“ปลัดกลาโหม”มอบรางวัล เชิดชูเกียรติ 19 หน่วยงาน ด้านแพทย์ รพ. สนับสนุนงาน ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ด้าน ยาและเวชภัณฑ์

 

พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม มอบรางวัลหน่วยงานสนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ยาและเวชภัณฑ์ ประจำปี2562 เพื่อเป็นการส่งเสริม กระตุ้น และจูงใจหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานด้านการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ที่ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ในศาลาว่าการกลาโหม

โดยมีหน่วยงานที่ได้รับมอบรางวัล 19 หน่วยงาน คือ กรมแพทย์ทหารบก, กรมแพทย์ทหารเรือ, กรมแพทย์ทหารอากาศ, กองบัญชาการกองทัพไทย, กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, รพ.พระมงกุฎเกล้า, รพ.ตำรวจ, รพ.ค่ายสุรนารี, รพ.ภูมิพลอดุลยเดช, รพ.อานันทมหิดล, รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า, รพ.ค่ายสรรสิทธิประสงค์, รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, รพ.นวุฒิสมเด็จย่า, รพ.อาภากรเกียรติวงศ์, รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช, รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา, รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์, รพ.กองบิน1

error: Content is protected !!