วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

“นายกฯ”สั่งตำรวจ แจงยิบ BIOMETRICS ผลงานเพียบ คุ้มค่า 2,116 ล้านบาท

26 ก.พ. 2020
237

 

แจง ราคาแพงกว่าท้องตลาด เพราะไม่ได้ซื้อเฉพาะอุปกรณ์ แต่รวมติดตั้งระบบที่หน่วยงานทั่วประเทศ การรับประกัน พัฒนาซอฟแวร์ การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบ BIOMETRICS และการบำรุงรักษาตามวงรอบให้กับอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งอยู่ทั่วประเทศ อ้าง ไม่ได้อยู่ในบัญชีผู้ค้าภาครัฐของกรมบัญชีกลาง เลยไม่สามารถยึดราคาตามเว็บ ได้ ยันไม่ล่าช้า

หลังจาก มีการอภิปรายฯในสภา….พลตำรวจโท ปิยะ อุทาโย ผช.ผบ.ตร. และโฆษก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชี้แจงโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ พิสูจน์บุคคลโดยเทคโนโลยี BIOMETRICS

​โลกไร้พรมแดน ทั้งแรงงานข้ามชาติ คนทำงาน นักธุรกิจ นักท่องเที่ยว หรืออาชญากรรมข้ามชาติที่แฝงมาในรูปแบบต่าง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบการเข้าออกราชอาณาจักรที่ถูกต้องแม่นยำ เพื่อสกัดกั้นป้องกันปราบปรามรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประเทศ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและประเทศ

เดิม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีการใช้ระบบการคัดกรองบุคคลเดินทางเข้าออกประเทศด้วยระบบต่างๆ จนพัฒนามาสู่ระบบ BIOMETRICS ที่ถูกนำมาใช้งานด้านความมั่นคงอย่างแพร่หลายทั่วโลก

ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้า ในการยืนยันตัวบุคคลที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง

โดยปัจจุบันมีประเทศที่ใช้ระบบนี้ทั่วโลก23ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี ออสเตรเลีย แคนาดา อิสราเอล จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์

การจัดซื้อ นั้น ได้มีการตั้งคณะทำงานศึกษาโครงการมาเป็นลำดับ นับตั้งแต่ปี 2558

โดยท้ายสุด ในครั้งที่ 4 เมื่อปี 2560

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เสนอโครงการ วงเงิน 2,126,073,600 บาท ผ่านคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ​เป็นผู้พิจารณา และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

​ทั้งนี้ ในการดำเนินการใช้เงินจาก ค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองฯ งบประมาณปี 2559-2560

โดยมี กระทรวงการคลัง เป็นผู้อนุมัติการใช้เงิน และพิจารณาความคุ้มค่าก่อนอนุมัติให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
​ดำเนินการโดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 23
การซื้อโดยวิธีพิเศษ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

​โดยผู้ชนะการเสนอราคา คือ กิจการร่วมค้า เอ็มที ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินทั้งสิ้น2,116ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง โดยได้ทำสัญญาลงวันที่ 11กค. 2560

แบ่งการส่งมอบงานออกเป็น 6 งวด ครบกำหนดตามสัญญาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม2562

ต่อมาเนื่องจากมีเหตุผลความจำเป็น จึงได้มีการขยายระยะเวลา 59 วัน จนแล้วเสร็จ และรับมอบเมื่อวันที่ 28มิถุนายน2562ก่อนครบกำหนดใน30มิถุนายน2562

ประโยชน์ ความคุ้มค่า

มีการบันทึกข้อมูลบุคคลเดินทางเข้าออก59,721,654คน สามารถจับกุมบุคคลตามหมายจับได้3,319 คน

ตรวจพบ Blacklist & Watchlist 5,744 คน ตรวจพบผู้ที่อยู่เกินกำหนด Overstay 179,985 คน
• เกิดรายได้แผ่นดินจากค่าปรับ282,324,400 บาท

ในส่วนของสาเหตุที่บริษัทคู่สัญญาส่งมอบงานล่าช้าไม่ตรงตามระยะเวลา แต่ไม่มีการปรับคู่สัญญานั้น เนื่องจากลักษณะของสัญญาฯ เป็นสัญญาที่ต้องการผลสำเร็จของงานพร้อมกัน ซึ่งตามสัญญากำหนดให้ผู้ขายติดตั้งระบบและส่งมอบให้แล้วเสร็จภายใน 660วัน

ในส่วนที่มีการแบ่งเป็น6งวดนั้น เป็นการแบ่งงวดเพื่อให้การจ่ายเงินมีความสอดคล้องกับผลงานที่ผู้ขายดำเนินการ

หากยังไม่มีการส่งมอบงานหรือไม่นั้น ต้องยึดถือวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

ซึ่งเป็นวันครบกำหนดส่งมอบงานทั้งสัญญาเป็นเกณฑ์

ส่วนสาเหตุที่มีการขยายระยะเวลาแล้วเสร็จของงานออกไปนั้น เนื่องจากห้วงดังกล่าวมีการปรับปรุงพื้นที่ท่านอากาศยานอุบลราชธานี จึงทำให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่สามารถ ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้ขายเข้าติดตั้งระบบได้ตามกำหนด

โดยภายหลังผู้ขายก็ได้เข้าดำเนินการจนแล้วเสร็จและส่งมอบระบบทั้งหมดก่อน30มิถุนายน 2562

ซึ่งเป็นการส่งมอบเร็วกว่ากำหนดระยะเวลาที่มีการขยายออกไป

ในส่วนของราคาที่มีการกล่าวหาว่ามีราคาแพงกว่าราคาท้องตลาดนั้น การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจ้างจ้างฯ ​2560 มีการจัดทำราคากลางเป็นไปตามระเบียบ ไม่สามารถนำราคาอุปกรณ์ที่ปรากฏในเว็บไซด์หรือโดยทั่วไปมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยตรง เนื่องจากไม่ได้อยู่ในบัญชีผู้ค้าภาครัฐของกรมบัญชีกลาง

อีกทั้งในโครงการ BIOMETRICS มิได้ซื้อเฉพาะอุปกรณ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึง การติดตั้งที่หน่วยงานทั่วประเทศ

การรับประกัน การพัฒนาซอฟแวร์ การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบ BIOMETRICS และการบำรุงรักษาตามวงรอบให้กับอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งอยู่ทั่วประเทศด้วย

ดังนั้น จึงไม่สามารถนำราคาอุปกรณ์ในเว็บไซด์เพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับราคาอุปกรณ์ของโครงการได้

จึงขอยืนยันว่า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ พิสูจน์บุคคลโดยเทคโนโลยี BIOMETRICS เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ ดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน

error: Content is protected !!