ทัพฟ้า Alert ป้องกัน CoViD19

 

“โฆษก ทอ.” เผยเหตุ ต้องแจ้งเตือน กำลังพล ให้ระวังCOVID19 เพราะมีครอบครัวกำลังพลติดเชื้อ หลังไปเที่ยวญี่ปุ่น และกลับมา อาจปฏิสัมพันธ์กับขรก.ทหารอากาศและครอบครัวทอ. ….ผบ.ทอ.จึงสั่งการให้กำลังพลและครอบครัว ดูแลสุขภาพ เป็นมาตรการเชิงป้องกัน COVID-19 ในพื้นที่ ทอ. อย่างเข้มงวด/ พร้อม เตือน ห้ามไปประเทศกลุ่มเสี่ยง !!

พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย โฆษกกองทัพ อากาศ ชี้แจงถึงกรณี ผบ.ทอ. ออกคำสั่งด่วนแจ้งเตือนกำลังพล ให้ใส่ หน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ ดูแลสุขภาพ ว่า ทั้งนี้ เพราะมี ครอบครัวกำลังพล ติดเชื้อCOVID19 และรักษาตัวที่ รพ.B Care ไม่ใช่กำลังพลทหารอากาศ

พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะ โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease 2019 : COVID – 19) เป็นโรคติดต่ออันตราย

อีกทั้งมีการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่ดอนเมือง ซึ่งผู้ป่วยดังกล่าวมีประวัติเดินทางไปกลุ่มประเทศเสี่ยง

และขณะนี้ได้ส่งต่อเข้ารักษาต่อ ณ โรงพยาบาลของรัฐตามขั้นตอนของกรมควบคุมโรค เรียบร้อยแล้ว

ภายหลังการดำเนินการกับผู้ป่วยดังกล่าว พบว่ามีกลุ่มคนที่ร่วมคณะกับผู้ป่วย และอาจเข้ามาติดต่อปฏิสัมพันธ์กับข้าราชการและครอบครัวทหารอากาศได้

ผู้บัญชาการทหารอากาศ จึงสั่งการให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงแจ้งเตือนและเน้นย้ำกำลังพลและครอบครัว ปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย และรักษาความสะอาดด้วยการล้างมือบ่อยครั้ง

และหากพบว่าตนเองมีอาการป่วยที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงให้รีบพบแพทย์เพื่อรับการตรวจทันที พร้อมทั้งเปิดเผยประวัติการเดินทางหรือประวัติการติดต่อกับบุคคลอื่นๆ

สำหรับ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของกองทัพอากาศที่จะลาหรือเดินทางไปราชการ หรือแวะผ่านประเทศหรือเขตปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด ให้งดหรือเลื่อนการเดินทางออกไปก่อน

กรณีที่มีเหตุผลหรือความจำเป็นอย่างยิ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางได้ ให้แจ้งเหตุผลหรือความจำเป็นดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงเป็นรายกรณี และเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว ให้เข้ารับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อโรค COVID – 19 ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ หรือสถานพยาบาลอื่นที่มีมาตรฐานการตรวจคัดกรอง รวมถึงรายงานผลการตรวจดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง

หากตรวจพบหรือมีภาวะเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรค COVID-19 ให้ขออนุญาตลาเพื่อเข้ารับการรักษา หรือเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าว เป็นมาตรการเชิงป้องกัน เชื้อ COVID-19 ในพื้นที่กองทัพอากาศ

อย่างไรก็ตาม การป้องกันโรคจะมีประสิทธิภาพต้องอาศัยความร่วมมือจากข้าราชการ ครอบครัวและประชาชน ทุกคนในการดูแลตนเอง และรับผิดชอบต่อสังคมขณะเมื่อเข้ารับการรักษา โดยต้องไม่ปิดบังประวัติการเดินทางหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

error: Content is protected !!