วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

“บิ๊กป้อม” ประชุม คกก.นโยบายการประมงแห่งชาติ …เห็นชอบ 5 คำสั่ง-แนวทาง แก้ไขปัญหาIUUยั่งยืน

05 มี.ค. 2020
298

 

ทั้งมาตรการ คุมแรงงานต่างด้าว เรือประมง -คนประจำเรือ ผ่อนผัน-อำนวยความสะดวกการทำประมงทะเล ป้องกันขาดแคลนแรงงานประมงทะเล
และการนำเรือประมงออกนอกระบบ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ที่ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นายกฯเปิดเผยว่า
ที่ประชุม ได้พิจารณาเห็นชอบเรื่องที่สำคัญต่อการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) เช่น

เห็นชอบ ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการออกหนังสือคนประจำเรือ เพื่อผ่อนผันและอำนวยความสะดวกการทำประมงทะเล

และเห็นชอบร่างประกาศ มท. เรื่องการยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร(กัมพูชา ลาวและเมียนม่า) เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมงทะเล

รวมถึงเห็นชอบการจัดส่งคำสั่งคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจฉบับแปลภาษาอังกฤษให้สหภาพยุโรปได้มีความเข้าใจ และแสดงความโปร่งใส ความจริงใจในการแก้ปัญหา IUU

และเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบการทำประมงต่อสัตว์ทะเลหายาก และสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม

รวมถึงเห็นชอบให้ดำเนินการนำเรือประมงออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยังยืน

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับคณะกรรมการฯ ให้เร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย(IUU) อย่างจริงจัง โปร่งใส

โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการผ่อนปรนการประกอบการทำประมงทะเลอย่างเหมาะสม การปรับปรุงกฎหมายจะต้องให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และต้องไม่ขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารทรัพยากรประมงทะเลที่ยังยืน

ทั้งนี้พล.อ.ประวิตร ได้ขอให้ทุกหน่วยงานมีการสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ และแรงงานประมงตลอดจนประชาชน ได้รับทราบเพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกันต่อไป

error: Content is protected !!