วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

ทหารเหล็ก!

04 มี.ค. 2020
179

 

“บิ๊กแดง” สั้งใช้เกณฑ์มาตรฐาน
“การทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ” 6 ท่า
เริ่มใช้ เมย.นัเ
ย้ำ ต้องผ่าน 70 เปอร์เซ็นต์

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน การประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ได้รับทราบถึงการจัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อความพร้อมรบ

ซึ่งเป็นนโยบายของ พลเอก อภิรัชต์ ในการพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างความแข็งแรงของทหารที่กองทัพบกจะนำมาปฏิบัติในปี 2563

โดยพลเอก อภิรัชต์ ระบุว่าการทดสอบดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานของความแข็งแรงและลดการบาดเจ็บ ทำให้ร่างกายมีความพร้อม

สำหรับหน่วยกำลังรบและหน่วยดำเนินกลยุทธ์ เป็นการปรับปรุงมาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของกองทัพบกในปัจจุบัน

โดยขณะนี้กองทัพบกได้กำหนด
“แนวทางการทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ” ไว้เรียบร้อยแล้ว

มีท่าทางในการทดสอบจำนวน 6 สถานี กำหนดเกณฑ์ในการทดสอบ กำหนดหน่วยทหารที่จะต้องเข้ารับการทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ วางกรอบระยะเวลาดำเนินการ

โดยล่าสุดจะจัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อความพร้อมรบ ครั้งที่ 1 ในห้วงเดือนเมษายน 2563 เป็นการทดสอบผู้บังคับการกรม และผู้บังคับกองพัน หรือเทียบเท่า และมีเกณฑ์ผ่าน 70 เปอร์เซ็นต์

error: Content is protected !!