-ป่าเสื่อมโทรมถาวรโดยรอบเป็นจำนวนหลายล้านไร่ที่ปราศจากการดูแลเอาใจใส่

หากทำการฟื้นฟูต้องใช้งบประมาณมากมหาศาล(ความคิด/วิธีปฏิบัติของข้าราชการไทย)

ป่าเสื่อมโทรมนี้กองทัพอากาศจะเข้าไปฟื้นฟูโดยอาศัยระบบธรรมชาติ มิต้องใช้เงินลงทุน (ใช้การสร้างความเข้าใจของประชาชน กับ ใช้คุณลักษณะป่าธรรมชาติที่มนุษย์จะต้องไม่เข้าไปทำลาย)

2-ป่า/ที่ดินที่ก่อความขัดแย้งระหว่างรัฐ กับ ประชาชน ซึ่งมีจำนวนพื้นที่มากเช่นกัน ปัจจุบันปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวยังไม่คลี่คลาย ป่าเขา/ที่ดินยังตกอยู่ในสภาพสูญญากาศทางอำนาจ
ป่า/พื้นที่ขัดแย้งนี้กองทัพอากาศจะเข้าไปให้ความรู้กับประชาชนและทำการบูรณาการอำนาจรัฐกับอำนาจประชาชนเข้าด้วยกัน สานประโยชน์ร่วมกันบนเป้าหมาย”ป่าก็คือต้นน้ำแห่งชีวิตทุกชีวิต”

3-ป่าชุมชนที่ประชาชนต้องใช้ทำมาหากิน โดยประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้เป็นอย่างดี ในการนี้ ป่าไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนจะต้องมีพืชพรรณป่าดั้งเดิมปริมาณร้อยละ60-70% พื้นที่พืชเศรษฐกิจปริมาณร้อยละ25-35 พืชผักสวนครัวปริมาณร้อยละ5 (ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

ป่าชุมชนบ้านหนอง (201ไร่ พิกัดโซน 47 X683262 Y2030647)นี้ กองทัพอากาศจะเข้าไปจัดการ/จัดระเบียบตามหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์ในเดือนพฤษภาคม63 ในรูปแบบโครงการ “Run Forest Run” – “ปลูกป่าด้วยใจ” – “พาคนมีใจไปปลูกป่า”

€ประชากรในท้องถิ่น คือ เป้าหมายหลักที่ต้องได้รับการพัฒนายกระดับชุมชนภายใต้การทำความเข้าใจในลักษณะของการระดมกำลังแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนแบบเบ็ดเสร็จ
@ชาวบ้าน/เกษตรกร-ผู้ไร้การงานอาชีพที่ดีแห่งยุคสมัยและ/หรือมีอนาคตที่ริบหรี่ ต้องมีทางออกใหม่ๆภายใต้การสนับสนุนทางวิชาการจากกลุ่มปัญญาชน
@เด็กเยาวชน(59คน) จะต้องได้รับการสร้างขึ้นมาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจากกลุ่มปัญญาชนที่มีศักยภาพและมีใจ
-อนุบาล 10 คน
-ประถม 33 คน
-มัธยม 16 คน
เด็กเยาวชนเหล่านี้จะต้องถูกสร้างขึ้นมาตามแนวทางใหม่ที่จะต้องกลายเป็นแกนนำชุมชนแห่งยุคอนาคต
การจำแนกคัดกรองระดับมันสมอง-ทักษะอย่างละเอียดและได้รับการจัดระเบียบการศึกษาสู่อนาคต

€แนวคิดดำเนินการ
@ปลูกป่าในป่าเสื่อมโทรมโดยรอบกับในป่าชุมชน คือ เป้าหมายหลัก
@สร้างป่าชุมชน ให้เป็นฐานชีวิตชุมชนที่มีต้นไม้ แหล่งน้ำ เส้นทางน้ำ พืชพรรณ สัตว์แมลง … สร้างระบบนิเวศที่สมดุลเป็นเป้าหมายรอง
ปลูกไม้ดั้งเดิม
ปลูกไม้เศรษฐกิจ
ปลูกพืชพรรณเศรษฐกิจ
ปลูกพืชผักสวนครัว
@สร้างระบบน้ำจากธรรมชาติและartificial
ฝายหินตามร่องเขาตามระดับชั้นความสูง
แก้มลิงตามแนวเส้นทางน้ำตามระดับชั้นความสูง
บาดาลในชุมชน
ระบบประปาท้องถิ่นสำหรับการบริโภค
ระบบชลประทานชุมชนขนาดเล็กสำหรับการเกษตรกรรมฉลาด
@ระบบสาธารณสุขที่ได้รับการจัดระบบสาธารณสุขชุมชน-รัฐขึ้นมาแบบบูรณาการ
รพ สต ศรีษะเกษ
รพ นาน้อย
@ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ประชาชนเพื่อให้คนรุ่นใหม่ในชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญสำหรับใช้ในการพัฒนาตนเองภายใต้การมุ่งสร้างแกนนำชุมชนเพื่อให้เป็นกลุ่มแกนนำชุมชนรูปแบบใหม่
@การตลาดชุมชน(ผลผลิตการเกษตร(เม็ดมะม่วงหิมพาน…ผักปลอดสารพิษ…)-ผลผลิตเกษตรกรรมแปรรูป(ผัก/ผลไม้แห้ง)-เครื่องมือเครื่องจักรกลสิ่งของเครื่องใช้/สารธรรมชาติ)โดยเชื่อมโยงการตลาดชุมชนเข้ากับตลาดส่วนกลางโดยตรงโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ ”Real-time”ที่ถูกใช้เป็นเครื่องช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมนานาประการ เป้าประสงค์หลักคือตัดวงจรพ่อค้าคนกลางออกไป
@ระบบโลจิสติกส์ชุมชนในลักษณะสร้างต้นทุนรูปแบบใหม่ให้มีต้นทุนต่ำ
@กองทุนสำรอง (เงินที่ได้รับการบริจาค-อุดหนุน : CSR เงินที่ได้จากการประกอบธุรกิจชุมชน)
@หน่วยงานพี่เลี้ยง ก็คือ บรรดาส่วนราชการทั้งหลายที่รับผิดชอบสายวิทยาการเฉพาะนั้นๆ โดยส่วนราชการนั้นๆจะต้องยื่นมือเข้ามาสนับสนุน/เข้ามารวบรวมข้อมูลข่าวสารตามระยะเวลาเป็นวงรอบAI : Big Data)

€การจัดวิ่ง Run Forest Run
@ 1คน ปลูก 1ต้น (เป็นอย่างน้อย : จัดทำเป็นผังเจ้าของต้นไม้ที่ปลูกและบันทึก)
@ ระยะทางวิ่ง(เดิน)
5 กม
10 กม
20 กม
… กม
@ การถ่ายภาพ/การกระจายเสียงทางอากาศ
ถ่ายภาพการดำเนินกิจกรรมวิ่งจากกล้องถ่ายภาพทางอากาศ
ถ่ายภาพพื้นที่/ป่าเขา ป่าไม้ เส้นทางน้ำ แหล่งน้ำ พืชพรรณ … ทางอากาศเป็นปูมประวัติ
กระจายเสียงทางอากาศเพื่อสร้างความเข้าใจกับชุมชนอื่นๆรอบข้าง

€หน่วยงานเจ้าภาพ
@ กองทัพอากาศ ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลัก
@ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพร่วม
@ จังหวัดน่าน เป็นเจ้าภาพร่วม
@ องค์การบริหารจังหวัด เป็นเจ้าภาพร่วม
@ ตำบลศรีษะเกษ -หมู่บ้านบ้านหนอง เป็นเจ้าของพื้นที่
@ โรงเรียนในหมู่บ้านตำบล
@ หน่วยทหารพัฒนา เป็นผู้สนับสนุนการปฎิบัติการรายใหญ่
@ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา/ระดับอาชีวะศึกษา: มหาวิทยาลัย/วิทยาลัยอาชีวะ…ประจำจังหวัดน่าน/ประจำภาคเหนือ เป็นหน่วยวิทยาการ
@กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนวิชาการ(ดิน/น้ำ/อากาศ)กับทรัพยากรต้นทุนพืชพรรณ: พันธุ์ต้นไม้/พืชพรรณดั้งเดิม พันธุ์ต้นไม้/พืชพรรณเศรษฐกิจ พันธุ์พืชผักสวนครัว …เครื่องมืออุปกรณ์ …วิทยาการ/ขั้นตอน/…ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน
@กระทรวงศึกษาธิการ สร้างตัวแบบ/Model ต้นแบบการศึกษาชุมชนแบบบูรณาการระหว่างชุมชนในชนบท-เมือง-เมืองใหญ่ ส่งต่อเด็กเยาวชนผู้ได้รับ/ผ่านการคัดกรองแล้ว

@ สื่อมวลชน/สถานีวิทยุโทรทัศน์ทำหน้าที่…
กระจายข่าวไปถึงบรรดาผู้นิยมอุทิศตนปลูกป่า
เผยแพร่กิจกรรมปลูกป่าอันถือว่าเป็นกิจกรรมหลักเพื่อชาติบ้านเมือง
นำเสนอกิจกรรมสำคัญของชาติคือกิจกรรมสร้างสำนึกและจิตวิญญาณให้กับคนไทยทั้งชาติ
ชักชวนร่วมกิจกรรม Run Forest Run ในครั้งนี้ซึ่งมิได้มุ่งหวังกิจกรรมการวิ่งออกกำลังกาย(ภายใต้การสร้างภาพ)แต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นกิจกรรมรูปแบบใหม่ที่มุ่งสร้างความคิดแห่งการอุทิศสร้างประเทศไทยกลับขึ้นมาใหม่ให้ประเทศไทยกลับกลายมาเป็นสีเขียวสมกับที่(เคย)เป็นดินแดนแห่งสุวรรณภูมิที่เขียวขจี-ชุ่มชื่นตลอดทั้งปี

€ Hall of History & Hall of Fame ในที่ทำการชุมชน
@ประดับภาพถ่ายทางอากาศของพื้นที่หมู่บ้าน/ตำบล: ป่าเขา ต้นไม้/พืชพรรณ แหล่งน้ำ เส้นทางน้ำ…สัตว์แมลง …ปี63 โดยถูกบันทึกไว้เป็นปูม
@ประดับภาพถ่ายกับประวัติย่อของผู้เกี่ยวข้องทุกคนปี63 โดยถูกบันทึกไว้เป็นปูม
ทั้งนี้ เพื่อใช้ปูมดังกล่าวข้างต้นเป็นฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ความสำเร็จและใช้เป็นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนายกระดับเป็นการต่อยอดแต่ละปีอย่างเป็นระบบ

€ชุมชนต้นแบบถูกสร้างขึ้นให้เป็นชุมชนนำร่อง
@สำหรับบรรดากระทรวง/กรมใช้เป็นกรณีศึกษาโดยต่างต้องเข้ามาศึกษาวิเคราะห์
@สำหรับบรรดาสถาบันการศึกษา(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์:วิศวกรรมศาสตร์ -สังคมศาสตร์)ใช้เป็นกรณีศึกษาเช่นเดียวกัน

“เสืออากาศ24/7”

error: Content is protected !!