วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

ดู กันชัดๆ!! กาง แผนจัดซื้อ เครื่องบิน -ฮ. ให้ดูแบบเห็นๆ ปีไหน ทำอะไรบ้าง ในอีก10ปี ข้างหน้า White Paper 96 หน้า ของ กองทัพอากาศ

 

ในการสัมมนาทางวิชาการของกองทัพอากาศ Royal Thai Air Force symposium 2020 วันนี้ มีการเปิดเผย สมุดปกขาว RTAF White Paper 2020 เป็นเอกสารสื่อสารสาธารณะ ให้ดาวน์โหลดได้จากแอพพลิเคชั่นและเว็บไซด์กองทัพอากาศ

พลอากาศเอกมานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.
ให้เหตุผลว่า จัดทำเพื่อให้ประชาชน หน่วยงานด้านความมั่นคง หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของไทยรับรู้ และเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ ขีดความสามารถที่ต้องการในการปฏิบัติภารกิจ และแนวทางการพัฒนา กองทัพอากาศ

และทำให้บริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ทั้งในประเทศไทยและ ต่างประเทศรับทราบถึงความต้องการโครงการสําคัญของกองทัพอากาศ ซึ่งจะทําให้เกิดความโปร่งใสในการวางแผนจัดหาพร้อมการพัฒนาในอนาคต

โดยมีขอบเขตเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและ ความต้องการยุทโธปกรณ์หลักของกองทัพอากาศระยะปานกลางในอีกหนึ่งทศวรรษข้างหน้า

และ สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนงบประมาณโครงการเสริมสร้างกําลังรบของกองทัพอากาศ เพื่อให้มียุทโธปกรณ์ที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนมีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจเพื่อรองรับภัยคุกคามในระยะ 10 ปีข้างหน้า

ทั้งนี้ ในเล่มระบุว่า กองทัพอากาศ ขอยืนยันว่างบประมาณที่ได้รับ ไม่เพียงพอต่อการดํารงสภาพยุทโธปกรณ์และอากาศยานซึ่งต้องดูแลตามมาตรฐานสากลทางทหาร และบำรุงรักษาเทคโนโลยีทางการบินที่มีราคาสูง

โดยจะพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อกำหนดหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรกำลังรบของกองทัพอากาศ ให้เกิดความคุ้มค่าภายใต้ กรอบงบประมาณแผ่นดินซึ่งมาจากภาษีของประชาชนและเพื่อประชาชน

พร้อมระบุว่า กองทัพอากาศต้องใช้งานยุทโธปกรณ์ที่เป็นระบบใหม่และระบบดั้งเดิมร่วมกัน

ทั้งเฮลิคอปเตอร์แบบ EC725 อายุการใช้งาน 1ปี

ในขณะที่ เฮลิคอปเตอร์แบบH-1H อายุการใช้งาน 50ปี

และ Grpen 39 อายุการใช้งาน 8 ปี
ในขณะที่เครื่องบิน แบบ F-16 ADF อายุการใช้งานสูงสุด 27 ปี และกำลังจะปลดประจำการ

การปฏิบัติงานโดยใช้ยุทโธปกรณ์ทั้งใหม่และดั้งเดิมร่วมกัน เป็นความท้าทายในการบริหาร จัดการทั้งในด้านการส่งกำลังและซ่อมบำรุง การซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานมานาน มีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากอะไหล่หายาก มีบริษัทผลิตอะไหล่น้อย

จากสถิติสัดส่วนงบประมาณ ของกองทัพอากาศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ตั้งแต่ ปี 53-63 พบว่ากองทัพอากาศได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 53 คิดเป็นร้อยละ 0.266 ต่อ GDP

และปี 6คิดเป็นร้อยละ 0.240 ต่อ GDP ซึ่งแม้ว่ากองทัพอากาศจะได้รับงบประมาณ เพิ่มขึ้นในแต่ละปี แต่แนวโน้มอัตราส่วนต่อ GDP ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ส่วนงบฯปี2563 กระทรวงกลาโหมคาดการณ์ว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 1.13 ต่อ GDP ต่ำกว่าความต้องการงบประมาณตามยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศซึ่งกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ2.0 ต่อ GDP

ทั้งยังได้แจกแจงโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ในระยะ 10 ปีอย่างชัดเจน

ปีงบประมาณ 63มี โครงการจัดหาเครื่องบินฝึก ทดแทน จำนวน 12 เครื่อง ผูกพันงบประมาณ 4ปี (63-66)วงเงิน 5,195 ล้านบาท

โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น T-50 (ระยะที่ 4
จากเกาหลี 2 เครื่อง วงเงิน 2,450 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณ 63-65

โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินลําเลียงขั้นต้นฝูงฝึกขั้นปลาย 4 เครื่อง วงเงิน 233 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณ ปี 2563-2564

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ (ระยะที่ 6) (mid-life Refurbish and upgradex)เรด้าร์ป้องกันภัยทางอากาศรุ่น AN/TPS -78 วงเงิน 850 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณปี 63-65

โครงการจัดหาระบบสํารวจภูมิประเทศด้านความมั่นคงด้วยเครื่องบินลาดตระเวนทางอากาศ 3เครื่อง วงเงิน 400 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณปี 63-65

ปีงบประมาณ 2564 ได้แก่ โครงการปรับปรุงขีดความสามารถ บ.ค.1 โครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีเบา (ระยะที่ 1)

โครงการสร้างคลังอาวุธและจัดหาอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิดวิกฤตของ กองทัพอากาศ (ระยะที่ 2) โครงการพัฒนาการปฏิบัติการในห้วงอวกาศ (ระยะที่ 1)

โครงการผลิตอากาศยานไร้นักบินของกองทัพอากาศ โครงการพัฒนาขีดความสามารถการส่งกําลังบํารุงเครื่องบินขับไล่ อเนกประสงค์ บ.ข.20/ก

ปีงบประมาณ 2565 โครงการจัดหาเครื่องบินลําเลียงทดแทน F-16 จำนวน 1 ฝูงบิน (ระยะที่ 1) โครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีเบา (ระยะที่ 2) โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์อากาศยานไร้คนขับ /โครงการพัฒนาขีดความสามารถสนามบินน้ำพอง – โครงการพัฒนาฐานที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ (ระยะที่ 1) โครงการจัดหาทดแทนเรดาร์ควบคุมการจราจรทางอากาศ (ระยะที่ 2)

โครงการพัฒนาการปฏิบัติการในห้วงอวกาศ (ระยะที่ 2) โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านอวกาศ
ปีงบประมาณ 2566

โครงการจัดหา บ.ขับไล่โจมตี (ระยะที่ 1) โครงการจัดหา บ.ขับไล่อเนกประสงค์ทดแทน บ.ข.18 ก/ข / โครงการจัดหา ฮ.ทดแทน โครงการจัดหาหรือผลิตระบบอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธ (ระยะที่ 1) โครงการจัดหาระบบป้องกันฐานบิน (ระยะที่ 1)

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ (ระยะที่ 7)
ปีงบประมาณ 2567 โครงการจัดหาเครื่องบินลําเลียงทดแทน (ระยะที่ 2)

โครงการสร้างคลังอาวุธและจัดหาอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิดวิกฤติของ กองทัพอากาศ (ระยะที่ 3) โครงการพัฒนาการป้องกันฐานที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ (ระยะที่ 2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ (ระยะที่ 😎

โครงการจัดหาทดแทนเรดาร์ควบคุมการจราจรทางอากาศ (ระยะที่ 3)

โครงการพัฒนาการปฏิบัติการในห้วงอวกาศ (ระยะที่ 3) โครงการจัดหาเครื่องบินรับ-ส่งบุคคลสำคัญ
ปีงบประมาณ 2568

โครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตี (ระยะที่ 2) โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกฝูงบิน 604(ระยะที่ 2) โครงการจัดหาหรือผลิตระบบอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธ (ระยะที่ 2)

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ (ระยะที่ 9)
ปีงบประมาณ 69 โครงการจัดหาเครื่องบินลําเลียงทดแทน (ระยะที่ 3 โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกทดแทน (ระยะที่ 1)

โครงการพัฒนาการป้องกันฐานที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ (ระยะที่ 3) โครงการจัดหาระบบป้องกันฐานบิน (ระยะที่ 2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ (ระยะที่ 10) โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์รับ-ส่งบุคคลสําคัญ

ปีงบประมาณ 2570 โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกลําเลียงขนาดกลางทดแทน โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกทดแทน (ระยะที่ 2) โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกรับ-ส่งบุคคลสําคัญทดแทน โครงการพัฒนาการปฏิบัติการในห้วงอวกาศ (ระยะที่ 4) ปีงบประมาณ 71 โครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทน (ระยะที่ 1) โครงการจัดหาผลิตอากาศยานไร้นักบินของกองทัพอากาศ ทดแทน U1 โครงการจัดหาเครื่องบินลําเลียงขนาดกลางทดแทน ปีงบประมาณ 72 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ (ระยะที่ 11) – 2/72-A โครงการจัดหาระบบป้องกันฐานบิน (ระยะที่ 3) ปีงบประมาณ 73 โครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทน (ระยะที่ 2)

https://drive.google.com/…/1ZPe53QlUAE0Y7ajEMjrOpuN2-I…/view

error: Content is protected !!