วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ขอประชาชนมั่นใจCobraGold2020 ไม่ทำแพร่เชื้อไวรัสฯ

22 ก.พ. 2020
275

“ผบ.ทหารสูงสุด”สั่งทีมแพทย์ทุกเหล่าทัพ จัดชุดตรวจคัดกรอง ทหาร 29 ประเทศ ที่มาร่วมฝึก Cobra Gold2020 ทุกพื้นที่ ป้องกันCOVID19
รวมทั้ง ตรวจร่างกาย ทหารอเมริกัน
เผย ทหารทุกนายทุกชาติ ที่มาฝึก
จะมีใบกำกับสุขภาพจากประเทศต้นทาง มาด้วย
พร้อมฉีด Infuenza Vaccine มาล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนมาไทย

พันเอกหญิง ฉัตรรพี พูนสวัสดิ์ โฆษกกองทัพ กล่าวว่า ในระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2563 กองทัพไทยได้จัดให้มีการฝึก Cobra Gold 2020 (CG’20) ซึ่งถือเป็นการฝึกร่วมผสมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยมีกำลังพลจากมิตรประเทศ29 ประเทศ เดินทางเข้าร่วมการฝึกเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และเชื้อโรคอื่นในระบบทางเดินหายใจ

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบหมายให้กองทัพไทย เตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ดังกล่าว ด้วยการคัดกรอง การป้องกัน และการควบคุมที่เข้มข้น มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้การสัมผัสของเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจระหว่างบุคคลที่เข้าร่วมการฝึกฯ มีโอกาสลดลง ส่งผลให้ผู้เข้าร่วม
การฝึกฯ มีความปลอดภัยจากโรค COVID-19

โดยให้หน่วยสนับสนุนทางการแพทย์ของ CG’20 จัดทำแผนการดำเนินการด้านการแพทย์ทหารในการฝึก ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2556 – 2559) ของกระทรวงสาธารณสุข และคำแนะนำ แนวทางการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 สำหรับการฝึกทางทหารนานาชาติ ตามหลักเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 ในผู้รับการฝึก CG’20

ซึ่งมีการแบ่งมอบความรับผิดชอบตามพื้นที่การฝึก ได้แก่

1. กองบัญชาการกองทัพไทย รับผิดชอบพื้นที่ ดังนี้
– พื้นที่ กรุงเทพฯ โดย สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร
– พื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา โดย กองแพทย์ สนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

2. กองทัพบก โดย กรมแพทย์ทหารบก รับผิดชอบในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ได้แก่ จ.พิษณุโลก จ.สุโขทัย และ จ.ลพบุรี

3. กองทัพเรือ โดยกรมแพทย์ทหารเรือ รับผิดชอบ พื้นที่ จ.ชลบุรี จ.ระยอง และ จ.จันทบุรี

4. กองทัพอากาศ โดย กรมแพทย์ทหารอากาศ รับผิดชอบพื้นที่ จ.พิษณุโลก และ จ.นครราชสีมา รับผิดชอบโดย กองบิน 1

5. กองทัพสหรัฐอเมริกา รับผิดชอบกำลังพลฝ่ายสหรัฐฯ

สำหรับการเฝ้าระวังกำลังพลจากมิตรประเทศ ก่อนเดินทางเข้าร่วมการฝึกในประเทศไทยนั้น ได้มีการตรวจสอบประวัติและคัดกรองกำลังพลที่มาเข้ารับการฝึก โดยมีใบกำกับสุขภาพของกำลังพลจากประเทศต้นทางที่เข้าร่วมการฝึก และทำการฉีด Infuenza Vaccine ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทางมายังประเทศไทย

รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 และสุขอนามัยส่วนบุคคลระหว่างเดินทางเข้าประเทศไทยและการคัดกรองตามมาตรฐานของด่านควบคุมโรค ณ ช่องทางเข้าออก

โดยหากพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคจะเข้าสู่การแยกกัก และตรวจโรคตามแนวทางของกรมควบคุมโรค หากไม่มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค จึงจะอนุญาตให้เข้าที่พักได้

ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบการฝึกได้จัดเตรียมที่พักไว้เฉพาะ ไม่ให้ปะปนกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการฝึกออกนอกพื้นที่การฝึก/หรือสถานที่พักที่จัดไว้ให้โดยไม่จำเป็น

โดยได้กำหนดการควบคุมการเข้า – ออก ของผู้เข้ารับการฝึกและเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งจัดชุดทางการแพทย์ตรวจคัดกรองประจำวัน วันละ 2 ครั้ง รวมทั้งจัด Sanitary Station โดยมีเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ทุกพื้นที่เข้า – ออกและจัดเตรียมหน้ากากป้องกัน (N95) สำหรับผู้ที่เข้าข่ายสงสัย

โดยการจำกัดขอบเขตพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ปิดสำหรับบุคคลในการเข้า – ออก แบ่งเป็น 2 พื้นที่ คือพื้นที่การฝึก และพื้นที่พัก/โรงแรม โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันและฆ่าเชื้อในทุกจุดที่มีการเข้า – ออก และจัดชุดทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสร่วม ตามห้วงเวลาที่เหมาะสม

ทั้งยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 และสุขอนามัยส่วนบุคคล อีกด้วย

ทั้งนี้ กองทัพไทยได้มีการจัดตั้งกองอำนวยการเพื่อติดตามสถานการณ์และการดำเนินการป้องกันโรค COVID-19 และรายงานสถานการณ์ประจำวันให้ผู้บังคับบัญชา ทราบตลอดห้วงเวลาการปฏิบัติ

โดยหากพบกำลังพลที่เข้ารับการฝึกเข้าข่ายมีการบ่งชี้ หรือต้องสงสัย หน่วยแพทย์ที่รับผิดชอบจะดำเนินการคัดแยกกลุ่มเสี่ยงออกจากกำลังพลส่วนใหญ่ โดยให้สวมใส่หน้ากากป้องกัน (N95) และนำเข้าสู่พื้นที่กักกัน และประสานไปยังกรมควบคุมโรค เพื่อนำส่งโรงพยาบาลที่ติดต่อไว้ตามสัญญาประกันสุขภาพ หรือโรงพยาบาลที่กรมควบคุมโรคแนะนำ โดยจัดรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่สวมใส่อุปกรณ์เฉพาะในการป้องกันเพื่อส่งต่อผู้ที่เข้าข่ายหรือแสดงอาการติดเชื้อโรค COVID-19 เพื่อดำเนินการตามมาตรการ ต่อไป

กองทัพไทย ขอยืนยันความพร้อมในมาตรการการตรวจคัดกรอง ป้องกัน และการเฝ้าระวังที่เข้มข้นตลอดห้วงการฝึก Cobra Gold 2020 โดยจะใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยและมิตรประเทศ อันเป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของประเทศไทยในการใช้มาตรการทางการแพทย์ที่เป็นสากลเพื่อให้การฝึกในครั้งนี้มีความปลอดภัย และลดความเสี่ยงของโรค COVID-19 ต่อไป

ในวันนี้ เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่USS America ของUS Navy มาถึง ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง แล้ว

 

เรือ USS. Green Bay ก็เดินทางถึงไทย และเข้าเทียบ ที่ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี กรมแพทย์ทหารเรือจัดชุดแพทย์ตรวจร่างกายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID 19

error: Content is protected !!