วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

4 มีนาคม…. วันไทยอาสาป้องกันชาติ: ทสปช. จาก … ท้าวสุรนารี วีรสตรีของไทย ถึง…คอมมิวนิสต์ ก่อกำเนิด ทสปช.ทั้งบนบก-ในทะเล “ผบ.ทร” ขอย้ำ ทำตามคำสัญญา

04 มี.ค. 2020
234

 

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสวนสนามทางบกและทางเรือของเหล่าสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.)

ที้ วัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า) ตำบลบางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร

โดยเป็นการจัดงานแบบรวมเขต โดยศูนย์ ทสปช. ในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 1 เป็นเจ้าภาพ พร้อมสมาชิก เจ้าหน้าที่ร่วมงานฯ 690 คน

จาก ศูนย์ ทสปช. ในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 1 ศูนย์ ทสปช. ในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 2 และศูนย์ ทสปช. ในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 3

โดยมี พิธีทางศาสนา พิธีเปิดและเชิญธง ทสปช. พิธีสวนสนามทางบก พิธีสวนสนามทางเรือ พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมประกาศนียบัตรและของที่ระลึก

รวมทั้งกิจกรรมสัมพันธ์ ประกอบด้วย งานเลี้ยงสังสรรค์ (กิจกรรมรอบกองไฟ) การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
และการสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร 

เพื่อรำลึกถึงและสดุดีวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพชน และเป็นการแสดงพลังความรักความสามัคคีของเหล่าสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ

ด้วยการรวมพลังสวนสนามทั้งทางบกและทางเรือ รวมทั้งร่วมกันประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ ซึ่งการจัดงานดังกล่าว ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้โอวาทแก่สมาชิกไทยอาวาป้องกันชาติในทะเล ความว่า

” วันนี้เป็นวันที่มีความหมายอย่างยิ่งกับพวกเราที่ได้มีโอกาสรำลึกถึงบรรพบุรุษของชาติไทยในอดีตที่รักษาเอกราชและอธิปไตยตราบจนทุกวันนี้

การที่ท่านทั้งหลายได้มารวมกันในวันนี้นอกจากแสดงให้เห็นความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้ว

ยังแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการร่วมมือร่วมใจกันที่จะช่วยเหลือทางราชการรักษาความสงบเรียบร้อย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำมั่นสัญญาวาจาที่ท่านทั้งหลายได้เปล่ง

ขอจงระลึกถึงด้วยเกียรติยศเกียรติศักดิ์ของเราชาวไทยทุกผู้ทุกนาม ยึดมั่นในเจตนารมย์อันแน่วแน่ที่จะรักษาความสงบสุขของชาติบ้านเมือง ไว้เช่นในบรรพบุรุษในอดีตกาล

สำหรับความเป็นมาของวันไทยอาสาป้องกันชาติสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2369 บรรพชนของเราได้สร้างวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ โดยได้สละชีวิต เลือดเนื้อ และหยาดเหงื่อ เข้าปกป้องเอกราชอธิปไตยของแผ่นดิน

ท้าวสุรนารี วีรสตรีของไทย ได้รวมพลังประชาชนหญิงชายชาวนครราชสีมาจับอาวุธเข้าต่อสู้ขับไล่อริราชศัตรูอย่างเข้มแข็ง

แม้ฝ่ายเราจะมีไพร่พลซึ่งล้วนแต่เป็นประชาชนพลเมือง และมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่น้อยกว่า

แต่ด้วยจิตใจที่แกร่งกล้าและอุดมการณ์อันแน่วแน่ที่จะรักษาเอกราชไว้ ทำให้สามารถขับไล่ข้าศึกจนแตกพ่ายไป เหตุการณ์นั้นนับเป็นวีรกรรมที่เสียสละอย่างแท้จริงของประชาชน ที่รวมพลังกันลุกขึ้นต่อสู้กับศัตรูจนได้รับชัยชนะ ทางราชการจึงได้ประกาศ ให้วันที่ 4 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันไทยอาสาป้องกันชาติ” หรือ วัน ทสปช.

ในส่วนของการจัดตั้งไทยอาสาป้องกันชาติ หรือ ทสปช. เกิดขึ้นเมื่อลัทธิคอมมิวนิสต์ได้แผ่ขยายอำนาจเข้ามาในประเทศไทย ราษฎรชาวไทยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากการช่วยเหลือของทางราชการ จึงได้ผนึกกำลังเป็นกลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ ขึ้นต่อต้าน โดยรวมตัวกันในรูปแบบและเรียกชื่อต่าง ๆ กัน เช่น ไทยอาสาป้องกันตนเอง (ทสป.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ราษฎรอาสาสมัครพัฒนาท้องถิ่นและป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (รส.พป.) ราษฎรอาสาและป้องกันชายแดน ราษฎรอาสาสมัครป้องกันผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ เป็นต้น

และเพื่อให้กลุ่มราษฎรต่าง ๆ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และให้เกิดการจัดตั้งการฝึกอบรม การควบคุมดูแลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รัฐบาลจึงได้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยไทยอาสาป้องกันชาติ พ.ศ.2521 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตั้งแต่ 4 กันยายน 2521 โดยให้กลุ่มราษฎรอาสาสมัครต่าง ๆ รวมเข้าเป็นรูปแบบเดียวกันเรียกว่า “ไทยอาสาป้องกันชาติ” โดยเรียก ชื่อย่อว่า “ทสปช.”

สำหรับความเป็นมาของไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2524 ให้ กองทัพเรือ เปิดการอบบรมชาวประมง เพื่อความมั่นคงของชาติขึ้น และให้พิจารณาจัดตั้งกลุ่มชาวประมงที่ผ่านการอบรมในลักษณะเดียวกับ ทสปช. กองทัพเรือ จึงได้ร่วมกับกรมประมงและสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เปิดการอบรมชาวประมงตามพื้นที่ชายฝั่งทะเล รวม 22 จังหวัดทั้งในอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันขึ้น ใช้ชื่อหลักสูตรการอบรมว่า
“การประมงกับความมั่นคงของชาติในทะเล”

โดย กรมยุทธการทหารเรือ เป็นเจ้าของโครงการ ตั้งแต่ปี 2524 เป็นต้นมา และเพื่อให้กลุ่มชาวประมงที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ผนึกกำลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กองทัพเรือ

จึงได้ขออนุมัติต่อผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติกลาง (ผอ.ศูนย์ ทสปช.กลาง) เพื่อนำหลักสูตร “การประมงกับความมั่นคงของชาติในทะเล” มาใช้เป็นหลักสูตรอบรม ทสปช.ในทะเล และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น “การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล”

พร้อมทั้งจัดตั้งกลุ่มชาวประมงที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้มาแล้วเป็น ทสปช.ในทะเล ซึ่งผู้อำนวยการป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ทั่วไป (ผอ.ปค.) หรือผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติกลาง (ผอ.ศูนย์ ทสปช.กลาง) ได้อนุมัติให้กองทัพเรือดำเนินการได้

พร้อมทั้งได้มีคำสั่งที่ 1/2527 เรื่อง ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล (ทสปช.ในทะเล) ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2527 และได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมในคำสั่ง ศูนย์ ทสปช.กลาง ที่ 1/2541 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2541

กำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานเกี่ยวกับ ทสปช.ในทะเล ดังนี้
วัตถุประสงค์ในการอบรมและจัดตั้ง ทสปช.ในทะเล
1. เพื่อให้เกิดการรวมตัว ของกลุ่มชาวประมงตามท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายทะเล ทั้ง 22 จังหวัด เพื่อดำเนินการปฏิบัติการจิตวิทยาให้ชาวประมง และผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการประมง มีทัศนะคติที่ดีและให้ความร่วมมือกับทางราชการและกองทัพเรือ ในการป้องกันการกระทำผิดในทะเลการป้องกันและปราบปรามโจรสลัด และมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

2. เพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่วิชาการที่เกื้อกูลแก่การประกอบอาชีพการประมงในทะเล รวมทั้งให้สามารถทำการติดต่อสื่อสาร และรายงานข่าวอันเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงของชาติให้แก่ทางราชการ และกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขต มี 3 เขต คือ
1. ศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 1 มีผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็น ผอ.ศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 1 รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
2. ศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 2 มีผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็น ผอ.ศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 2 รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล ในเขตจังหวัดสุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส
3. ศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 3 มีผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น ผอ.ศูนย์ทสปช. ในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 3 รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล ในเขตจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
ภารกิจของไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล
1. ป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายทุกรูปแบบ หรือภัยจากการกระทำของฝ่ายตรงข้าม
2. ป้องกันและต่อต้านการกระทำผิดทางทะเลในพื้นที่ทำการประมงของตน
3. ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล
4. สืบสวน คอยฟังข่าวสารการเคลื่อนไหวอันอาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แล้วรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
5. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่ ผอ.ทสปช.ในทะเลขึ้นไป มอบหมายการปฏิบัติภารกิจ

error: Content is protected !!