“รมว.กลาโหม”Asean ตระหนัก ถึง ภัยคุกคาม จากโรคระบาด ออก แถลงการณ์ความร่วมมือด้านความมั่นคง รับมือภัยโรคระบาด

 

พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. เป็นผู้แทน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กห. ในการเข้าร่วมประชุม รมว.กห. อาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ADMM Retreat) ที่ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า ที่ประชุม โดย กห.เวียดนาม ได้เสนอแนวคิดหลัก “ Defence Cooperation for a Cohesive and Responsive ASEAN” เพื่อร่วมกันส่งเสริม ความแน่นแฟ้นและความพร้อมตอบสนองของอาเซียนในด้านความมั่นคง โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านภูมิยุทธศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์ของภูมิภาค ผลักดันเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นแกนกลางอาเซียน เคารพในอธิปไตยและหลักการฉันทามติ

พร้อมทั้งหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงร่วมกัน

โดย พล.อ.ชัยชาญ ได้ย้ำความสำคัญ ในการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างอาเซียนกับประเทศมหาอำนาจ และการเสริมสร้างขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองที่ยั่งยืน

โดยเฉพาะการเสริมสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของอาเซียน ในการวางรากฐานให้มีความมั่นคงร่วมกัน

รวมทั้งด้านกิจการอวกาศของอาเซียน ซึ่งถือเป็นความท้าทายด้านความมั่นคง ที่จำเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือกันมากขึ้น

ภาพรวม อาเซียนต้องการความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพและการพิจารณาร่วมกันอย่างละเอียดรอบคอบมากขึ้น บนพื้นฐานความเป็นแกนกลางของอาเซียน 

รวมทั้งการผลักดันให้อาเซียนมีบทบาทความร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติมากขึ้น ในภารกิจรักษาสันติภาพและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

ขณะเดียวกัน อาเซียนยังมีความกังวลกับปัญหาความมั่นคงของภูมิภาคที่ต้องร่วมกันรับมือ เช่น การรุกล้ำน่านน้ำในทะเลจีนใต้ การก่อการร้าย และความมั่นคงทางไซเบอร์ จากปัญหา Fake News

โดยเฉพาะการเผชิญหน้ากับปัญหาภัยจากโรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้น

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบและได้รับรองแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงในการรับมือกับภัยจากโรคระบาด แสดงถึงความมุ่งมั่นร่วมมือกันสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุข ด้วยการบูรณาการและเพิ่มระดับความร่วมมือของกลไกหน่วยแพทย์ทหาร โดยมีศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน เป็นศูนย์กลางประสานการฝึกร่วมและการปฏิบัติร่วมกัน

error: Content is protected !!