วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

แนวคิดพัฒนา ทอ. White Paper แผนเพิ่มศักยภาพทอ. Air-Cyber-Space

“ผบ.ทอ.” ขึ้นเวที
20022020 RTAF Symposium
เปิดแนวคิดพัฒนาทอ.
White Paper แผนเพิ่มศักยภาพทอ.
Air-Cyber-Space
ตั้งเป้า กองทัพอากาศ เป็น “แหล่งรวมปัญญา”
แหล่งทดลอง ทดสอบการใช้งาน
สร้าง Worthiness ความสมควรเดินอากาศ

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวปาฐกถาพิเศษ “Moving towards Sustainable Smart Air Force”

โดยระบุถึง ทิศทางการพัฒนากองทัพอากาศ ตามสมุดปกขาว White paper และการพัฒนา โดยเครื่องมือ Purchase and Development (P&D)

ซึ่งทอ.ประสบความสำเร็จจากโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินแบบ F-5TH

และโครงการผลิตอากาศยานไร้คนขับแบบ RTAF U-1

ผบ.ทอ. กล่าวถึง White paper ของทอ. ว่า เป็นแผนระยะยาวในแต่ละปีว่า ทแอ. มีแผนใดบ้าง การพัฒนาศักยภาพ กองทัพอากาศ ในวงเงินที่เราสามารถขับเคลื่อนความต้องการของเราได้ โดยจะไม่ใช่ แผนบนกระดาษ หรือแค่อยู่บนหิ้ง หรือ ขึ้นหิ้ง

“กองทัพอากาศจะเป็น “แหล่งรวมปัญญา” และเป็น แหล่งทดลอง แหล่งทดสอบ การใช้งาน และสร้าง Worthiness ความสมควรเดินอากาศ “ผบ.ทอ. ระบุ

ส่วนแผนงานโครงการในสมุดปกขาวที่กองทัพอากาศ บอกว่า ทอ.จะเดินไปทางไหน ซึ่งแผนงานโครงการระยะยาวเหล่านี้จะไม่เปลี่ยนแปลงในรอบ 20 ปี เทคโนโลยี ถือเป็นจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์กองทัพอากาศและประเทศไทย

กองทัพอากาศมีความมั่นใจว่าจะสามารถสร้างสรรค์อาวุธยุทโธปกรณ์ที่เป็นภูมิคุ้มกันประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องสร้างทุกชิ้นส่วน แต่จะอาศัยความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้แแผนงานโครงการประกอบไปด้วย 1.Air domain ซึ่งเป็นเรื่องของกำลังทางอากาศ และเรื่องภาคพื้นทั้งหมด
2.Cyber domain ประกอบไปด้วยลักษณะการใช้งานทั่วไป
3.Cyber War Fair ถือเป็นภัยคุกคามที่เราต้องมีขีดความสามารถ ระบบป้องกันเพื่อขับเคลื่อนในส่วนนี้ให้ได้
4.Space domain ที่เกี่ยวข้องกับมิติอวกาศ

การสัมมนาในวันนี้ เพื่อดูว่ามีส่วนไหนที่ติดขัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย การนำเข้า การเปิดธุรกิจในประเทศ เพื่อดูว่าเราสามารถช่วยผู้ประกอบการในประเด็นใดได้บ้าง แล้วนำข้อเสนอสิ่งเหล่านี้ต่อกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลต่อไป โดยทำให้มีความเข้มแข็ง

error: Content is protected !!