วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ไม่ใช่ฝึก Cobra Gold2020 แต่เป็น ฝึกกองทัพเรือ Navy Ex 2020

 

“ผบ.ทร.” ปลุก สปิริตนักรบชาวเรือ
“การใหญ่”ของแผ่นดิน จะสำเร็จลงได้ด้วยความสามัคคี

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ 2563 ที่ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สัตหีบ ชลบุรี

โดยมี พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ 2563 ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองอำนวยการฝึกฯ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ ต้อนรับ

กองทัพเรือได้จัดให้มีการฝึกกองทัพเรือเป็นประจำทุกปี เพื่อบูรณาการการฝึกภายในกองทัพเรือด้วยการนำขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือตามสาขาต่าง ๆ การปฏิบัติและการสนับสนุนของกรมในส่วนบัญชาการ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาทำการฝึกภายใต้สถานการณ์
การฝึกเดียวกันและใช้ทรัพยากรร่วมกัน

โดยกองทัพเรือได้อนุมัติให้จัดการฝึกกองทัพเรือตามวงรอบการฝึกสองปี โดยปีแรกใช้สถานการณ์ฝึกต่อเนื่อง ในภาวะปกติจนถึงภาวะความขัดแย้งระดับต่ำหรือขั้นการเตรียมการก่อนเข้าสู่ภาวะสงคราม

และปีถัดไปเป็นการฝึกสถานการณ์ภาวะความขัดแย้งระดับปานกลางถึงความขัดแย้งระดับสูง

ซึ่งในปีนี้จะเป็นการฝึกในปีแรกของวงรอบการฝึก2 ปี

เพื่อทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหาร เพื่อทดสอบแนวทางการใช้กำลังของกองทัพเรือ และการอำนวยการยุทธ์ตามแผนยุทธการที่ใช้ในการฝึก โดยใช้แนวความคิดตามแผนป้องกันประเทศและยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ระยะ 20 ปี เป็นกรอบแนวทางสำหรับจัดทำแผนยุทธการเพื่อใช้ในการฝึก

โดยจะมีการทดสอบการปฏิบัติตามแผนบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพเรือ และแผนเผชิญเหตุของหน่วย ในส่วนของการฝึกภาคสนาม/ทะเล จะดำเนินการแยกฝึกตามสาขาปฏิบัติการ การฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ และการฝึกยิงอาวุธตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ รวมถึงจะมีการฝึกปฏิบัติการร่วม ระหว่างกองทัพเรือ กองทัพบก และกองทัพอากาศในระดับยุทธวิธี

พลเรือเอก ลือชัย ได้มอบนโยบายในการฝึก โดยขอให้ทุกหน่วยยึดแนวคิด ” รบอย่างไรฝึกอย่างนั้น”

“อันไหนเด่นชัด ใช้งานมากต้องฝึกให้มาก หากต้องรบจริงก็เชื่อได้ว่ามีโอกาสชนะ “

โดยขอให้ยกระดับการฝึกให้สมจริง เพื่อให้กำลังพลเกิดความคุ้นชิน

ซึ่งในระหว่างการฝึกย่อมมีข้อขัดข้อง เกิดปัญหาก็นำไปแก้ไข

“อันไหนยังเชื่อถือไม่ได้ จงอย่าเอาไปใช้ในการรบ”

พร้อมมอบโอวาทให้แก่กำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า

”การฝึกของกองทัพเรือประจำปีการฝึกทุกมิติตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการควบคุมบังคับบัญชา การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญในปัจจุบันอย่างรอบด้าน

อย่างไรก็ดี ยังมีบางประการที่อยากจะให้ข้อคิดและข้อควรคำนึงถึงในการฝึกกองทัพเรือประจำปีนี้

การฝึกส่วนใหญ่ประกอบด้วยองค์ 3 คือองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี

องค์บุคคลเป็นที่แน่นอนว่าเป็นสิ่งแรกที่สำคัญของกำลังรบทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนมีตัวตน ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ จิตใจที่เข้มแข็งดีเยี่ยมอันนี้คือไม่มีตัวตน

อย่างไรก็ดีทั้ง 2 ประการต้องควบคู่กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน มักเข้าใจกันผิดว่าโลกปัจจุบันไม่ใช้กำลังต่อสู้กันอีกแล้ว ใช้เทคโนโลยีที่ต่อสู้กันอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิด เพราะต้องใช้ทั้งสมอง และสติปัญญา ควบคู่ไปกับร่างกายที่อดทนมากกว่าปกติ หมายความว่าจะใช้กำลังอย่างเดียวไม่ได้อีกต่อไป

ขอจงคำนึงถึงจุดนี้ให้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายที่สมบูรณ์ “จิตใจที่เข้มแข็งและดีงามล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์”

ประการที่ 2 องค์วัตถุ คือกำลังรบจะต้องมีความสมบูรณ์ในตัวเอง จะต้องมีความพร้อมทั้งเรื่องฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ทั้งเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือและการฝึกโดยเฉพาะการฝึกผสมฝึกร่วมจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือให้สอดคล้องกลมกลืนกันเทคโนโลยีก้าวไกลไปต้องใช้ให้เป็น

ประการที่ 3 คือองค์ยุทธวิธี จะต้องติดตามแนวทางของกองทัพเรือเป็นนักรบชาวเรือ จะต้องมีจิตวิญญาณของการเป็นชาวเรือ ฝึก/ รบต้องสอดคล้องกัน รบอย่างไรฝึกอย่างนั้น เครื่องมือใดต้องใช้ในการรบต้องฝึกสิ่งนั้นให้มาก ปัญหาใดที่เด่นชัดต้องหยิบยกมาแก้ไข

นี้คือจิตวิญญาณชาวเรือทั้งชายทั้งหญิงทั้งอย่างสงบยามสงครามยามวิกฤติ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสปิริตนักรบชาวเรือ จะไม่มีคำว่าภารกิจล้มเหลวโดยปราศจากซึ่งอุดมการณ์ชาติ

หากผู้ใด ล้มเหลวภารกิจโดยไร้สำนึกของความเป็นชาตินี้ ไม่ใช่นักรบชาวเรือ

ขอจงปรับจุดนี้ให้ดี เมื่อฝึกเสร็จแล้ว ขอจงนำความรู้ความสามารถการเพิ่มพูนความสามารถทั้งหน่วยและบุคคลทั่วไปใช้ประยุกต์ใช้ในการฝึก
ปัจจุบันของหน่วยต่อไปหากทำได้เช่นนี้จะเชื่อได้ว่ากองทัพเรือของเราจะเจริญก้าวหน้าสถาพรอย่างมั่นคง

สุดท้ายอยากฝากไว้ก็คือ “สัพเพสัง สังฆภูตานัง สามัคคีวุฑฒิสาธิกา” หากจะแปลความให้เข้าใจได้ง่ายๆก็คือ การใหญ่ทั้งปวงของแผ่นดินจะสำเร็จลงได้ด้วยความสามัคคี ขอให้จงตระหนักในข้อนี้ ร่วมมือร่วมใจกันให้สมบูรณ์แสดงความสามารถให้เต็มที่และคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน”

สำหรับการฝึกกองทัพเรือประจำปี 2563 แบ่งขั้นการฝึกที่สำคัญ ประกอบด้วย
1.) การฝึกปัญหาที่บังคับการ ซึ่งเป็นการฝึกทดสอบกระบวนการวางแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤติ การฝึกทดสอบการตัดสินใจ ตามกระบวนการวางแผนทางทหาร และทดสอบการอำนวยการยุทธ์ตามคำสั่งยุทธการการฝึก ทำการฝึกในระดับระดับยุทธวิธี และระดับยุทธการ ระหว่างวันที่ 11 – 27 มีนาคม 2563

โดยจะมีการฝึกสถานการณ์ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563 และจะมีการใช้ระบบการจำลองยุทธ์ด้วยเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWTS มาใช้ในการฝึก

2. การฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล จะเป็นการฝึกภาคปฏิบัติของหน่วยกำลังรบและการสนับสนุนของหน่วยที่เกี่ยวข้อง โดยให้ดำเนินการฝึกในลักษณะแยกฝึกตามสาขาปฏิบัติการ เพื่อทดสอบความพร้อมของหน่วยต่าง ๆ และทำการฝึกด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ด้วยการสมมุติสถานการณ์เกิดพายุไต้ฝุ่นในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง สร้างความเสียหายในหลายพื้นที่

หน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ได้จัดตั้งหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางบกกองทัพเรือ เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือปะชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติอย่างเร่งด่วน นอกจากนั้น ยังมีการฝึกในหัวข้ออื่น ๆ อาทิ การฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ การฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถี การฝึกยิงตอร์ปิโด การฝึกจุดระเบิดทุ่นระเบิดทอดประจำที่ปราบเรือดำน้ำแบบล่องหน การฝึกเป็นหน่วยกรมผสมของกองพลนาวิกโยธิน การฝึกเป็นหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่และการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี การฝึกปฏิบัติการร่วมทัพเรือภาคที่ 1 ทัพเรือภาคที่ 2 และทัพเรือภาคที่ 3 เป็นต้น

สำหรับการฝึกสาธิต การปฏิบัติการโจมตีโฉบฉวยสะเทินน้ำสะเทินบกที่จัดขึ้นในวันนี้ ได้มีการนำนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ มาเข้าสู่กระบวนการในการสาธิต ซึ่งมีการสมมุติสถานการณ์ ในการส่งส่วนล่วงหน้าทำการแทรกซึมทางอากาศลงสู่พื้นที่เป้าหมายเพื่อทำการหาข่าว เฝ้าตรวจ และเตรียมพื้นที่ในการนำกำลังหลักเข้าโจมตีที่หมาย จากนั้น หน่วยโจมตีโฉบฉวยสะเทินน้ำสะเทินบก เข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการด้วยเรือระบายพล เรือยาง รถสะเทินน้ำสะเทินบก เพื่อโจมตีที่หมาย โดยระหว่างการปฏิบัติการโจมตีโฉบฉวยสะเทินน้ำสะเทินบกต่อที่หมายนั้น หน่วยปืนต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จะทำการยิงต่อต้านการโจมตีโฉบฉวยสะเทินน้ำสะเทินบก โดยกำลังที่จัดเข้าร่วมในการสาธิตในวันนี้ ประกอบด้วย เครื่องบินลาดตระเวนแบบดอร์เนีย เฮลิคอปเตอร์

error: Content is protected !!